ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280; 29.160.30; 43.060.01                                                                                                          Březen 2001

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla -
Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

ČSN
EN 60349-1

36 2205

                                                                                                idt IEC 60349-1:1999

Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles -
Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors

Traction électrique - Machines électriques tournantes des véhicules ferroviaires et routiers -
Partie 1: Machines autres que les moteurs à courant alternatif alimentés par convertisseur électronique

Elektrische Zugförderung - Drehende elektrische Maschinen für Bahn- und Straßenfahrzeuge -
Teil 1: Elektrische Maschinen ausgenommen umrichtergespeiste Wechselstrommotoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60349-1:2000. Evropská norma EN 60349-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60349-1:2000. The European Standard EN 60349-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60382
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání normy

Souběžně s touto normou se může do 2003-01-01 používat dosud platná ČSN 36 2205 Elektrická trakční výstroj - Točivé elektrické stroje na vozidlech z 1987-08-31 v souladu s předmluvou k EN 60349-1:2000. Datum zrušení ČSN 36 2205 bude oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována. Dosud platná ČSN 36 2205 rámcově odpovídá IEC 349:1971, která obsahovala požadavky na všechny typy točivých elektrických strojů na vozidlech. V roce 1991 byla IEC 349 revidována s tím, že je třeba ustanovení týkající se motorů napájených z elektronických měničů dát do samostatné normy. Tato byla vydána v roce 1993 jako IEC 349-2. V roce 1999 byla IEC 349:1991 revidována a vydána jako IEC 60349-1:1999, přičemž z ní byla vypuštěna všechna ustanovení týkající se motorů napájených z elektronických měničů a platí pro všechny ostatní točivé stroje.

Na rozdíl od ČSN 36 2205, kde se vychází z druhu zatížení, je v této normě jako základní termín definována jmenovitá výkonnost stroje. Byly doplněny další termíny zejména pro pulzní řízení. Místo termínu „typová charakteristika“ je použit termín „deklarovaná charakteristika“, který odpovídá originálu normy. Byly vypuštěny třídy izolace A a E a doplněna třída 200. Oteplení pro třídy B, F a H zůstalo stejné, mimo oteplení komutátoru a sběracích kroužků, kde se zvýšilo oteplení ze 105 °C na 120 °C. Byla doplněna krátkodobá zkouška oteplení při přetížení, včetně hodnot oteplení, zkouška vibrací, hodnoty stejnosměrného napětí pro dielektrické zkoušky a hodnoty pro házení komutátoru. Dále byla norma doplněna o znázornění charakteristik komutátorových trakčních motorů a hlavních generátorů, o měření teploty chladicího vzduchu (příloha A), o další příklady zapojení při měření účinnosti, o smluvené hodnoty ztrát v převodech motoru (příloha B) a o měření a mezní hodnoty hluku (příloha C). Proti ČSN 36 2205 neobsahuje tato norma některá ustanovení jako např. roztřídění, krytí, chlazení, tvary, mechanickou pevnost, označení strojů vn, zkoušení opravených strojů, měření izolačních odporů vinutí, dodávání, balení, dopravu a skladování. Pokud se týká zkoušek charakteristik, k zásadním změnám nedošlo.

Citované normy

IEC 60034 soubor zaváděn v souboru ČSN EN 60034 (35 0000)

IEC 60034-2:1972 zavedena v ČSN EN 60034-2:1998 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla) (idt EN 60034-2:1996, idt IEC 34-2:1972, idt IEC 34-2A:1974)

IEC 60034-5:1991 nezavedena, používá se IEC 34-5:1981 zavedená v ČSN EN 60034-5:1997 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany krytem točivých elektrických strojů (krytí - IP kód) (idt EN 60034-5:1986, mod IEC 34-5:1981)

IEC 60034-8:1972 zavedena v ČSN 35 0000-8:1995 Točivé elektrické stroje - Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů (idt HD 53.8 S5:1998, idt IEC 34-8:1972)

IEC 60034-14:1996 zavedena v ČSN EN 60034-14:1998 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty vibrací (idt EN 60034-14:1996, idt IEC 34-14:1996)

IEC 60050(131):1978 zavedena v ČSN IEC 50(131) + A1:1999 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody

IEC 60050(151):1978 zavedena v ČSN IEC 50(151):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

IEC 60050(411):1996 zavedena v ČSN IEC 50(411):1998 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

IEC 60050(811):1991 zavedena v ČSN IEC 50(811):2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce

IEC 60085:1984 zavedena v ČSN 33 0250:1989 Elektrotechnické predpisy - Triedy teplotnej odolnosti elektrickej izolácie (eqv HD 566 S1:1990, eqv IEC 85:1984)


