ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.10                                                                                                                                  Červen 1999

Zdravotnické elektrické přístroje -Část 2: Zvláštní požadavky
na bezpečnost transportních inkubátorů

ČSN
EN 60601-2-20

36 4800

                                                                              idt IEC 601-2-20:1990+A1:1996

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of transport incubators

Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des incubateurs de transport

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Transportinkubatoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60601-2-20:1996. Evropská norma EN 60601-2-20:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60601-2-20:1996. The European Standard EN 60601-2-20:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 601-2-20 (36 4800) z října 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55409
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Předchozí ČSN obsahovala IEC 601-2-20:1990 a zaváděla HD 395.2.20 S1:1992, který byl úplným a nezměněným převzetím této mezinárodní normy. Tato ČSN obsahuje EN 60601-2-20:1996 zahrnující původní IEC 601-2-20:1990, do níž je zapracována její změna A1:1996.

Citované normy

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988) (36 4800)

IEC 601-1:1988/A1:1991 zavedena v ČSN EN 60601-1/A1+A11+A12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988/A1:1991) (36 4800)

IEC 601-1:1988/A2:1995 zavedena v ČSN EN 60601-1/A2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988/A2:1995) (36 4800)

IEC 601-1-1:1992 zavedena v ČSN EN 60601-1-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů (idt IEC 601-1-1:1992) (36 4800)

IEC 601-1-2:1993 zavedena v ČSN EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky (idt IEC 601-1-2:1993) (36 4800)

IEC 601-1-3:1994 zavedena v ČSN EN 60601-1-3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u dia-gnostických rentgenových zařízení (idt IEC 601-1-3:1994) (36 4800)

IEC 601-1-4:1996 zavedena v ČSN EN 60601-1-4 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy (idt IEC 601-1-4:1996) (36 4800)

IEC 601-2-19:1990 zavedena v ČSN IEC 601-2-19 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost novorozeneckých inkubátorů (idt IEC 601-2-19:1990) (36 4800)

IEC 651:1979 zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (35 6870)

ISO 32:1977 nezavedena

ISO 407:1991 dosud nezavedena

ISO 3743:1988 nahrazena ISO 3743-1:1994 a ISO 3743-2:1994 zavedenými v ČSN ISO 3743-1 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (01 1605) a v ČSN ISO 3743-2 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (01 1605)

ISO 7767:1988 nahrazena ISO 7767:1997 dosud nezavedenou

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(801) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika (01 1600)

Obdobné zahraniční normy

BS EN 60601-2-20:1997; BS 5724: Part 2: Section 2.120:1997 Medical electrical equipment - Particular requirements for the safety - Specification for transport incubators (Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na bezpečnost - Specifikace pro transportní inkubátory)

NEN 10601-2-20:1997 Medische elektrische toestellen - Doel 2-20: Bijzondere eisen voor de veiligheid van incubators bedoeld voor het vervoer (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů)


Strana 3

ÖVE EN 60601 Teil 2-20 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Transportinkubatoren (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů)

NBN EN 60601-2-20:1997 R Medische elektrische toestellen - Doel 2: Bijzondere eisen voor de veiligheid van incubators bedoeld voor vervoer (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů)

Porovnání s IEC 601-2-20:1990+A1:1996

ČSN EN 60601-2-20 je identická s IEC 601-2-20:1990+A1:1996, neobsahuje však přílohu L Odkazy - Publikace uvedené v této normě, která je nahrazena přílohou ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi z EN 60601-2-20:1996.

Informativní údaje z IEC 601-2-20:1990+A1:1996

Tuto zvláštní normu IEC 601-2-20:1990 spolu s její změnou A1:1996 vypracovala subkomise SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení v rámci technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi.

Text této normy a její změny A1 vychází z následujících dokumentů:

Šestiměsíční pravidlo
Dvouměsíční řízení
FDIS


Zpráva o hlasování

62D(CO)44
62D(CO)55
62D/194/FDIS

62D(CO)53
62D(CO)62
62D/218/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy a změny A1 lze nalézt ve zprávách o hlasování, uvedených v předchozí tabulce.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této normě je zapracována změna A1:1996 tak, že oba uvedené výchozí materiály jsou sloučeny do jednoho souvislého textu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Říčný, Brno, IČO 64286657, Ing. Leopold Říčný

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 60601-2-20

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Prosinec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 11.040.10                                                                                      Nahrazuje HD 395.2.20 S1:1992

Deskriptory: medical electrical equipment, incubator, transport incubator, safety requirements, protection against electric shock, protection against mechanical hazard, radiation protection, fire protection, environmental conditions

Zdravotnické elektrické přístroje
Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů
(IEC 601-2-20:1990+A1:1996)

Medical electrical equipment
Part 2: Particular requirements for the safety of transport incubators
(IEC 601-2-20:1990+A1:1996)

 

Appareils électromédicaux
Partie 2: Règles particulières de sécurité
des incubateurs de transport
(CEI 601-2-20:1990+A1:1996)

Medizinische elektrische Geräte
Teil 2: Besondere Festlegungen für
die Sicherheit von Transportinkubatoren
(IEC 601-2-20:1990+A1:1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústřed-ním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato změna existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 601-2-20:1990, vypracovaný subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení v rámci technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi byl schválen CENELEC jako HD 395.2.20 S1 dne 1992-03-24.

Harmonizační dokument byl předložen k formálnímu hlasování pro změnu na evropskou normu a byl schválen CENELEC jako EN 60601-2-20 dne 1996-10-01.

