ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.30                                                                                                                                     Říjen 2000

Záznam zvuku -
Systém digitálního záznamu zvuku
na kompaktní disk (CD-DA)

ČSN
EN 60908

36 8405

                                                                                                   idt IEC 60908:1999

Audio recording - Compact disc digital audio system

Enregistrement audio - Système audionumérique à disque compact

Tonaufzeichnung - Digital-Audio-System Compact Disc

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60908:1999. Evropská norma EN 60908:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60908:1999. The European Standard EN 60908:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60908 (36 8405) z února 2000.

 

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59818
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla převzata překladem.

Citované normy

EN 60068-2-2:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + A1:1996 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky, Zkouška B: Suché teplo (idt IEC 68-2-2:1974 + IEC 68-2-2A:1076 + IEC 68-2-2/A1:1993 + IEC 68-2-2/A2:1994)

HD 323.2.30 S3:1988 nahrazen EN 60068-2-30:1999 zavedenou v ČSN EN 60068-2-30:2000 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db a návod. Vlhké teplo cyklické (12 + 12 h cyklus) (idt IEC 68-2-30:1980 + A1:1985)

EN 60721-3-5:1997 zavedena v ČSN EN 60721-3-5:1995 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel (idt IEC 60721-3-5:1997)

EN 61104:1992 zavedena v ČSN EN 61104:1996 (36 8504) Systém záznamu obrazu na kompaktní disk - 12 cm CD-V (idt IEC 1104:1992)

EN 61866:1997 zavedena v ČSN EN 61866:2000 (36 8407) Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS) (idt IEC 61866:1997)

EN 61938:1997 + Corr. February:1997 zavedena v ČSN EN 61938:1998 (36 8320) Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Doporučené hodnoty pro analogové signály (idt IEC 61938:1996)

ISO/IEC 646:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 646:1995 (36 9104) Informační technika - 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO

ISO 3901:1986 dosud nezavedena

ISO/IEC 8859-1:1998 zavedena v ČSN ISO/IEC 8859-1:1999 (36 9111) Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 2: Latinská abeceda č. 1

EBU Tech. 3258-E:1991 nezavedeno

UPC/EAN nezaveden

RIAJ Dokument RS506 nezaveden

CD EXTRA nezaveden

Doporučení a zprávy EBU jsou dostupné v České televizi, Na Hřebenech II, 140 00 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 60908:1999

Mezinárodní norma IEC 60908 byla připravena SC 100B: Systémy pro ukládání zvukových, obrazových a multimediálních informací, IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1987, změnu 1:1992 a opravu ke změně 1.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

100B/173/FDIS

100B/185/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené ve výše uvedené tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 60908

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.160.30                                                                                  Nahrazuje EN 60908:1992 + A1:1993

Deskriptory: optical recording, sound recording, compact disc, characteristic, interchangebility, measurement, requirement

Záznam zvuku
Systém digitálního záznamu zvuku na kompaktní disk (CD-DA)
(IEC 60908:1999)

Audio recording
Compact disc digital audio system
(IEC 60908:1999)

 

Enregistrement audio
Système audionumérique à disque compact
(CEI 60908:1999)

Tonaufzeichnung
Digital-Audio-System Compact Disc
(IEC 60908:1999)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-10-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 1999 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                          Ref. č. EN 60908:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 100B/173/FDIS, budoucí změny k IEC 60908:1987, připravený SC 100B Záznam, IEC TC 100 Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl 1998-10-01 schválen CENELEC jako změna A2 k EN 60908:1992.

Text tohoto dokumentu spolu s IEC 60908:1987 a její změnou A1:1992 byl IEC publikován jako druhé vydání IEC 60908 v únoru 1999. Podle rozhodnutí přijatého Technickým výborem CENELEC bylo schválení EN 60908:1992/A2 změněno na schválení nové EN 60908.

Byla stanovena tato data:

-        nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       1999-11-01

-        nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2001-11-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako "informativní" jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy B a ZA normativní a přílohy A, C, D, E a F jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60908:1987 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Kapitola                                                                                                                                                                                    Strana

1          Rozsah platnost a předmět normy.................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Popis systému................................................................................................................................................................... 10

4          Požadavky pro měření...................................................................................................................................................... 10

4.1       Podmínky měření.............................................................................................................................................................. 10

4.2       Požadavky na měřicí snímací hlavu............................................................................................................................... 10

4.3       Požadavky na upevnění disku......................................................................................................................................... 10

5          Mechanické parametry..................................................................................................................................................... 10

