ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.50; 33.160.50                                                                                                                    Červen 1999

Elektroakustická zařízení -
Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

ČSN
EN 60268-7

36 8305

                                                                                                    idt IEC 268-7:1996

Sound system equipment -
Part 7: Headphones and earphones

Equipements pour systèmes électroacoustiques -
Partie 7: Casques et écouteurs

Elektroakustische Geräte -
Teil 7: Kopfhörer und Ohrhörer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60268-7:1996. Evropská norma EN 60268-7:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60268-7:1996. The European Standard EN 60268-7:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 268-7 (36 8305) z ledna 1995.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                         55413
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 60068 řada + HD 323 řada, řada se postupně zavádí do ČSN EN 60068 Zkoušení vlivů prostředí (34 5791)

EN 60086 řada + HD 211.2 S9:1993 + Corr. March 1992, řada se postupně zavádí do ČSN EN 60086 Primární články a baterie (36 4110)

EN 60268-12:1995 zavedena v ČSN IEC 268-12 Elektroakustická zařízení - Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely (idt IEC 268-12:1987) (36 8305)

EN 23741:1991 zavedena v ČSN EN 23741 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Přesné metody pro širokopásmové zdroje v dozvukových místnostech (idt ISO 3471:1988) (01 1607)

HD 443 S1:1983 zaveden v ČSN IEC 711 Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek (idt IEC 711:1981) (36 8823)

HD 472 S1:1989 zaveden v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC (idt IEC 38:1983) (33 0120)

HD 483.1 S2:1989 zaveden v ČSN IEC 268-1 Elektroakustická zařízení - Část 1: Všeobecně (idt IEC 268-1:1985) (36 8305)

HD 483.2 S2:1993 zaveden v ČSN IEC 268-2 Elektroakustická zařízení - Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod (idt IEC 268-2:1987+A1:1991) (36 8305)HD 483.3 S2:1992 zaveden v ČSN IEC 268-3 Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače

(idt IEC 268-3:1988+A1:1990+A2:1991) (36 8305)

HD 483.11 S3:1993 zaveden v ČSN IEC 268-11 Elektroakustická zařízení - Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému (idt IEC 268-11:1987+A1:1991+A2:1991) (36 8305)

HD 483.15 S4:1992 (idt IEC 268-15:1987) neplatné, nahrazeno EN 61938 zavedenou v ČSN EN 61938 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy - Propojení a přizpůsobovací hodnoty pro analogové signály (36 8320)

HD 549 S1:1989 zaveden v ČSN IEC 914 Konferenční systémy - Elektrické a elektroakustické požadavky (idt IEC 914:1988) (36 8350)

IEC 50 (801):1994 zavedena v ČSN IEC 50 (801) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika (01 1600)

IEC 263:1982 zavedena v ČSN IEC 263 Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů (36 8810)

IEC 959:1990 dosud nezavedena

IEC Guide 106:1989 dosud nezaveden

ISO 4869-1:1992 zavedena v ČSN ISO 4869-1 Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu (01 1640)

ISO TR 4869-3:1989 zavedena v ČSN EN 24869-3:1993 Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Zjednodušená metoda měření vložného útlumu mušlových chráničů sluchu pro účely kontroly jakosti (idt ISO TR 4869-3:1989) (01 1640)

ISO 7029:1984 zavedena v ČSN ISO 7029 Akustika - Práh slyšitelnosti zvuku vedeného vzduchem s ohledem na věk a pohlaví otologicky normálně vyvinutých osob (01 1631)

Informativní údaje z IEC 268-7:1996

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 84: Zařízení a systémy zvukové, obrazové a audiovizuální techniky.


Strana 3

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

84/417/FDIS

100C/4/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 60268-7

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.140.50; 33.160.50

Deskriptory: electroacoustic equipment, headphones, earphones, definition, designation, classification, specification, characteristics, measurement

Elektroakustická zařízení
Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka
(IEC 268-7:1996)

Sound system equipment
Part 7: Headphones and earphones
(IEC 268-7:1996)

 

Equipements pour systèmes électroacoustiques
Partie 7: Casques et écouteurs
(CEI 268-7:1996)

Elektroakustische Geräte
Teil 7: Kopfhörer und Ohrhörer
(IEC 268-7:1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 84/714/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 268-7, vypracovaný v technické komisi TC 84 (transformované do SC 100C Multimediální subsystémy technické komise IEC TC 100 Multimediální zařízení a systémy), byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl 1996-03-05 CENELEC schválen jako EN 60268-7.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       1996-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1996-12-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako "informativní" jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A a ZA normativní a přílohy B, C, D a E jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 268-7:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

