ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.280; 45.060.01                                                                                                                            Únor 2001

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti
a zkoušky -
Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

ČSN
EN 50206-2

36 2312

 

Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and tests -
Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles

Applications ferroviaires - Matériel roulant - Pantographes: Caractéristiques et essaies -
Partie 2: Pantographes pour métros et tramways

Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge - Merkmale und Prüfungen von Stromabnehmern -
Teil 2: Dachstromabnehmer für Stadtbahnen und Strassenbahnen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50206-2:1999 včetně její opravy z ledna 2000. Evropská norma EN 50206-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50206-2:1999 including its Corrigendum from January 2000. The European Standard EN 50206-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          58006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

DIN 43267:1973 nezavedena

EN 29001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (idt ISO 9001)

EN 29002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (idt ISO 9002)

EN 50125-1 dosud nezavedena

EN 50126 dosud nezavedena

EN 50206-1 zavedena v ČSN EN 50206-1 (36 2312) Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

EN 50163 zavedena v ČSN EN 50163 (33 3500) Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

EN 50215 dosud nezavedena

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529:1989)

ENV 50121 nezavedena

IEC 60077-1 dosud nezavedena

IEC 60077-2 dosud nezavedena

IEC 60494:1974 zavedena v ČSN IEC 494:1993 (36 2311) Pantografové sběrače proudu

IEC 61373 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 34 1510:1971 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Josef Kovář, Od Vysoké 275/2, 150 00 Praha 5, IČO 6489 7770

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50206-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.280; 45.060.01

Deskriptory: railway, metro, tramway, pantograph, properties, tests

Drážní zařízení - Kolejová vozidla
Pantografové sběrače proudu: Vlastnosti a zkoušky
Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

Railway applications - Rolling stock
Pantographs: Characteristics and tests
Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles

 

Applications ferroviaires - Matériel roulant
Pantographes: Caractéristiques et essais
Partie 2: Pantographes pour métros et tramways

 

Bahnanwendungen - Schienenfahrzeuge
Merkmale und Prüfungen von Stromabnehmern
Teil 2: Dachstromabnehmer für Stadtbahnen und Strassenbahnen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-01-01

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 1999 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                      Ref. č. EN 50206-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

 


Strana 4

Předmluva

Tuto evropskou normu připravila SC 9XB, Elektromechanická zařízení v drážních vozidlech, technická komise CENELEC TC 9X, Elektrická a elektronická drážní zařízení.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50206-2 dne 1999-01-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2000-01-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2002-01-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A, B a C normativní a příloha D je informativní.

POZNÁMKA SC9XB:

Následující články a body, které budou měněny, jsou v textu této normy označeny poznámkou.

Jedná se o články:

-      6.4.2:           Odolnost proti vibracím

-      6.9:             Zkoušky odběru proudu


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

3.1       Všeobecné definice............................................................................................................................................................ 7

3.2       Konstrukční definice........................................................................................................................................................... 7

3.3       Definice obecného charakteru......................................................................................................................................... 8

4          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 9

4.1       Obrys..................................................................................................................................................................................... 9

4.2       Zdvih sběrače...................................................................................................................................................................... 9

4.3       Elektrické hodnoty............................................................................................................................................................... 9

4.4       Tolerance statického přítlaku............................................................................................................................................ 9

4.5       Příčná tuhost sběrače........................................................................................................................................................ 9

4.6       Hlava sběrače...................................................................................................................................................................... 9

4.7       Ovládací zařízení................................................................................................................................................................ 10

4.8       Samočinné spouštěcí zařízení (SSZ)............................................................................................................................ 10

4.9       Hmotnost sběrače a síly na střechu vozidla................................................................................................................ 10

4.10     Ochrana proti korozi.......................................................................................................................................................... 10

5          Značení................................................................................................................................................................................ 10

6          Zkoušky............................................................................................................................................................................... 10

6.1       Druhy zkoušek.................................................................................................................................................................... 10

6.2       Všeobecné zkoušky.......................................................................................................................................................... 11

6.3       Provozní zkoušky................................................................................................................................................................ 12

6.4       Zkoušky odolnosti............................................................................................................................................................. 13

6.5       Odolnost proti rázům (doplňková typová zkouška)...................................................................................................... 14

6.6       Zkouška příčné tuhosti (typová zkouška)...................................................................................................................... 14

6.7       Zkoušky těsnosti tlakovzdušných zařízení..................................................................................................................... 14

6.8       Měření stupňů volnosti hlavy sběrače (kusová zkouška)........................................................................................... 15

