ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99                                                                                                                              Červenec 1999

Metoda měření celkového příkonu
obvodů předřadník-světelný zdroj

ČSN
EN 50294

36 0510

 

Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits

Méthode de mesure de la puissance d’entrée totale des circuits ballasts-lampes

Verfahren zur Messung der Gesamteingangsleistung von Vorschaltgerät-Lampe-Schaltungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50294:1998. Evropská norma EN 50294:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50294:1998. The European Standard EN 50294:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56203
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 60081 zavedena v ČSN EN 60081 Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení (idt IEC 60081:1997; idt EN 60081:1998) (36 0275)

EN 60901 zavedena v ČSN EN 60901 Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení (idt IEC 60901:1996; idt EN 60901:1996) (36 0277)

EN 60920:1991 zavedena v ČSN EN 60920+A1 Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt IEC 920:1990+A1:1993; idt EN 60920:1991+A1:1993) (36 0511)

EN 60921:1991 zavedena v ČSN EN 60921+A1+A2 Předřadníky pro zářivky. Požadavky na provedení (mod IEC 921:1988+A1:1990+A2:1994; idt EN 60921:1991+A1:1992+A2:1995) (36 0512)

EN 60928:1995 zavedena v ČSN EN 60928 Příslušenství pro světelné zdroje. Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt IEC 928:1995; idt EN 60928:1995) (36 0595)

EN 60929:1992 zavedena v ČSN EN 60929 Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky (idt IEC 929:1990; idt EN 60929:1992) (36 0596)

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla v článcích 3.1 a 3.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50294

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140.99

Deskriptory: lamps, fluorescent lamps, electric ballast, electric circuits, definitions, measurements, power, luminous flux, correction ratio

Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj

Measurement method of total input power of ballast-lamp circuits

 

Méthode de mesure de la puissance d’entrée
totale des circuits ballasts-lampes

Verfahren zur Messung
der Gesamteingangsleitung
von Vorschaltgerät-Lampe-Schaltungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-08-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 34Z, Svítidla a jejich příslušenství.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50294 dne 1998-08-01.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní
úrovni vydáním identické národní normy
nebo vydáním oznámení o schválení EN
k přímému použití jako normy národní                                                                (dop)       1999-06-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1999-06-01

Tato norma byla vydána v souladu s požadavky evropské komise pro měřicí metody celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj pro podporu společného evropského klasifikačního systému.

Měřený celkový příkon zohledňující různé světelné činitele předřadníků v různých obvodech je určen ke klasifikaci obvodů předřadník-světelný zdroj.

Uvažuje se, že budoucí vydání této normy by mělo obsahovat:

·       Předřadné obvody vysokotlakých výbojek (HID).

·       Obvody tansformátorů nebo měničů/střídačů pro nízkovoltové halogenové žárovky.

·       Předřadné obvody zářivek pro všeobecné osvětlování a jednopaticových zářivek (kompaktních) nejsou v současné době obsaženy v této normě.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

1          Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3          Definice.............................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

4.1       Použitelnost...................................................................................................................................................................... 7

4.2       Deklarace světelného činitele předřadníku................................................................................................................ 7

4.3       Regulovatelné předřadníky............................................................................................................................................ 8

4.4       Předřadník pro více typů světelných zdrojů................................................................................................................. 8

4.5       Přesnost měření.............................................................................................................................................................. 8

4.6       Výběr předřadníků pro zkoušení................................................................................................................................... 8

4.7       Počet vzorků...................................................................................................................................................................... 8

5          Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj................................................................... 8

5.1       Korekce světelného činitele předřadníku.................................................................................................................... 8

5.2       Metoda měření................................................................................................................................................................. 8

5.3       Obvody předřadník s magnetickým vinutím-světelný zdroj...................................................................................... 9

5.4       Střídavě napájené obvody elektronický předřadník-světelný zdroj......................................................................... 9

Obrázek 1    Boční pohled na měřící systém pro světelný výkon....................................................................................... 11

Obrázek 2    Pohled shora na systém pro měření světelného výkonu............................................................................. 11

Obrázek 3    Uspořádání světelného zdroje a snímače fotočlánku.................................................................................. 12

Obrázek 4    Měření obvodů předřadník s magnetickým vinutím-světelný zdroj............................................................. 12

Obrázek 5    Měření obvodů střídavě napájený elektronický předřadník-světelný zdroj................................................. 13


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje metodu měření celkového příkonu předřadných obvodů, které jsou provozovány s příslušnou zářivkou(ami). Tato norma platí pro elektrické obvody předřadník-světelný zdroj sestávající pouze z předřadníku a světelného zdroje(ů).

Poznámka - Požadavky pro zkoušení jednotlivých předřadníků v průběhu výroby nejsou zahrnuty.

Je specifikována metoda měření celkového příkonu pro všechny předřadníky, které jsou prodávány pro domácnosti a běžné komerční účely, provozované s těmito zářivkami:

-      lineární zářivky s příkonem rovným nebo vyšším než 15W;

-      jednopaticové zářivky (kompaktní) s příkonem rovným nebo vyšším než 18W;

-      ostatní zářivky pro všeobecné osvětlování.

Tato norma neplatí pro:

-      předřadníky, které tvoří integrální součást světelného zdroje;

-      předřadné obvody s kondenzátory zapojenými v sérii;

-      regulovatelné předřadníky s magnetickým vinutím;

-      svítidla, která vyžadují doplňková hlediska optického výkonu.-- Vynechaný text --