5.1       Vnější rozměry disku......................................................................................................................................................... 10

5.2       Rozměry centrálního otvoru............................................................................................................................................. 10

5.3       Tloušťka disku................................................................................................................................................................... 11

5.4       Označování......................................................................................................................................................................... 11

5.5       Referenční rovina.............................................................................................................................................................. 11

5.6       Oblast upnutí...................................................................................................................................................................... 11

5.7       Hmota disku....................................................................................................................................................................... 11

5.8       Meze průhybu čtecí strany disku..................................................................................................................................... 11

6          Optické parametry............................................................................................................................................................. 11

6.1       Tloušťka transparentního substrátu.............................................................................................................................. 11

6.2       Index lomu.......................................................................................................................................................................... 12

6.3       Meze úhlové odchylky odraženého svazku (a)............................................................................................................. 12

6.4       Dvojlom průhledného substrátu..................................................................................................................................... 12

6.5       Odrazivost........................................................................................................................................................................... 12

6.6       Meze změn odrazivosti v oblasti programu................................................................................................................... 12

7          Parametry záznamu.......................................................................................................................................................... 12

7.1       Otáčky při přehrávání........................................................................................................................................................ 12

7.2       Stopa.................................................................................................................................................................................... 12

7.3       Meze odchylky informační vrstvy kolmé k referenční rovině....................................................................................... 12

7.4       Meze radiální odchylky záznamové stopy...................................................................................................................... 12

8          Podmínky prostředí pro přehrávání kompaktního disku............................................................................................ 13

8.1       Přehrávání kompaktního disku....................................................................................................................................... 13

8.2       Požadavky na teplotu a vlhkost....................................................................................................................................... 13

9          Vysokofrekvenční signál................................................................................................................................................... 13

9.1       Podmínky měření.............................................................................................................................................................. 13

9.2       Amplituda modulace......................................................................................................................................................... 13

9.3       Nesymetrie signálu........................................................................................................................................................... 14

9.4       Přeslech.............................................................................................................................................................................. 14

9.5       Frekvenční modulace kmitočtu kanálových bitů (viz kapitola 13)............................................................................. 14

10        Radiální rozdílový signál (RD)......................................................................................................................................... 14

10.1     Podmínky měření.............................................................................................................................................................. 14

10.2     Tvar radiálního rozdílového signálu............................................................................................................................... 14

10.3     Citlivost k radiálnímu offsetu........................................................................................................................................... 14


Strana 6

Kapitola                                                                                                                                                                                    Strana

10.4     Šum...................................................................................................................................................................................... 14

11        Chyby................................................................................................................................................................................... 15

11.1     Četnost blokových chyb (BLER)...................................................................................................................................... 15

11.2     Místní závady....................................................................................................................................................................... 15

12        Parametry záznamu - Všeobecně.................................................................................................................................. 15

13        Modulační kód 8 na 14 (kód EFM).................................................................................................................................. 16

14        Formát rámce..................................................................................................................................................................... 16

15        EFM modulátor................................................................................................................................................................... 17

16.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

16.2     Struktura.............................................................................................................................................................................. 17

16.3     Kodér a dekodér CIRC..................................................................................................................................................... 18

17        Systém subkódu řízení/zobrazení................................................................................................................................... 18

17.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

17.2     Formát dat........................................................................................................................................................................... 18

17.3     Subkódová struktura......................................................................................................................................................... 19

17.4     Kanál P................................................................................................................................................................................ 19

17.5     Kanál Q................................................................................................................................................................................ 20

17.6     Kanály R až W.................................................................................................................................................................... 24

18        Řídicí systém a data zobrazení - Všeobecně............................................................................................................... 24

19        Organizace všeobecných dat.......................................................................................................................................... 24

19.1     Základní formát.................................................................................................................................................................. 24

19.2     Formát PACK...................................................................................................................................................................... 24

19.3     Parita pro opravu chyby P................................................................................................................................................. 25

19.4     Přeskupování..................................................................................................................................................................... 26

19.5     Kodér parity P a přeskupené sekvence........................................................................................................................ 26

19.6     Dekodér parity P a zpětně přeskupené sekvence....................................................................................................... 26

19.7     Parita Q pro korekci chyb................................................................................................................................................. 26

19.8     Kodér parity Q..................................................................................................................................................................... 26

19.9     Dekodér parity Q................................................................................................................................................................ 26

20        Mód ZERO (MODE = 0, ITEM = 0)................................................................................................................................... 26

20.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

20.2     Formát PACKu módu ZERO............................................................................................................................................ 27