V oficiální verzi se do přílohy E Bibliografie doplní následující poznámky:

IEC 65                   POZNÁMKA - Harmonizována spolu s jejími změnami 1:1987+2:1989+3:1992 jako EN 60065:1993 (modifikována)

IEC 118-0             POZNÁMKA - Harmonizována jako EN 60118-0:1993 (nemodifikována)


Strana 7

Obsah

Strana

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

1.1       Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

1.2       Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

1.3       Definice................................................................................................................................................................................. 9

1.4       Klasifikace, označování a kódování............................................................................................................................... 10

1.5       Označování svorek, ovládacích prvků a polarity........................................................................................................... 14

1.6       Pokyny pro uživatele.......................................................................................................................................................... 14

2          Podmínky pro specifikaci a měření................................................................................................................................ 14

2.1       Jmenovité podmínky......................................................................................................................................................... 14

2.2       Standardní podmínky pro měření................................................................................................................................... 15

2.3       Spojky a simulátory ucha................................................................................................................................................. 15

2.4       Podmínky pro porovnávání hlasitosti............................................................................................................................. 15

2.5       Podmínky měření hladiny akustického tlaku ve zvukovodu....................................................................................... 16

3          Vlastnosti, které je třeba specifikovat a metody jejich měření.................................................................................. 16

3.1       Napájecí zdroj.................................................................................................................................................................... 16

3.2       Elektrická impedance....................................................................................................................................................... 16

3.3       Vstupní napětí.................................................................................................................................................................... 17

3.4       Vstupní výkon...................................................................................................................................................................... 19

3.5       Akustický tlak (hladina)..................................................................................................................................................... 19

3.6       Kmitočtová charakteristika............................................................................................................................................... 20

3.7       Amplitudová nelinearita.................................................................................................................................................... 23

3.8       Jmenovité klimatické podmínky (toto jsou jmenovité podmínky)............................................................................. 25

3.9       Vnější magnetické pole.................................................................................................................................................... 25

3.10     Nežádoucí vyzařování zvuku............................................................................................................................................. 25

3.11     Útlum zvuku........................................................................................................................................................................ 26

3.12     Útlum přeslechu pro vícekanálová náhlavní sluchátka.............................................................................................. 26

3.13     Aplikační síla (toto je jmenovitá podmínka).................................................................................................................. 26

3.14     Fyzikální vlastnosti, kabely a konektory......................................................................................................................... 26

4          Klasifikace vlastností........................................................................................................................................................ 27

Příloha A  (normativní) Specifikace a podmínky pro použití mikrofonu uvnitř zvukovodu................................................. 28

Příloha B  (informativní) Praktické podrobnosti podmínek porovnávání ve volném poli.................................................. 29

Příloha C  (informativní) Praktické podrobnosti podmínek porovnávání v difusním poli.................................................. 30

Příloha D  (informativní) Praktické podrobnosti subjektivního porovnávání a podmínek hladiny akustického
                   tlaku ve zvukovodu....................................................................................................................................................... 31

Příloha E  (informativní) Bibliografie........................................................................................................................................... 32

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 33


Strana 8

1 Všeobecně

1.1 Předmět normy

Tato část IEC 268 se vztahuje na náhlavní sluchátka, sestavu náhlavních sluchátek a mikrofonu, sluchátka a sestavu sluchátek a mikrofonu určenou pro použití na lidském uchu nebo v uchu. Vztahuje se také na zařízení jako jsou předzesilovače, pasivní obvody a napájecí zdroje, které tvoří nedílnou část systému náhlavních sluchátek.

Nezabývá se:

-      bezpečností, na níž mají být odkazy na IEC 65 [1]* nebo na jinou odpovídající normu;

-      vlastnostmi mikrofonů náhlavních sestav, na něž mají být odkazy na IEC 268-4 [2];

-      sluchátky a ostatními zařízeními sluchadel, na něž mají být odkazy na IEC 118-0 [3];

-      náhlavními sluchátky pro audiometrii;

-      náhlavními sluchátky a jinými zařízeními, které tvoří část aktivní protihlukové ochrany sluchu, ačkoliv některá ustanovení mohou být použitelná.

Tato norma specifikuje vlastnosti, které by měly být zahrnuty do specifikace výrobce a odpovídající metody
měření. Zahrnuje klasifikaci různých typů sluchátek, charakterizovaných zejména způsobem, jakým je měnič akusticky připojen k uchu a klasifikační kód, který je také možno použít pro označování.-- Vynechaný text --