ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.50                                                                                                                                   Duben 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky
na bezpečnost endoskopických přístrojů

ČSN
EN 60601-2-18

36 4800

idt IEC 601-2-18:1996

Medical electrical equipment -
Part 2: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment

Appareils électromédicaux -
Partie 2: Règles particulières de sécurité pour appareils d’endoscopie

Medizinische elektrische Geräte -
Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von endoskopischen Geräten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60601-2-18:1996. Evropská norma EN 60601-2-18:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60601-2-18:1996. The European Standard EN 60601-2-18:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54608
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech - Rejstříky a přehled (34 5555)

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988) (36 4800)

IEC 601-1:1988/A1:1991 zavedena v ČSN EN 60601-1/A1+A11+A12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988/A1:1991) (36 4800)

IEC 601-1:1988/A2:1995 zavedena v ČSN EN 60601-1/A2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988/A2:1995) (36 4800)

IEC 601-1-1:1992 zavedena v ČSN EN 60601-1-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část : Všeobecné požadavky na bezpečnost - 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů (idt IEC 601-1-1:1992) (36 4800)

IEC 601-1-1:1992/A1:1995 zavedena v ČSN EN 60601-1-1/A1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů (idt IEC 601-1-1:1992/A1:1995) (36 4800)

IEC 601-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60601-2-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů (idt IEC 601-2-2:1991) (36 4800)

IEC 601-2-37:199X dosud nezavedena

IEC 664-1:1992 zavedena v ČSN 33 0420-1 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (mod IEC 664-1:1992) (33 0420)

CISPR 11:1990 zavedena v ČSN EN 55011 Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských (PLV) zařízení (mod CISPR 11:1990) (33 4225), nahrazena CISPR 11:1997

Obdobné zahraniční normy

BS EN 60601-2-18:1997; BS 5724:Part 2:Section 2.18:1997 Medical electrical equipment - Particular requirements for safety - Specification for endoscopic equipment (Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na bezpečnost - Specifikace pro endoskopické přístroje)

NF C74-318:1997 Appareils électromédicaux - Partie 2: Rčgles particuličres de sécurité pour appareils

d'endoscopie (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů)

DIN EN 60601-2-18; VDE 0750 Teil 2-18:1997 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von endoskopischen Geräten (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů)

NEN 10601-2-18:1996 Medische elektrische toestellen; Doel 2-18: Bijzondere eisen voor de veiligheid van endoscopische instrumenten (Zdravotnické elektrické přístroje; Část 2-18: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů)

Porovnání s IEC 601-2-18:1996

ČSN EN 60601-2-18 je identická s IEC  601-2-18:1996, neobsahuje však přílohu L Odkazy - Publikace uvedené v této normě, která je nahrazena přílohou ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými normami z EN 60601-2-18:1996.

Informativní údaje z IEC 601-2-18:1996

Mezinárodní norma IEC 601-2-18 byla vypracována subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení v rámci technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi.

Toto druhé vydání IEC 601-2-18 ruší a nahrazuje první vydání, uveřejněné v r. 1990.


Strana 3

Text této zvláštní normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

62D/191/FDIS

62D/208/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této zvláštní normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování, uvedené v předchozí tabulce.

Příloha AA je pouze pro informaci.

V této zvláštní normě jsou použity následující typy písma:

-      požadavky, jejichž splnění může být ověřováno a definice: kolmé písmo;

-      vysvětlivky, rady, návody, všeobecná ustanovení a odkazy: malé písmo;

-      zkušební podmínky a postupy: kurziva;

-      termíny definované v kapitole 2 všeobecné normy iec 601-1 nebo v této zvláštní normě: kapitálky.

Za požadavky jsou uvedeny specifikace příslušných zkoušek.

Upozornění na národní poznámky

Tato norma obsahuje v kapitole 3 Všeobecné požadavky a v příloze AA Všeobecné vysvětlivky a zdůvodnění národní poznámky s vysvětlujícím textem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Říčný, Brno, IČO 64286657, Ing. Leopold Říčný

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 60601-2-18

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Září 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 11.040.50

Deskriptory: medical electrical equipment, endoscopy, safety requirements, protection against electric shock, protection against mechanical hazard, radiation protection, fire protection, environmental conditions

Zdravotnické elektrické přístroje
Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů
(IEC 601-2-18:1996)

Medical electrical equipment
Part 2: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment
(IEC 601-2-18:1996)

 

Appareils électromédicaux
Partie 2: Règles particulières de sécurité
pour appareils d'endoscopie
(CEI 601-2-18:1996)

Medizinische elektrische Geräte
Teil 2: Besondere Festlegungen
für die Sicherheit von endoskopischen Geräten (IEC 601-2-18:1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-07-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 62D/191/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 601-2-18, vypracovaný subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení v rámci technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a schválen CENELEC jako EN 60601-2-18 dne 1996-07-02.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum pro zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN
k přímému použití jako národní normy                                                           (dop)       1997-05-01

-      nejzazší datum pro zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      1997-05-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a příloha AA informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-2-18:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod                                                                                                                                                                                                   8

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNĚ

1       Rozsah platnosti a předmět normy..................................................................................................................................... 9

2       Termíny a definice................................................................................................................................................................ 10

3       Všeobecné požadavky......................................................................................................................................................... 11

4       Všeobecné zkušební požadavky........................................................................................................................................ 11

5       Klasifikace.............................................................................................................................................................................. 11

6       Identifikace, označení a dokumentace............................................................................................................................. 11