Strana 3

IEC 60349-2:1993 zavedena v ČSN EN 60349-2:2001 (36 2205) Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

IEC 60349-3:1995 dosud nezavedena

IEC 60411-2:1978 dosud nezavedena

IEC 60638:1979 dosud nezavedena

IEC 60651:1979 zavedena v ČSN IEC 651:1994 (35 6870) Zvukoměry (idt EN 60651:1994, idt HD 425 S1:1983, idt IEC 651:1979)

IEC 60850:1988 nezavedena, nahrazena IEC 60850:2000 dosud nezavedenou

IEC 61260:1995 zavedena v ČSN EN 61260:1997 (36 8852) Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry (idt EN 61260:1995, idt IEC 1260:1995)

IEC 61287-1:1995 zavedena v ČSN IEC 1287-1:2000 (35 1532) Výkonové měniče instalované na kolejových vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

IEC 61373:1999 zavedena v ČSN EN 61373:2001 (33 3565) Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi (idt EN 61373:1999, idt IEC 61373:1999)

ISO 1680:1970 nahrazena ISO 1680:1999 převzatou do EN ISO 1680:1999 zavedenou v ČSN EN ISO 1680:2000 (01 1656) Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji (idt EN ISO 1680:1999, idt ISO 1680:1999)

ISO/IEC Guide 2:1996 převzat do EN 45020:1998 zavedené v ČSN EN 45020:1999 (01 0101) Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník (idt EN 45020:1998)

EN 50207 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60349-1:1999 Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors

(Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60349-1:1999 navíc obsahuje poznámky v Bibliografii a normativní přílohu ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.

Informativní údaje z IEC 60349-1:1999

Mezinárodní norma IEC 60349-1 byla připravena technickou komisí IEC TC 9: Elektrická trakční zařízení. Ruší a nahrazuje IEC 60349, vydanou v roce 1991, a představuje její technickou revizi.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

9/529/FDIS

9/547/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vytvořena podle části 3 směrnic ISO/IEC.

Přílohy A a D tvoří nedílnou část této normy.

Přílohy B, C a E jsou uvedeny pouze pro informaci.

Komise rozhodla, že tato publikace zůstane v platnosti do roku 2007.

K tomuto datu bude publikace v souladu s rozhodnutím komise

      znovu schválena;

      zrušena;


Strana 4

 

      nahrazena revidovaným vydáním, nebo

      změněna.

IEC 60349-1 tvoří část souboru publikací pod souhrnným názvem: Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla

Souvisící ČSN

ČSN EN 50163:1998 (33 3500) Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (idt EN 50163:1995)

ČSN EN 50155:1998 (33 3555) Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel (idt EN 50155:1995)

ČSN 34 1510:1971 Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulce 1, k článkům 5.4, C.2.1, C.2.5, C.6.2, C.6.4, C.6.6, k tabulce C.3, obrázku C.2b a k bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

      Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

      Část 3: Určování celkových ztrát střídavých motorů napájených z měničů součtem dílčích ztrát

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis Brno, IČO 163 15 251

Technická normalizační komise: TNK 126: Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60349-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.280                                                                                                     Nahrazuje HD 225 S1:1977

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla
Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů
(IEC 60349-1:1999)

Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles
Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors
(IEC 60349-1:1999)

 

Traction électrique - Machines électriques tournantes des véhicules ferroviaires et routiers
Partie 1: Machines autres que les moteurs à courant alternatif alimentés par convertisseur électronique
(CEI 60349-1:1999)

Elektrische Zugförderung - Drehende elektrische Maschinen für Bahn- und Straßenfahrzeuge
Teil 1: Elektrische Maschinen ausgenommen umrichtergespeiste Wechselstrommotoren
(IEC 60349-1:1999)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-01-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2000 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                      Ref. č. EN 60349-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 9/529/FDIS, budoucí první vydání IEC 60349-1, vypracovaný v technické komisi IEC TC 9, Elektrická trakční zařízení byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60349-1 dne 2000-01-01.

Tato evropská norma nahrazuje HD 225 S1:1977.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)     2000-10-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)    2003-01-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A, D a ZA normativní a přílohy B, C a E jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60349-1:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti a předmět normy................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice............................................................................................................................................................................... 10

4          Podmínky okolního prostředí.......................................................................................................................................... 14

5          Charakteristiky................................................................................................................................................................... 15

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2       Referenční teplota............................................................................................................................................................. 15

5.3       Charakteristiky účinnosti.................................................................................................................................................. 15

5.4       Charakteristiky komutátorového trakčního motoru..................................................................................................... 15

5.5       Charakteristiky hlavního generátoru.............................................................................................................................. 16

5.6       Charakteristiky pomocného motoru.............................................................................................................................. 16

