ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20                                                                                                                                   Duben 1999

Metody měření rádiových vysílačů -Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény

ČSN
EN 60244-14

36 7117

                                                                                             idt IEC 60244-14:1997

Methods of measurement for radio transmitters -
Part 14: External intermodulation products caused by two or more transmitters using the same or adjacent antennas

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques -
Partie 14: Produits d'intermodulation á l'extérieur du canal provoqués par deux émetteurs ou plus utilisant la même antenne ou des antennes adjacentes

Meßverfahren für Funksender -
Teil 14: Externe Intermodulationsprodukte, verursacht durch zwei oder mehr Sender, welche gleiche oder benachbarte Antennen benutzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60244-14:1997. Evropská norma EN 60244-14:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60244-14:1997. The European Standard EN 60244-14:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                         55179
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy a normativní dokumenty

Doporučení ITU-R 329-6:1994, Nežádoucí vyzařování (Svazek I) nezavedeno

Radiokomunikační řád a Přílohy: Ženeva 1990

POZNÁMKA - Doporučení ITU-R a Radiokomunikační řád jsou dostupné v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Informativní údaje z IEC 60244-14:1997

Mezinárodní norma byla připravena subkomisí 12C: Vysílací zařízení, Technické komise IEC 12: Radiokomunikace.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

103/2/FDIS

103/5/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Příloha A tvoří nedílnou část této normy.

Přílohy B a C jsou uvedeny pouze pro informaci.

Vypracování normy

Zpracovatel: DOMINO Rex, s.r.o., Ing. Zdeněk Rožánek, IČO 458011592

Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60244-14

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.060.20                                                                                                                                       

Deskriptory: radiocommunications, radio equipment, transmitters, measurements, performance evaluation, quality, intermodulation, radio disturbances

Metody měření rádiových vysílačů
Část 14: Vnější intermodulační produkty způsobené dvěma nebo více vysílači používajícími tutéž nebo sousedící antény
(IEC 60244-14:1997)

Methods of measurement for radio transmitters
Part 14: External intermodulation products caused by two or more transmitters using the same or adjacent antennas
(IEC 60244-14:1997)

 

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques
Partie 14: Produits d'intermodulation à l'extérieur
du canal provoqués par deux émetteurs ou plus utilisant la même antenne ou des antennes adjacentes
(CEI 60244-14:1997)

Meßverfahren für Funksender
Teil 14: Externe Intermodulationsprodukte, verursacht durch zwei oder mehr Sender, welche gleiche oder benachbarte Antennen benutzen
(IEC 60244-14:1997)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1997-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 103/2/FDIS, budoucí první vydání IEC 60244-14, připravený subkomisí SC 12C (transformovanou do IEC TC 103, Radiokomunikační vysílací zařízení), byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl 1997-07-01 schválen CENELEC jako EN 60244-14.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN
k přímému používání jako normy národní                                                            (dop)       1998-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1998-04-01

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60244-14:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Úvod                                                                                                                                                                                                    . 6

1       Předmět normy a rozsah použití.......................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 7

4       Všeobecný postup měření.................................................................................................................................................... 8

4.1    Úvod.......................................................................................................................................................................................... 8

4.2    Měření v napaječích vysílače................................................................................................................................................ 8

4.3    Opatření, která se mají podniknout při měřeních............................................................................................................. 8

4.4    Přímá měření.......................................................................................................................................................................... 9

4.5    Zvláštní opatření, která se mají podniknout při přímých měření................................................................................... 9

5       Metody měření pro specifické služby nebo sestavy vysílačů.......................................................................................... 9

5.1    Měření VHF rádiových vysílačů............................................................................................................................................. 9

5.2    Měření sousedních antén..................................................................................................................................................... 9

5.3    Měření společné antény...................................................................................................................................................... 10

6       Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................. 11

Obrázek 1 - Měření v napaječích vysílače.................................................................................................................................. 12

Obrázek 2 - Přímá měření............................................................................................................................................................ 12

Obrázek 3 - Všeobecné uspořádání pro vysílače napájející oddělené antény.................................................................. 13

Obrázek 4 - Všeobecné uspořádání pro vysílače napájející jednu anténu......................................................................... 14

Obrázek 5 - Alternativní uspořádání pro vysílače napájející jednu anténu.......................................................................... 15

Obrázek 6 - Typická konfigurace vysokofrekvenční stanice................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Teoretické poznámky............................................................................................................................ 17

Příloha B (informativní) Výpočet vyzařované úrovně intermodulačních produktů (q = 1).................................................. 19

Příloha C (informativní) Nejvyšší dovolené úrovně výkonu nežádoucích vyzařování......................................................... 21


Strana 6

Úvod

Po rozhodnutí Světové konference správ rádiového vysílání v Ženevě v roce 1979 rozšířit vysílací pásmo VHF/FM do 108 MHz, doporučila ITU-R* přísnější meze nežádoucích vyzařování při určitých okolnostech, než jaké stanovuje Radiokomunikační řád ITU, aby se zabránilo rušení leteckých služeb.

Příloha C, převzatá z Doporučení CCIR 329-6, shrnuje výčet požadavků daných Opatřením 304 a Přílohou 8 Radiokomunikačního řádu, Ženeva 1990 (viz rovněž Opatření 138, 139, 146 a 163 Radiokomunikačního řádu, RR1 - 18/19/20/23, Kapitoly VI a VII) ve formě grafu.

_______________

* Dříve CCIR.


Strana 7

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část IEC 60244 podrobně popisuje metodu měření vnějších intermodulačních produktů (intermodulačních složek) vyvolaných používáním téže nebo sousedících antén dvěma nebo více vysílači. Popisuje doporučené metody hodnocení provozních vlastností rozhlasových vysílačů.

Účelem měření popsaných v kapitolách 4 a 5 této části je pokud možno prokázat, že budou splněny požadavky Radiokomunikačního řádu s ohledem na nejvyšší dovolené vyzařované úrovně intermodulačních produktů z LF, MF, HF, VHF, UHF a SHF vysílačů, pokud dva nebo více vysílačů používá tutéž nebo sousedící antény.

Metoda měření daná touto částí není vhodná pro typové zkoušky a mělo by SE poznamenAT, že měření SE mají prováděT pouze pokud je to vzájemně domluveno mezi objednavatelem a dodavatelem zařízení.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

Doporučení ITU-R* 329-6:1994, Nežádoucí vyzařování (Svazek I) (ITU-R Recommendation 329-6:1994, Spurious emissions (Fasc. I))

Radiokomunikační řád a Přílohy: Ženeva 1990 (Radio Regulations and Appendices: Geneva 1990)-- Vynechaný text --