ODDÍL DRUHÝ - PODMÍNKY OKOLÍ

ODDÍL TŘETÍ - OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

20     Elektrická pevnost................................................................................................................................................................. 13

ODDÍL ČTVRTÝ - OCHRANA PŘED MECHANICKÝM NEBEZPEČÍM

21     Mechanická pevnost............................................................................................................................................................. 13

22     Pohyblivé části....................................................................................................................................................................... 13

25     Uvolněné části....................................................................................................................................................................... 13

26     Vibrace a hluk........................................................................................................................................................................ 14

27     Pneumatické a hydraulické působení.............................................................................................................................. 14

28     Zavěšené hmoty.................................................................................................................................................................... 14

ODDÍL PÁTÝ - OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM NEŽÁDOUCÍHO NEBO NADMĚRNÉMU ZÁŘENÍ

36     Elektromagnetická kompatibilita....................................................................................................................................... 14

ODDÍL ŠESTÝ - OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM VZPLANUTÍ HOŘLAVÝCH SMĚSÍ ANESTETIK

ODDÍL SEDMÝ - OCHRANA PŘED NADMĚRNÝMI TEPLOTAMI A JINÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI

42     Nadměrné teploty................................................................................................................................................................. 15

44     Přetečení, rozlití, únik, vlhkost a vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace, dezinfekce a kompatibilta......................... 17

ODDÍL OSMÝ - PŘESNOST PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM VÝSTUPEM

ODDÍL DEVÁTÝ - ABNORMÁLNÍ PROVOZ A PORUCHOVÉ STAVY. ZKOUŠKY VLIVU OKOLÍ

ODDÍL DESÁTÝ - POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

57     SÍŤOVÉ ČÁSTI, součásti a uspořádání............................................................................................................................ 17

Obrázky

101  Identifikace části emise světla........................................................................................................................................... 18

102  Měření kapacitně vázaného vysokofrekvenčního proudu procházejícího okulárem................................................ 19

Přílohy

D       Značky nahrazující nápisy................................................................................................................................................... 20

AA    Všeobecné vysvětlivky a zdůvodnění................................................................................................................................. 21

ZA    Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými normami................................ 25


Strana 8

Úvod

Tato zvláštní norma se týká bezpečnosti endoskopických přístrojů. Vztah této zvláštní normy k IEC 601-1 (včetně změn) a skupinovým normám je vyjádřen v 1.3.

Toto druhé vydání normy vzniklé revizí původního dokumentu zahrnuje:

1) Novou definici endoskopu.

2) Požadavky pro podmínky propojení endoskopu s endoskopicky používaným příslušenstvím.


Strana 9

ODDÍL PRVNÍ - VŠEOBECNĚ

Kapitoly a články tohoto oddílu všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

1.1 Rozsah platnosti

Doplněk:

Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů a jejich podmínky propojení s endoskopicky používaným příslušenstvím.

POZNÁMKA - Protože všeobecná norma neuvádí požadavky na bezpečnost příložných částí rozdílných zdravotnických elektrických přístrojů používaných současně, uvádí tato norma podmínky propojení, s nimiž se lze při použití endoskopů obvykle setkat.

1.2 Předmět normy

Náhrada:

Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na bezpečnost endoskopického přístroje a umožnění, aby mohly být části endoskopického přístroje zkoušeny společně nebo jednotlivě.

1.3 Zvláštní normy

Doplněk:

Tato zvláštní norma mění a doplňuje řadu publikací IEC, dále uváděných jako „všeobecná norma“, sestávající z IEC 601-1:1988 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, Změna 1, Změna 2, IEC 601-1-1:1992 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů, Změna 1, a IEC 601-1-2:1993 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky.

Pro stručnost je IEC 601-1 v této zvláštní normě uváděna buď jako „všeobecná norma“ nebo jako „všeobecné požadavky“, a IEC 601-1-1 a IEC 601-1-2 jako „skupinové normy“.

Termín „tato norma“ zahrnuje tuto zvláštní normu, jež se používá spolu se všeobecnou normou a skupinovými normami.

Číslování oddílů, kapitol a článků této zvláštní normy odpovídá číslování všeobecné normy. Změny v textu všeobecné normy jsou označeny následujícími slovy:

„Náhrada“ - kapitola nebo článek všeobecné normy se zcela nahrazuje textem této zvláštní normy.

„Doplněk“ - požadavky všeobecné normy se doplňují textem této zvláštní normy.

„Změna“ - kapitola nebo článek všeobecné normy se mění textem této zvláštní normy.

Články nebo obrázky, které doplňují všeobecnou normu, jsou číslovány od 101, doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB, atd. a doplňující položky aa), bb), atd.

Kapitoly a články, ke kterým existuje zdůvodnění, jsou označeny hvězdičkou *. Tato zdůvodnění lze najít v informativní příloze AA. Příloha AA není součástí této zvláštní normy, poskytuje pouze doplňkové informace; nikdy nemůže být předmětem zkoušení.

Není-li v této zvláštní normě uveden odpovídající oddíl, kapitola nebo článek, platí oddíl, kapitola nebo článek všeobecné normy nebo skupinové normy bez jakýchkoliv změn.

Kde se nemá některá část všeobecné normy nebo skupinových norem používat, tato zvláštní norma na to upozorňuje.

Požadavek této zvláštní normy, nahrazující nebo měnící požadavky všeobecné normy nebo skupinových norem, je odpovídajícím všeobecným požadavkům nadřazen.-- Vynechaný text --