5.7       Charakteristiky pomocného generátoru....................................................................................................................... 16

5.8       Charakteristiky pomocného motorgenerátorového soustrojí a rotačního měniče............................................... 16

6          Značení................................................................................................................................................................................ 16

6.1       Výkonnostní štítek.............................................................................................................................................................. 16

6.2       Značení svorek a vývodů.................................................................................................................................................. 17

7          Kategorie zkoušek a přehled zkoušek.......................................................................................................................... 17

7.1       Kategorie zkoušek............................................................................................................................................................. 17

7.2       Přehled zkoušek................................................................................................................................................................ 17

8          Typové zkoušky.................................................................................................................................................................. 19

8.1       Zkoušky oteplení................................................................................................................................................................ 19

8.2       Zkoušky charakteristik a tolerance................................................................................................................................. 21

8.3       Zkoušky komutace............................................................................................................................................................ 23

8.4       Zkoušky přechodových jevů............................................................................................................................................. 25

8.5       Zkoušky nakrátko hlavních a pomocných alternátorů................................................................................................. 26

8.6       Zkoušky rozběhu................................................................................................................................................................ 26

8.7       Zkoušky mechanické odolnosti zvýšenými otáčkami................................................................................................. 27

8.8       Zkoušky vibrací................................................................................................................................................................... 27

9          Výrobní kusové zkoušky.................................................................................................................................................... 28

9.1       Krátkodobá zkouška celkového stavu........................................................................................................................... 28

9.2       Zkoušky charakteristik a tolerance................................................................................................................................. 29

9.3       Výrobní kusové zkoušky komutace................................................................................................................................. 30

9.4       Zkoušky mechanické odolnosti zvýšenými otáčkami................................................................................................. 31

9.5       Dielektrické zkoušky.......................................................................................................................................................... 31

9.6       Zkoušky vibrací (nevývaha).............................................................................................................................................. 32

9.7       Zkoušky radiálního házení komutátoru......................................................................................................................... 32

Příloha A (normativní) Měření teploty......................................................................................................................................... 35

Příloha B (informativní) Metody stanovení ztrát a účinnosti.................................................................................................... 37

Příloha C (normativní) Hluk.......................................................................................................................................................... 48

Příloha D (normativní) Napájecí napětí trakčních soustav..................................................................................................... 56

Příloha E (informativní) Dohoda mezi uživatelem a výrobcem.............................................................................................. 57


Strana 8

Strana

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 58

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi              59

Tabulka 1          Souhrn zkoušek................................................................................................................................................. 18

Tabulka 2          Mezní hodnoty oteplení pro trvalou nebo jinou jmenovitou výkonnost..................................................... 20

Tabulka 3          Oteplení pro krátkodobou jmenovitou výkonnost při přetížení................................................................... 21

Tabulka 4          Tolerance otáček komutátorových trakčních motorů................................................................................... 22

Tabulka 5          Dielektrická zkušební napětí............................................................................................................................ 32

Tabulka 6          Mezní hodnoty radiálního házení komutátoru............................................................................................... 32

Tabulka C.1      Korekce................................................................................................................................................................ 49

Tabulka C.2      Korekce................................................................................................................................................................ 52

Tabulka C.3      Mezní hodnota střední hladiny akustického výkonu hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného
jinými točivými elektrickými stroji pro kolejová a silniční vozidla než trakčními motory........................ 53

Obrázek 1          Zkušební body komutátorového trakčního motoru...................................................................................... 33

Obrázek 2          Zkušební body hlavního generátoru............................................................................................................... 34

Obrázek B.1      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti rekuperační metodou se stroji zapojenými paralelně............ 39

Obrázek B.2      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti rekuperační metodou se stroji zapojenými do série............... 40

Obrázek B.3      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti rekuperační metodou se stroji zapojenými do série
a s mechanickým pohonem............................................................................................................................ 41

Obrázek B.4      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti jednofázových střídavých komutátorových motorů
rekuperační metodou se stroji zapojenými do série.................................................................................. 42

Obrázek B.5      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti motorů s pulzujícím proudem rekuperační metodou
se stroji zapojenými do série.......................................................................................................................... 43

Obrázek B.6      Obvod pro stanovení ztrát a účinnosti motorů s pulzujícím proudem rekuperační metodou
se stroji zapojenými paralelně........................................................................................................................ 44

Obrázek B.7      Obvod pro měření střídavých ztrát motorů s pulzujícím proudem............................................................ 45

Obrázek B.8      Korekční činitel pro přídavné ztráty při zatížení nekompenzovaných stejnosměrných strojů............... 47

Obrázek B.9      Korekční činitel pro ztráty I2 R s pulzujícím proudem.................................................................................. 47

