ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.35; 35.020                                                                                                                           Říjen 1999

Informační technologie -
Slovník -
Část 14: Bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost

ČSN
ISO/IEC 2382-14

36 9001

 

Information technology - Vocabulary - Part 14: Reliability, maintainability and availability

Technologies de l'information - Vocabulaire - Partie 14: Fiabilité, maintenabilité et disponibilité

Informationstechnik - Begriffe - Teil 14: Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Verfürbarkeit

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 2382-14:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 2382-14:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 2382-14:1997. The International Standard ISO/IEC 2382-14:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 9001 část 14 z 19. 6. 1985.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56898
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

Citované normy

ISO 1087:1990 zavedena v ČSN ISO 1087 Terminologie - Slovník (01 0501)

ISO/IEC 2382-1:1993 zavedena v ČSN ISO/IEC 2382-1 Informační technologie - Slovník. Část 1: Základní termíny (36 9001)

ISO 2382-2:1976 zavedena v ČSN ISO 2382-2 Informační technika. Slovník. Část 2: Aritmetické a logické operace (36 9001)

ISO 3166 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí a jejich částí (97 1002)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO/IEC 9126:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 9126 Informační technika. Hodnocení softwarového produktu. Charakteristiky jakosti a návod pro jejich používání (36 9020)

IEC 50(191):1990 zavedena v ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb (01 0102)

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie -                                                                             ISO/IEC 2382-14

Slovník -                                                                                                           Druhé vydání

Část 14: Bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost                 1997-12-01

ICS 01.040.3 5; 35.020

Deskriptory: data processing, information interchange, reliability, maintenance, availability, vocabulary.

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

První oddíl: Všeobecně................................................................................................................................................................... 6

1.1          Předmět normy a rozsah platnosti................................................................................................................................ 6

1.2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

1.3          Použité zásady a pravidla............................................................................................................................................... 6

1.3.1       Definice hesla................................................................................................................................................................... 6

1.3.2       Uspořádání hesla............................................................................................................................................................ 6

1.3.3       Klasifikace hesel.............................................................................................................................................................. 7

1.3.4       Volba termínů a stylizace definic................................................................................................................................... 7

1.3.5       Mnohoznačnost................................................................................................................................................................ 7

1.3.6       Zkratky................................................................................................................................................................................ 7

1.3.7       Užívání okrouhlých závorek............................................................................................................................................. 7

1.3.8       Užívání hranatých závorek............................................................................................................................................... 7

1.3.9       Užívání termínů tištěných v definicích kurzívou a užívání hvězdičky......................................................................... 7

1.3.10    Pravopis............................................................................................................................................................................. 8

1.3.11    Organizace abecedního rejstříku.................................................................................................................................. 8

Druhý oddíl: Termíny a definice..................................................................................................................................................... 9

14           Bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost........................................................................................................... 9

14.01     Všeobecné pojmy............................................................................................................................................................ 9

14.02     Bezporuchovost a vady.................................................................................................................................................. 13

14.03     Udržovatelnost................................................................................................................................................................ 14

14.04     Pohotovost....................................................................................................................................................................... 17

Obrázek 1 - Model poruchy........................................................................................................................................................... 20

Abecední rejstříky

Český................................................................................................................................................................................................ 22

Anglický............................................................................................................................................................................................ 25

Francouzský.................................................................................................................................................................................... 28


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech oboustranného zájmu. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí kolují mezi národními orgány pro hlasování. K vydání jako mezinárodní normy se vyžaduje schválení nejméně 75 % hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 2382-14 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technologie, subkomisí SC 1 Slovník.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2382-14:1978), které bylo technicky revidováno.

Norma ISO/IEC 2382 se bude skládat přibližně ze 35 částí pod společným názvem Informační technologie - Slovník.-- Vynechaný text --