ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.00

Červenec 1998

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky
na bezpečnost –
4. skupinová norma: Programovatelné
zdravotnické elektrické systémy

ČSN
EN 60 601-1-4

36 4800

 

 

idt IEC 601-1-4:1996

 

Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety – 4. Collateral standard: Programmable electrical medical systems

Appareils électromédicaux – Partie 1: Règles générales de sécurité – 4. Norme collatérale: Systèmes électromédicaux programmables

Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – 4. Ergänzungsnorm: Programmierbare, elektrische, medizinische Systeme

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60601-1-1:1996. Evropská norma EN 60601-1-1:1996 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60601-1-1:1996. The European Standard EN 60601-1-1:1996 has the status of a Czech Standard.

 

ã Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52288


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988) (36 4800)

 

IEC 601-1/A1:1991 zavedena v ČSN EN 60601-1/A1+A11+A12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1/A1:1991) (36 4800)

 

IEC 601-1/A2:1995 zavedena v ČSN EN 60601-1/A2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1/A2:1995) (36 4800)

 

EN 60601-1/A13:1996 zavedena v ČSN EN 60601-1/A13 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (36 4800)

 

IEC 601-1-1:1992 zavedena v ČSN EN 60601-1-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů (idt IEC 601-1-1:1992) (36 4800)

 

IEC 788:1984 zavedena v ČSN IEC 788 Lékařská radiologie - Terminologie (idt HD 501 S1:1988) (84 0003)

 

ISO 9000-3:1991 zavedena v ČSN ISO 9000-3 Normy pro řízení a zabezpečování jakosti - Část 3: Směrnice pro použití

 

ISO 9001 při vývoji, dodávce a údržbě softwaru (01 0320)

 

ISO 9001:1994 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (01 0321)

 

Informativní údaje z IEC 601-1-4:1996

Mezinárodní normu IEC 601-1-4 vypracovala technická komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi. Norma tvoří skupinovou normu k IEC 601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

 

Text této normy je založen na těchto dokumentech:

 

2Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování pro schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování podle uvedené tabulky.

 

V této skupinové normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky, jejichž splnění může být ověřováno a definice:        kolmé písmo;

- poznámky, vysvětlivky, rady, návody, všeobecná ustanovení,

- výjimky a odkazy:                                                                                 malé písmo;

zkušební ustanovení, názvy článků:                                              kurziva;

- TERMÍNY DEFINOVANÉ V KAPITOLE 2 VŠEOBECNÉ

NORMY, IEC 601-1-1 NEBO TÉTO SKUPINOVÉ NORMY

NEBO V IEC 788:                                                                         PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

 

Za požadavky jsou uvedeny specifikace příslušných zkoušek.

 

Obdobné zahraniční normy

NEN 10601-1-4:1996 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen - Sectie 4: Secundaire norm: Programmeerbare elektrische medische systemen (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Sekce 4: Sekundární norma: Programovatelné elektrické zdravotnické systémy)


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník - Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb (idt IEC 50(191):1990) (01 0102)

 

ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (idt ISO 8402:1994) (idt EN ISO 8402:1995) (01 0300)

 

ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) (idt IEC 812:1985) (idt HD 485 S1:1987) (01 0675)

 

ČSN IEC 1025 Analýza stromu poruchových stavov (idt IEC 1025:1990) (idt HD 617 S1:1992) (01 0676)

 

ČSN IEC 880 Programové prostředky počítačů bezpečnostních systémů jaderných elektráren (idt IEC 880:1986) (35 6587)

 

ČSN IEC 513 Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů (idt IEC 513:1994)

(36 4891)

 

ČSN ISO/IEC 12119 Informační technologie - Softwarové balíky - Požadavky na jakost a zkoušení (idt ISO/IEC 12119:1994) (36 9022)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Vejrosta, IČO 62087703

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60601-1-4

EUROPEAN STANDARD

Září 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 11.040.00

 

Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy (IEC 601-1-4:1996)

 

Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety 4. Collateral standard: Programmable electrical medical systems (IEC 601-1-4:1996)

Appareils électromédicaux Partie 1: Règles générales de sécurité – 4. Norme collatérale: Systèmes électromédicaux programmables (CEI 601-1-4:1996)

Medizinische elektrische Geräte Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit – 4. Ergänzungsnorm: Programmierbare, elektrische, medizinische Systeme (IEC 601-1-4:1996)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-07-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text dokumentu 62/83/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 601-1-4, připravený technickou komisí IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60601-1-4 dne 1996-07-02.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní

úrovni vydáním identické národní normy nebo

vydáním oznámení o schválení EN k přímému

použití jako normy národní                                1997-04-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                  1997-04-01

 

Tato evropská norma tvoří skupinovou normu k EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, dále nazývané všeobecná norma.

 

V souboru EN 60601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro:

- skupinu ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ (např. radiologických);

- určité vlastnosti všech ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě (např. elektromagnetická kompatibilita).

 

Číslování oddílů, kapitol a článků této skupinové normy odpovídá všeobecné normě.

 

Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a doplněné položky jsou označeny písmeny aaa), bbb) atd.

 

Přílohy označené jako normativní jsou součástí normy.

 

Přílohy označené jako informativní jsou pouze pro informaci.