Obrázek B.10    Smluvené hodnoty ztrát v převodech trakčního motoru.............................................................................. 47

Obrázek C.1      Mezní hodnota střední hladiny akustického výkonu hluku šířeného vzduchem,
vyzařovaného trakčními motory
....................................................................................................................... 53

Obrázek C.2      Umístění měřicích bodů a předepsaných drah pro vodorovné stroje..................................................... 54

Obrázek C.3      Umístění měřicích bodů a předepsaných drah pro svislé stroje............................................................. 55


Strana 9

1 Rozsah platnosti a předmět normy

1.1 Tato část IEC 60349 platí pro točivé elektrické stroje, jiné než střídavé motory napájené z elektronických měničů, které jsou součástí zařízení elektricky poháněných kolejových a silničních vozidel. Vozidla mohou být napájena buď z vnějšího napájecího zdroje nebo z vnitřního zdroje.

Tato norma má umožnit potvrzení vlastností stroje zkouškami a vytvořit základ pro hodnocení jeho vhodnosti pro určitý provoz a pro srovnání s jinými stroji.

POZNÁMKA 1 Tato norma platí také pro stroje instalované na přívěsech tažených elektricky poháněnými vozidly.

POZNÁMKA 2 Základní požadavky této normy mohou být aplikovány na točivé elektrické stroje pro vozidla pro speciální účely, jako jsou důlní lokomotivy, norma však nezahrnuje nevýbušnost nebo jiné speciální charakteristiky, které mohou být požadovány.

POZNÁMKA 3 Tato norma neplatí pro stroje používané na malých silničních vozidlech, jako jsou dodávkové automobily napájené z baterií, motorové dopravní vozíky atd. Neplatí ani pro menší stroje, jako jsou motorky pro okenní stěrače atd., které mohou být používány u vozidel všech typů.

POZNÁMKA 4 Pro určité pomocné použití mohou být vhodné stroje určené pro průmyslové použití, které odpovídají souboru IEC 60034.

1.2 Elektrické vstupy nebo výstupy strojů, na něž se vztahuje tato norma, mohou být tyto:

a)    stejnosměrný proud (včetně usměrněného vícefázového střídavého proudu);

b)    pulzující proud (usměrněný jednofázový střídavý proud);

c)    jednosměrný (z hlediska toku energie), pulzním měničem řízený proud;

d)    jednofázový střídavý proud;

e)    vícefázový střídavý proud (většinou trojfázový).

1.3 V této normě jsou příslušné elektrické stroje tříděny takto:

1.3.1 Trakční motory

Motory pro pohon kolejových nebo silničních vozidel.

1.3.2 Hlavní generátory poháněné spalovacími motory

Generátory pro napájení trakčních motorů na tomtéž vozidle nebo vlaku.

1.3.3 Hlavní motorgenerátorová soustrojí

Stroje napájené ze sítě nebo z baterie a napájející trakční motory na tomtéž vozidle nebo vlaku.

1.3.4 Pomocné motory

Motory pro pohon kompresorů, ventilátorů, pomocných generátorů nebo jiných pomocných strojů.

1.3.5 Pomocné generátory

Generátory pro napájení pomocných zařízení, jako je klimatizace, topení, osvětlení, nabíjení baterií atd.

1.3.6 Pomocná motorgenerátorová soustrojí a pomocné rotační měniče

Stroje, které jsou napájeny ze sítě nebo z jiného zdroje a slouží k elektrickému napájení pomocných zařízení.


Strana 10

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených normativních dokumentů, na něž jsou odkazy v textu této Části IEC 60349. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této Části IEC 60349, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených normativních dokumentů. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60034-8 Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení točivých strojů

(Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation of rotating machines)

IEC 60034-14:1996 Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty vibrací

(Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of the vibration)

IEC 60050(131) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 131: Electric and magnetic circuits)

IEC 60050(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 151: Electrical and magnetic devices)

IEC 60050(411) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 411: Točivé stroje

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 411: Rotating machines)

IEC 60050(811) Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Kapitola 811: Elektrická trakce

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 811: Electric traction)

IEC 60085 Tepelné hodnocení a třídění elektrické izolace

(Thermal evaluation and classification of electrical insulation)

IEC 60411-2 Výkonové měniče pro elektrickou trakci - Část 2: Doplňující technické informace

(Power converters for electric traction - Part 2: Additional technical information)

IEC 60638 Kritéria pro hodnocení a kódování komutace točivých elektrických strojů pro trakci

(Criteria for assessing and coding of the commutation of rotating electrical machines for traction)

IEC 60850 Napájecí napětí trakčních systémů

(Supply voltage of traction systems)

ISO/IEC Guide 2 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

(Standardization and related activities - General vocabulary)-- Vynechaný text --