21        Mód LINE GRAPHICS (MODE = 1, ITEM = 0)............................................................................................................... 27

21.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

21.2     Formát PACKu módu LINE-GRAPHICS........................................................................................................................ 27

21.3     Formát FONT módu LINE-GRAPHICS.......................................................................................................................... 28

21.4     Formát SCREEN módu LINE-GRAPHICS.................................................................................................................... 28

21.5     Tabulka barev módu LINE-GRAPHICS......................................................................................................................... 30

21.6     Instrukce módu LINE-GRAPHICS.................................................................................................................................. 29

22        Mód TV-GRAPHICS (MODE = 1, ITEM = 1)................................................................................................................... 31

22.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

22.2     Formát PACKu módu TV-GRAPHICS............................................................................................................................ 31


Strana 7

Kapitola                                                                                                                                                                                    Strana

22.3     Formát FONT módu TV-GRAPHICS.............................................................................................................................. 32

22.4     Formát SCREEN módu TV-GRAPHICS........................................................................................................................ 32

22.5     Instrukce módu TV-GRAPHICS...................................................................................................................................... 33

23        Mód EXTENDED TV-GRAPHICS (MODE = 1, ITEM = 1 & 2)...................................................................................... 39

23.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 39

23.2     Formát PACK módu EXTENDED TV-GRAPHICS........................................................................................................ 40

23.3     Formát FONT módu EXTENDED TV-GRAPHICS........................................................................................................ 40

23.4     Formáty SCREEN a MEMORY módu EXTENDED TV-GRAPHICS.......................................................................... 40

23.5     Instrukce módu EXTENDED TV-GRAPHICS................................................................................................................ 40

24        Mód MIDI (MODE = 3, ITEM = 0)...................................................................................................................................... 47

24.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 47

24.2     Formát PACK módu MIDI................................................................................................................................................. 47

25        Mód USER (MODE = 7, ITEM = 0)................................................................................................................................... 48

25.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 48

25.2     Formát PACK módu USER.............................................................................................................................................. 48

26        Mód CD TEXT (MODE = 2, ITEM = 1, 2, 3, 5, 6, 7 nebo MODE = 4).......................................................................... 48

26.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 48

26.2     Mód CD TEXT pro zaváděcí oblast (MODE = 4)........................................................................................................... 49

26.3     Mód CD TEXT pro programovou oblast (MODE = 2).................................................................................................. 56

26.4     Povinné, doporučené a volitelné položky...................................................................................................................... 60

26.5     Rychlost opakování a zešikmení.................................................................................................................................... 61

Příloha A (normativní) Příklady kombinace EFM kódu se 3 zvláštními kanálovými bity (viz také kapitolu 13).............. 89

Příloha B (normativní) Zkratky...................................................................................................................................................... 91

Příloha C (informativní) Doporučení........................................................................................................................................... 92

Příloha D (informativní) Specifikace adaptéru pro 8 cm CD.................................................................................................. 93

Příloha E (informativní) Aspekty implementace módu TV-GRAPHICS................................................................................ 94

Příloha F (informativní) Aspekty implementace módu EXTENDED TV-GRAPHICS.......................................................... 96

Bibliografie.................................................................................................................................................................................... 101

Příloha ZA (normativní)............................................................................................................................................................... 102

Obrázky

Obrázek 1 - Charakteristika preemfáze..................................................................................................................................... 62

Obrázek 2 - Celkový vzhled disku................................................................................................................................................ 63

Obrázek 3 - Vysokofrekvenční signál.......................................................................................................................................... 65

Obrázek 4 - Typický tvar signálu RD používaného pro sledování, vztažený k radiální poloze.......................................... 66

Obrázek 5 - Přenosová funkce..................................................................................................................................................... 66

Obrázek 6 - Modulační kód 8 na 14 (EFM kód)......................................................................................................................... 67

Obrázek 7 - Konverzní tabulka EFM............................................................................................................................................ 68

Obrázek 8 - Formát rámce............................................................................................................................................................ 70

Obrázek 9 - Struktura bloku.......................................................................................................................................................... 71

Obrázek 10 - Vektorový sloupec.................................................................................................................................................. 72

Obrázek 11 - Kontrolní matice parity........................................................................................................................................... 73

Obrázek 12 - Kodér CIRC............................................................................................................................................................. 74


Strana 8

Kapitola                                                                                                                                                                                    Strana

Obrázek 13 - Dekodér CIRC........................................................................................................................................................ 75

Obrázek 14 - Příklad kódování kanálů P a Q............................................................................................................................. 76

