ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.20                                                                                                                                 Srpen 1998

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely -
Požadavky na provedení

ČSN
EN 60064

36 0130

                                                                                                    mod IEC 64:1993

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes -
Performance requirements

Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire -
Prescriptions de performances

Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke -
Anforderungen an die Arbeitsweise

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60064:1995. Evropská norma EN 60064:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60064:1995. The European Standard EN 60064:1995 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0130 z 4.10.1990.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52809
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 36 0130:1990 byly doplněny údajové listy jednotlivých typů žárovek a provedeno přeskupení požadavků a zkušebních postupů do jednotlivých kapitol, tak jak je uvedeno v úvodu normy.

Citované normy

EN 60061-1:1993 zavedena v ČSN 36 0340 část 1 IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla (mod IEC 61-1:1969) + doplňky

EN 60061-2:1993 zavedena v ČSN 36 0340 část 2 IEC 61-2 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky (mod IEC 61-2:1969) + doplňky

EN 60061-3:1993 zavedena v ČSN 36 0340 část 3 IEC 61-3 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry (mod IEC 61-3:1969) + doplňky

EN 60432-1:1994 zavedena v ČSN EN 60432-1 Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely (mod IEC 432-1:1993) (36 0131)

HD 472 S1:1989 zavedena v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (idt IEC 38: 1983) (33 0120)

IEC 630:1979 zrušena, nahrazena IEC 630:1994, dosud nezavedenou

IEC 887:1988 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

DIN EN 60064 Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke. Anforderungen an die Arbeitsweise (Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely. Požadavky na provedení)

BS EN 60064:1996 Specification for tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes. Performance requirements (Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely. Požadavky na provedení)

Porovnání s mezinárodní normou IEC 64:1993

Tato mezinárodní norma byla schválena jako evropská norma s těmito změnami:

Byly vypuštěny údajové listy s odkazy na patice E26/24 a E26/25, které jsou uvedeny v Národní příloze NA (informativní).


Strana 3

Informativní údaje z IEC 64:1993

Tato norma byla připravena subkomisí 34A: Světelné zdroje při Technické komisi IEC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

34A(CO)470

34A(CO)616

34A(CO)534

34A(CO)667

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 60064

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.140.20                                                                               Nahrazuje EN 60064:1989 a její změnu

Deskriptory: tungsten filament lamp, characteristic, sampling, test of compliance, test conditions

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely
Požadavky na provedení
(IEC 64:1993, modifikovaná)

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting
purposes Performance requirement
(IEC 64:1993, modified)

 

Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similiaire Prescriptions de performances

(CEI 64:1993, modifiée)

Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke
Anforderungen an die Arbeitsweise
(IEC 64:1993, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-07-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 64:1993 připravený IEC SC 34A Světelné zdroje a jejich příslušenství spolu se společnými modifikacemi připravenými sekretariátem SR 34A byl předložen k formálnímu hlasování a schválen CENELEC jako EN 60064 dne 1995-07-04.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60064:1989 + A1:1989.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum vydání EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému použití jako
normy národní                                                                                                  (dop)       1996-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1996-07-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě jsou přílohy A, B, C, D, E, F a ZA „normativní“.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 64:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma se společnými modifikacemi.


Strana 7

Obsah

                                                                                                                                                                                                strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

Oddíl 1: Všeobecně ....................................................................................................................................................................... 9

1.1 Předmět normy.................................................................................................................................................................... ..... 9

1.2 Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 9

1.3 Všeobecné uspořádání.......................................................................................................................................................... 10

1.4 Tvar baňky................................................................................................................................................................................. 10

1.5 Definice..................................................................................................................................................................................... 10

Oddíl 2: Charakteristiky a specifikace žárovek .................................................................................................................... 11

2.1 Charakteristiky a specifikace žárovek.................................................................................................................................. 11

Oddíl 3: Všeobecné, rozměrové, elektrické fotometrické požadavky a požadavky na život .................................... 12

3.1 Všeobecně................................................................................................................................................................................ 12

3.2 Značení...................................................................................................................................................................................... 12

3.3 Rozměry žárovek...................................................................................................................................................................... 12

3.4 Charakteristiky a tolerance počátečních hodnot............................................................................................................... 12

3.5 Činitel stárnutí ......................................................................................................................................................................... 13

3.6 Požadavky na zkoušku života ................................................................................................................................................ 13

Oddíl 4: Podmínky splnění .......................................................................................................................................................... 13