Text dokumentu 62D/194/FDIS, budoucí změna 1 k IEC 601-2-20:1990, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC pro zahrnutí do EN 60601-2-20 dne 1996-10-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum pro zavedení změny na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení změny
k přímému použití jako národní normy                                                           (dop)       1997-06-01

-      nejzazší datum pro zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu                                                                    (dow)      1998-06-13

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy AA a ZB informativní.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-2-20:1990 + A1:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

             Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod                                                                                                                                                                                                   ................................................................................................................................................................................................ 9

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNĚ

1       Rozsah platnosti a předmět normy................................................................................................................................... 10

2       Termíny a definice................................................................................................................................................................ 11

3       Všeobecné požadavky......................................................................................................................................................... 12

4       Všeobecné zkušební požadavky........................................................................................................................................ 12

5       Klasifikace.............................................................................................................................................................................. 12

6       Identifikace, označení a dokumentace............................................................................................................................. 12

7       Příkon...................................................................................................................................................................................... 14

ODDÍL DRUHÝ - PODMÍNKY OKOLÍ

10     Podmínky okolí...................................................................................................................................................................... 14

ODDÍL TŘETÍ - OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

20     Elektrická pevnost................................................................................................................................................................. 14

ODDÍL ČTVRTÝ - OCHRANA PŘED MECHANICKÝM NEBEZPEČÍM

21     Mechanická pevnost............................................................................................................................................................. 15

22     Pohyblivé části....................................................................................................................................................................... 15

23     Povrchy, rohy a hrany............................................................................................................................................................ 15

24     Stabilita za normálního použití........................................................................................................................................... 15

ODDÍL PÁTÝ - OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM NEŽÁDOUCÍHO NEBO NADMĚRNÉHO ZÁŘENÍ

36     Elektromagnetická kompatibilita....................................................................................................................................... 16

ODDÍL ŠESTÝ - OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM VZPLANUTÍ HOŘLAVÝCH SMĚSÍ ANESTETIK

ODDÍL SEDMÝ - OCHRANA PŘED NADMĚRNÝMI TEPLOTAMI A JINÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI

42     Nadměrné teploty................................................................................................................................................................. 17

43     Ochrana před požárem........................................................................................................................................................ 17

44     Přetečení, rozlití, únik, vlhkost a vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace, dezinfekce a kompatibilita........................ 18

45     Tlakové nádoby a části vystavené tlaku............................................................................................................................ 19

46     Selhání lidského činitele..................................................................................................................................................... 19

49     Přerušení napájení............................................................................................................................................................... 19

ODDÍL OSMÝ - PŘESNOST PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM VÝSTUPEM

50     Přesnost provozních údajů................................................................................................................................................. 19

51     Ochrana před nebezpečným výstupem............................................................................................................................ 22

ODDÍL DEVÁTÝ - ABNORMÁLNÍ PROVOZ A PORUCHOVÉ STAVY. ZKOUŠKY VLIVU OKOLÍ

ODDÍL DESÁTÝ - POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

54     Všeobecně............................................................................................................................................................................. 22

55     Kryty a víka.............................................................................................................................................................................. 22

56     Součásti a celkové sestavení............................................................................................................................................. 23


Strana 8

Strana

ODDÍL JEDENÁCTÝ - DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY

101  Alarmy..................................................................................................................................................................................... 24

102  Hladina akustického tlaku................................................................................................................................................... 25

103  Zvlhčovací jednotka.............................................................................................................................................................. 25

104  Maximální rychlost proudění vzduchu v krytu................................................................................................................... 25

105  Koncentrace kysličníku uhličitého (CO2).......................................................................................................................... 25

106  Dodávání kyslíku................................................................................................................................................................... 26

107  Elektrické napájení............................................................................................................................................................... 26

Přílohy

AA (informativní)  Všeobecné vysvětlivky a zdůvodnění........................................................................................................... 29

ZA (normativní)    Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi.... 33

ZB (informativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi.... 34


Strana 9

Úvod

Tato zvláštní norma se týká bezpečnosti transportních inkubátorů. Mění a doplňuje IEC 601-1 (druhé vydání 1988): Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

Pokud se nějaká část všeobecné normy nemá použít, je tato informace na odpovídajícím místě této zvláštní normy uvedena.

V této zvláštní normě jsou použity následující typy písma:

Požadavky, jejichž splnění se ověřuje a definice                                    - obyčejný typ.

Vysvětlivky, doporučení a odkazy                                                                                 - malý typ.

Zkušební požadavky                                                                          - kurziva.

Termíny, definované v kapitole 2 všeobecné normy
nebo v této zvláštní normě                                                     - kapitálky.

Za jednotlivými požadavky následují specifikace příslušných zkoušek.

V případě potřeby je v příloze AA uvedeno zdůvodnění nejdůležitějších požadavků. Znalost těchto zdůvodnění umožní správné použití normy poskytnutím doplňujících informací, vycházejících ze změn v klinické praxi nebo při vývoji přístrojů. Články, ke kterým je vysvětlení uvedeno, jsou označeny hvězdičkou *.


Strana 10

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNĚ

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

1.1 Rozsah platnosti

Doplněk:

Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů podle definice ve 2.1.101 této normy.

Tato norma neplatí pro novorozenecké inkubátory (viz IEC 601-2-19).

1.2 Předmět normy

Doplněk:

Předmětem této zvláštní normy je stanovení požadavků pro transportní inkubátory, snižující na minimum nebezpečí, jemuž je vystaven pacient a uživatel, a určení zkoušek, kterými lze ověřit splnění požadavků.-- Vynechaný text --