Obrázek 15 - Příklad kódování tabulky obsahu se šesti stopami (položkami programu)............................................... 77

Obrázek 16 - Úhlové odchylky...................................................................................................................................................... 78

Obrázek 17 - Provozní podmínky disku...................................................................................................................................... 79

Obrázek 18 - Časová chyba v závislosti na kmitočtu............................................................................................................... 80

Obrázek 19 - Kanály R až W základního pásma subkódu..................................................................................................... 81

Obrázek 20 - Obecná organizace PACKu.................................................................................................................................. 82

Obrázek 21 - Parita P a sekvence přeskupování..................................................................................................................... 83

Obrázek 22 - Parita P a sekvence zpětného přeskupování.................................................................................................... 84

Obrázek 23 - Kodér parity Q......................................................................................................................................................... 85

Obrázek 24 - Dekodér parity Q..................................................................................................................................................... 86

Obrázek 25 - Blokové schéma směšovací jednotky obraz/grafika....................................................................................... 87

Obrázek 26 - Příklad kódování 3 bytů ve 4 SYMBOLech......................................................................................................... 87

Obrázek 27 - Skupina textu a struktura BLOCKu..................................................................................................................... 87

Obrázek 28 - Formát PACKu módu CD TEXT pro zaváděcí oblast....................................................................................... 87

Obrázek 29 - Formát PACKu módu CD TEXT pro programovou oblast.............................................................................. 88

Obrázek 30 - Příklad dílčího přeskupování PACKu.................................................................................................................. 88

Obrázek 31 - Maximální dovolené zešikmení přechodu módu............................................................................................. 88

Obrázek D.1 - Adaptér včetně disku............................................................................................................................................ 93

Obrázek F.1 - Organizace EXTENDED TV-GRAPHICS........................................................................................................... 98

Obrázek F.2 - Struktura CLUT EXTENDED TV-GRAPHICS.................................................................................................... 99

Obrázek F.3 - Vztahy mezi barvami TV-GRAPHICS a EXTENDED TV-GRAPHICS.......................................................... 100


Strana 9

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato norma se používá na systém optického záznamu zvuku na odrazném disku.

Definuje ty parametry kompaktního disku, které ovlivňují vzájemnou zaměnitelnost mezi disky a přehrávači. Je také určena jako reference pro výrobce, kteří chtějí vyrábět disky a/nebo přehrávače konformní se systémem popsaným v této normě. Zabývá se disky s průměrem 80 mm a 120 mm.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. Pro datované odkazy se následující změny nebo revize těchto publikací nepoužívají. Přesto, by účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Pro nedatované odkazy se používá nejnovější vydání citovaných normativních dokumentů. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60068-2-2:1974 Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky, Zkouška B: Suché teplo
(Environnmental testing - Part 2: Tests - Tests B: Dry heat)

IEC 60068-2-30:1980 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 h + 12 h cyklus)
(Environnmental testing - Part 2: Tests - Test Db and quidance: Damp heat, cyclic (12 +12 hour cycle))

IEC 60721-3-5:1997 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel       
(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 5: Ground vehicle insatllations)

IEC 61104:1992 Systém záznamu obrazu na kompaktní disk - 12 cm CD-V        
(Compact disc video system - 12 cm CD-V)

IEC 61866:1997 Audiovizuální systémy - Systém inteaktivního přenosu textu (ITTS)         
(Audiovisual systems - Interactive text transmission system (ITTS))

IEC 61938:1996 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty - Doporučené hodnoty pro analogové signály  
(Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values - Preferred matching values of analogue signals)

ISO/IEC 646:1991 Informační technika - 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO      
(Information technology - ISO 7-bit coded character set for information interchange)

ISO 3901:1986 Dokumentace - Mezinárodní norma pro kód záznamu (ISRC)       
(Documentation - International Standard Recording Code (ISRC))

ISO/IEC 8859-1:1998 Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 1: Latinská abeceda č. 1    
(Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1)

EBU Tech. 3258-E:1991 Specifikace systému rodiny MAC/packet          
(Specification of the systems of the MAC/packet family)

UPC/EAN Univerzální kód výrobku / Asociace pro mezinárodní číslování výrobků
(Universal product code/international article numbering association)

RIAJ Dokument RS506 Soubor znaků Kanji pro hudbu    
(Document RS506, Music shift Kanji character set)

CD EXTRA Rozšířená specifikace hudebního CD - Verze 1.0, Prosinec 1995, Sony/Philips
(Enhanced music CD specification, Version 1.0, December 1995, Sony/Philips)-- Vynechaný text --