4.1 Celková produkce výrobce..................................................................................................................................................... 13

4.2 Splnění jednotlivých dávek..................................................................................................................................................... 15

Oddíl 5: Odběr vzorků .................................................................................................................................................................. 15

5.1 Zásady pro odebírání vzorků................................................................................................................................................. 15

5.2 Zkoušení veškeré produkce.................................................................................................................................................. 16

5.3 Výběr pro zkoušení dávky....................................................................................................................................................... 17

Oddíl 6: Způsoby kótování .......................................................................................................................................................... 17

6.1 Způsoby kótování žárovek s tvarem baňky A nebo PS a paticí B22d............................................................................. 17

6.2 Způsoby kótování žárovek s tvarem baňky A nebo PS a paticí s Edisonovým závitem.............................................. 18

Oddíl 7: Přílohy .............................................................................................................................................................................. 19

A Zkušební postupy....................................................................................................................................................................... 19

B Kalkulace života a mezní hodnoty............................................................................................................................................ 21

C Doporučené předběžné zkoušky splnění pro certifikační účely......................................................................................... 22

D Tabulky statistického splnění................................................................................................................................................... 25

E Statistické pojmy a základy této normy................................................................................................................................... 30

F Charakteristika obvodu zkušebního stojanu......................................................................................................................... 31

Oddíl 8: Údajové listy žárovek ................................................................................................................................................... 32

8.1 Seskupení údajových listů žárovek...................................................................................................................................... 32

Příloha ZA Jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy ............................ 60

Národní příloha NA........................................................................................................................................................................ 61


Strana 8

Úvod

Toto vydání mezinárodní normy IEC 64 zavádí hlavní technické změny a úpravy. Potvrzuje základní požadavky a podmínky splnění.

Nový technický rozsah obsahuje specifikace pro žárovky s paticemi E26 a některé hodnoty života, které se liší od hodnoty 1 000 h. Zavádějí se žárovky pro všeobecné osvětlování s bíle pokrytou baňkou, protože tvoří velký podíl trhu v Japonsku a Severní Americe.

Cílem této práce bylo zlepšení seskupení určitých druhů informací. Příkladem je, že všechny požadavky byly převedeny do jednoho oddílu textu a přesunuty kupředu kvůli jejich velké důležitosti. Souhlasně pak i všechny zkušební postupy byly sloučeny a převedeny do přílohy. Zvláštní specifikace žárovek jsou nyní uvedeny na příslušných údajových listech.

Nejsou uvedeny žádné změny týkající se principů hodnocení celé výroby, ani v oddělování bezpečnostních požadavků a požadavků na provedení. Využití minulých zkušeností, údaje o zkouškách výrobce a hodnocení redukovaného obchodního vzorku celé výroby byly zavedeny ve čtvrtém vydání. Páté vydání zavádí pouze rozsah požadavků na provedení.


Strana 9

Oddíl 1: Všeobecně

1.1 Předmět normy

Tato norma se vztahuje na žárovky pro všeobecné osvětlování (GLS), které splňují bezpečnostní požadavky IEC 432-1 a které mají:

-      jmenovitý příkon od 25 W do 200 W včetně;

-      jmenovité napětí od 100 V do 250 V, včetně vyznačeného rozsahu napětí, které pak nemá přesahovat ±2,5 % průměrného napětí*1);

-      baňky tvaru A nebo PS;

-      baňky čiré, matované nebo s ekvivalentně pokrytým povrchem nebo s bílým povrchem;

-      patice B22d, E26 nebo E27.

Specifické typy žárovek jsou uvedeny v oddílu 8.

Tato norma uvádí požadavky na provedení žárovek včetně zkušebních metod a způsob splnění požadavků. Uvádí metodu, kterou by výrobci měli používat k prokázání shody s požadavky normy na základě hodnocení veškeré výroby ve spojení se zkušebními záznamy hotových výrobků. Tato metoda se může použít pro certifikační účely. V normě jsou také uvedeny podrobnosti o zkoušené dávce, které mohou být použity k omezenému hodnocení dávek. Tyto zkoušky však nelze používat pro účely certifikační.

POZNÁMKY

1      Nejsou uvedeny žárovky používané v Číně, které mají jmenovitý příkon 15 W a jmenovité napětí 220 V.

2      Zvláštní odkazy jsou uvedeny pro patice E26/24 používané v Severní Americe a patice E26/25 používané v Japonsku. Tyto dva nejsou slučitelné.-- Vynechaný text --