6.9       Zkoušky odběru proudu (sdružená zkouška)............................................................................................................... 15

6.10     Zkoušky oteplení................................................................................................................................................................ 15

7          Plán prohlídek.................................................................................................................................................................... 16

8          Spolehlivost........................................................................................................................................................................ 16

8.1       Specifikace......................................................................................................................................................................... 16

8.2       Ověření provozní spolehlivosti........................................................................................................................................ 16

9          Údržba................................................................................................................................................................................. 16

9.1       Sestava sběrače................................................................................................................................................................ 16

9.2       Sestava hlavy sběrače...................................................................................................................................................... 16

9.3       Udržovatelnost................................................................................................................................................................... 16

10        Elektromagnetická kompatibilita.................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Názvosloví sběrače............................................................................................................................... 17

Příloha B (normativní) Tolerance statického přítlaku.............................................................................................................. 18

Příloha C (normativní) Seznam zkoušek................................................................................................................................... 19

Příloha D (informativní) Položky stanovené v požadavcích odběratele................................................................................ 20

Příloha E * (informativní) Bibliografie.......................................................................................................................................... 21

_______________

* Oprava z ledna 2000 podle originálu opravenky (doplněna).


Strana 6

Úvod

Napájení elektrického hnacího vozidla je dosahováno odběrem proudu z trolejového drátu, jedním nebo více pantografovými sběrači instalovanými na hnacím vozidle nebo jiném vozidle soupravy.

Obložení smykadla pantografového sběrače, které klouže po trolejovém drátu, usnadňuje přenos energie.

Pantografový sběrač a zavěšená trolej vytváří dva kmitavé podsystémy, které se mohou posouvat. Existující jednosměrné kluzné spojení mezi nimi pak zajistí stálý kontakt. Jejich konstrukce musí brát v úvahu požadavek na minimální opotřebení obou podsystémů.

1 Rozsah platnosti

Tato norma stanovuje obecné základní vlastnosti, které se týkají pantografových sběračů, aby byly schopny odběru proudu z vrchního trolejového vedení. Rovněž stanovuje zkoušky, které musí být s pantografovými sběrači provedeny, kromě zkoušek izolátorů.

Tato norma se netýká dielektrických zkoušek, které se provádějí s pantografovými sběrači zabudovanými na střeše vozidla.

Tato norma se nevztahuje na pantografové sběrače proudu vozidel provozovaných na tratích celostátních, regionálních, případně vlečkách. Tyto pantografové sběrače jsou uvažovány v EN 50206-1.

Tato norma se vztahuje ke konvenčním zavěšeným nadzemním trolejovým systémům a příslušenstvím. Systémy (nebo jejich části), které jsou nepružně zavěšené, vyžadují dohodu mezi odběratelem a dodavatelem.

2 Normativní odkazy *

Do této evropské normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 29001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu/vývoji, výrobě, instalaci a servisu

(Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing)

EN 29002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a instalaci

(Quality systems - Model for quality assurance in production and installation)

EN 50125-1 *) Drážní zařízení - Podmínky vnějšího prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení kolejových vozidel

(Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 1: Equipment on board rolling stock)

EN 50126 Drážní zařízení - Specifikace a prokázání spolehlivosti - Bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost

(Railway applications - The specification and demonstration of dependability - Reliability, Availability, Maintenability and Safety (RAMS))

EN 50206-1 Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

(Railway applications - Rolling stock - Pantographs: Characteristics and tests - Part 1: Pantographs for main line vehicles)

EN 50163 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

(Railway applications - Supply voltage of traction systems)

_______________

*     Oprava z ledna 2000 podle originálu opravenky (vypuštěna DIN 43267).

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Označené normy jsou již vydané (v originálu EN je uvedeno „připravuje se“).


Strana 7

EN 50215 *) Drážní zařízení - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

(Railway applications - Testing of rolling stock after completion of construction and before entry into service)

EN 60529:1991 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529:1989)

(Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

ENV 50121 soubor Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita

(Railway applications - Electromagnetic compatibility)

IEC 60077-1 *) Drážní zařízení - Elektrická zařízení kolejových vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a předpisy

(Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules)

IEC 60077-2 *) Drážní zařízení - Elektrická zařízení kolejových vozidel - Část 2: Všeobecná pravidla

(Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules)

IEC 60494:1974 Pantografové sběrače proudu

(Rules for pantographs of electric rolling stock)

IEC 61373 *) Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

(Railway applications - Rolling stock equipment - Shocks and vibrations tests)-- Vynechaný text --