 

V této normě jsou přílohy AAA a ZA normativní a přílohy BBB, CCC, DDD, EEE a FFF jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-1-4:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

V příloze FFF Bibliografie v oficiální verzi se u dále uvedených norem doplňují poznámky:

IEC 812        POZNÁMKA: Harmonizována jako HD 485 S1:1987 (bez modifikace)

IEC 1025      POZNÁMKA: Harmonizována jako HD 617 S1:1992 (bez modifikace)


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

ÚVOD

8

Článek

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

1

Rozsah platnosti, předmět normy a vztah k dalším normám

9

1.201

Rozsah platnosti

9

1.202

Předmět normy

9

1.203

Vztah k dalším normám

9

2

Terminologie a definice

10

2.201

Definované termíny

10

2.202

Stupně požadavků a různé termíny

11

6

Identifikace, označení a dokumentace

11

6.8

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

11

ODDÍL 9: ABNORMÁLNÍ PROVOZ A PORUCHOVÉ STAVY. ZKOUŠKY VLIVU OKOLÍ

52

Abnormální provoz a poruchové stavy

12

52.201

Dokumentace

12

52.202

Plán řízení RIZIKA

14

52.203

VÝVOJOVÝ CYKLUS

14

52.204

Postup řízení RIZIKA

14

52.205

Kvalifikace personálu

16

52.206

Specifikace požadavku

16

52.207

Architektura

16

52.208

Návrh a jeho realizace

16

52.209

VERIFIKACE

17

52.210

VALIDACE

17

52.211

Modifikace

17

52.212

Hodnocení

17

Tabulka DDD.1 - Předpokládaný vztah požadavků na dokumentaci a etap VÝVOJOVÉHO CYKLU

27

Obrázky

201

Obsah SOUBORU ŘÍZENÍ RIZIKA a PŘEHLEDU ŘÍZENÍ RIZIKA

13

CCC.1 Graf RIZIKA

21

CCC.2 Postup řízení RIZIKA

22

DDD.1 Model VÝVOJOVÉHO CYKLU pro PEMS

26

EEE.1 Příklady struktur PEMS/PESS

28

Přílohy

AAA Terminologie - Rejstřík definovaných termínů

18

BBB Zdůvodnění

19

CCC Pojmy RIZIKA

20

DDD Model VÝVOJOVÉHO CYKLU

25

EEE Příklady struktur PEMS/PESS

28

FFF Bibliografie

29

ZA Mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na odpovídající evropské normy

30


Strana 8

Úvod

 

Počítače jsou používány ve ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJÍCH ve stoupající míře a často v bezpečnostně kritických úlohách. Použití počítačových technologií ve ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJÍCH představuje takovou úroveň složitosti, jakou překračují pouze biologické systémy PACIENTŮ, k jejichž diagnostice a/nebo léčbě jsou tyto ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE určeny. Z této složitosti vyplývá, že v důsledku prakticky přijatých omezení zkoušek mohou uniknout systematické chyby. V souladu s tím tato norma bezpečnosti zachází za tradiční zkoušení a hodnocení hotových ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ a zahrnuje požadavky na postupy při vývoji ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ. Zkoušení hotového výrobku není pro postižení BEZPEČNOSTI složitého ZDRAVOTNICKÉHO ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE samo o sobě přiměřené.

 

Tato norma tvoří skupinovou normu ke všeobecné normě. Vyžaduje, aby pro podporu BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ obsahujících PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ SUBSYSTÉMY byl dodržován určitý postup a aby o tomto postupu byl proveden záznam. Pojmy řízení RIZIKA a VÝVOJOVÝ CYKLUS, které jsou základem této normy, mohou být rovněž cenné při vývoji ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ, které PROGRAMOVATELNÝ ELEKTRONICKÝ SUBSYSTÉM neobsahují.

 

Pro účinné použití této normy bude nutno zvládnout:

- použití specifických ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ s důrazem na hlediska BEZPEČNOSTI;

- postup vývoje ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ;

- způsoby zajištění INTEGRITY BEZPEČNOSTI;

- techniky analýzy RIZIKA a zvládnutí RIZIKA.


Strana 9

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

 

1 Rozsah platnosti, předmět normy a vztah k dalším normám

 

1.201 Rozsah platnosti

Tato skupinová norma platí pro BEZPEČNOST ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ a ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ obsahujících PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ SUBSYSTÉMY (PESS), dále nazývané PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRICKÉ ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY (PEMS).

 

POZNÁMKA - Některé systémy používající software a používané pro zdravotnické účely do rozsahu platnosti této normy nespadají, např. mnohé zdravotnické informační systémy. Rozlišujícím činitelem nebo kritériem je, zda systém vyhovuje nebo nevyhovuje definici ZDRAVOTNICKÉHO ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE podle 2.2.15 IEC 601-1 nebo definici ZDRAVOTNICKÉHO ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU podle 2.203 IEC 601-1-1.

 

1.202 Předmět normy

Tato skupinová norma stanoví požadavky na postup při návrhu PEMS. Tato skupinová norma rovněž slouží jako základ pro požadavky zvláštních norem a jako návod pro požadavky BEZPEČNOSTI pro účely snižování a zvládnutí RIZIKA. Tato skupinová norma je určena:

a) certifikačním orgánům;

b) VÝROBCŮM;

c) tvůrcům zvláštních norem.

 

Tato norma se týká:

d) specifikace požadavku;

e) architektury;

f) podrobností návrhu a provedení včetně vývoje softwaru;

g) modifikací;

h) VERIFIKACE a VALIDACE;

j) označení a PRŮVODNÍ DOKUMENTACE.

 

Mezi hlediska nepokrytá touto normou patří:

k) výroba hardwaru;

l) rozmnožování softwaru;

m) instalace a schvalování provozu;

n) provoz a údržba;

o) stažení z provozu.

 -- Vynechaný text --