ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.30                                                                                                                               Prosinec 2000

Digitální zvukové rozhraní -
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN 60958-1

36 8308

                                                                                                idt IEC 60958-1:1999

Digital audio interface -
Part 1: General

Interface audionumérique -
Partie 1: Généralités

Digitalton - Schnittstelle -
Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60958-1:2000. Evropská norma EN 60958-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60958-1:2000. The European Standard EN 60958-1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60958 + A1 + A2 (36 8453) z července 1997.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60480
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je celkově přepracovaná.

Informativní údaje z IEC 60958-1:1999

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 100C: Zvukové obrazové a multimediální subsystémy a zařízení, IEC TC 100: Zvukové obrazové a multimediální systémy a zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

100C/246/FDIS

100C/253/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60958-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.160.01                                                                               Nahrazuje EN 60958:1990 a její změny

Digitální zvukové rozhraní
Část 1: Všeobecně
(IEC 60958-1:1999)

Digital audio interface
Part 1: General

(IEC 60958-1:1999)

 

Interface audionumérique
Partie 1: Généralités
(CEI 60958-1:1999)

Digitalton - Schnittstelle
Teil 1: Allgemeines
(IEC 60958-1:1999)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 2000 CENELEC   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                      Ref. č. EN 60958-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 100C/246/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60958-1, vypracovaný SC 100C: Zvukové, obrazové a multimediální subsystémy a zařízení IEC TC 100: Zvukové obrazové a multimediální systémy a zařízení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl 2000-01-01 schválen CENELEC jako EN 60958-1.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60958:1990 a její změny A1:1994 + A2:1995.

Byla stanovena tato data:

-        nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2000-10-01

-        nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2003-01-01

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60958-1:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Formát rozhraní................................................................................................................................................................... 7

4.1       Struktura formátu................................................................................................................................................................. 7

4.2       Kódování kanálu.................................................................................................................................................................. 9

4.3       Preambule............................................................................................................................................................................ 9

4.4       Bit platnosti......................................................................................................................................................................... 10

5          Status kanálu..................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Použití.................................................................................................................................................................................. 10

6          Uživatelská data................................................................................................................................................................. 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Použití.................................................................................................................................................................................. 12

7          Elektrické požadavky......................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Použití bitu platnosti............................................................................................................................ 13

Obrázek 1 Formát subrámce (aplikace lineární PCM)............................................................................................................. 8

Obrázek 2 Formát rámce................................................................................................................................................................ 8

Obrázek 3 Kódování kanálu........................................................................................................................................................... 9

Obrázek 4 Preambule M (představováno jako 11100010)..................................................................................................... 10

Tabulka 1 Kódování preambulí..................................................................................................................................................... 9

Tabulka 2 Formát statusu kanálu............................................................................................................................................... 11


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma popisuje sériové jednosměrné rozhraní s vlastním hodinovým kmitočtem pro spojení zvukových digitálních zařízení pro komerční a profesionální použití, které používá ke vzorkování zvuku lineární PCM.

Určuje základní strukturu rozhraní. Body, specifické pro určité aplikace, popisují samostatné dokumenty.

Používá-li se rozhraní v profesionálních aplikacích, je přednostně určeno k přenosu monofonních nebo stereofonních programů se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz a s rozlišením do 24 bitů na vzorek. Alternativně jej lze použít pro přenos signálů se vzorkovacím kmitočtem 32 kHz nebo 44,1kHz.

Používá-li se rozhraní v aplikacích pro neprofesionální účely, je určeno přednostně k přenosu stereofonních programů s rozlišením do 20 bitů na vzorek, přičemž je možné rozšíření na 24 bitů na vzorek.

Používá-li se rozhraní pro jiné účely, je přednostně určeno k přenosu zvukových dat kódovaných jinak, než je vzorkování zvuku lineární PCM. Jsou též provedena opatření, aby rozhraní umožňovalo přenášet data odpovídající signálům počítačových programů, nebo signálů kódovaných s použitím nelineární PCM. Specifikace formátu pro tyto aplikace nejsou součástí této normy.

Ve všech případech se hodinová reference a přídavné informace přenášejí současně s programem.

2 Normativní odkazy

Žádné.-- Vynechaný text --