ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.40                                                                                                                                  Květen 1998

Svítidla -
Část 1: Všeobecné požadavky
a zkoušky

ČSN
EN 60598-1+A11

36 0600

                                                                                mod IEC 598-1:1986+A1:1988

Luminaires - Part 1: General requirements and tests

Luminaires - Première partie: Règles générales et généralités sur les essais

Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-1:1989 včetně její změny EN 60598-1:1989/A11:1994. Evropská norma EN 60598-1:1989 spolu se zapracovanou změnou A11:1994 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60598-1:1989 including its amendment EN 60598-1:1989/A11:1994. The European Standard EN 60598-1:1989, with the incorporation of its amendment A11:1994 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          51618
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato evropská norma se vydává s ohledem na její platnost pro výrobky, které vyhovovaly této normě před datem 1996-01-01 a pro které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu může být používána až do 2001-01-01.

Souběžně s touto ČSN EN 60598-1+A11:1998 (mod IEC 598-1:1986+A1:1988) platí:

ČSN EN 60598-1:1996 (mod IEC 598-1:1992)

ČSN EN 60598-1:1996/A1:1997 (mod IEC 598-1:1992/A1:1993)

ČSN EN 60598-1:1996 Oprava Cor.1:1998

ČSN EN 60598-1:1996/Z1:1997

ČSN EN 60598-1:1996/Z2:1998

Citované normy

IEC 61 zavedena v souboru ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti (idt EN 60061)

IEC 82 zrušena a nahrazena IEC 920:1990 zavedenou v ČSN EN 60920 +A1 Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Včeobecné a bezpečnostní požadavky (idt IEC 920+A1:1993) (36 0511)

IEC 83 zavedena v ČSN 35 4515 Domovní zásuvky a vidlice do 25 A a do 380 V

IEC 155 zavedena v ČSN EN 60155+A1 Startéry pro zářivky (36 0295) (idt IEC 155:1993 +A1:1995)

IEC 227 zavedena v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí

do 450/750 V včetně (mod IEC 227)

IEC 238 zavedena v ČSN EN 60238 Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje (36 0383) (idt IEC 238:1996)

IEC 245 zavedena v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně (mod IEC 245)

IEC 249-1 zavedena v ČSN EN 60249-1+A4 Základní materiály pro plošné spoje. Část 1: Zkušební metody (35 9050) (idt IEC 249-1:1982+A4:1994)

IEC 357 zavedena v ČSN IEC 357 Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) (36 0160)

(idt EN 60357:1988 + A4:1991))

IEC 360 zavedena v ČSN EN 60360 + A1 Normalizovaná metoda měření oteplení patic zdrojů světla (36 0019) (idt IEC 360:1987 + A1:1994)

IEC 364-3 zavedena v ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (mod IEC 364-3:1993, idt HD CENELEC 384.3 S1:1985)

IEC 417 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled

(34 5555) (idt IEC 417:1973) (idt HD 243 S12:1995)

IEC 458 zrušena a nahrazena IEC 924 zavedenou v ČSN EN 60924 Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

(idt EN 60924:1991) (36 0597) a v ČSN EN 60925 Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Základní požadavky (36 0598) (idt EN 60925:1991)

IEC 529 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

(idt IEC 529:1989)

IEC 570 zavedena v ČSN EN 60570 Světelný přípojnicový rozvod (36 0611) (mod IEC 570:1985)

IEC 598-2 zavedena v souboru ČSN EN 60598-2 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky (36 0600)

(idt EN 60598-2)

IEC 634 zavedena v ČSN EN 60634 Zkušební zdroje světla pro provádění tepelných zkoušek svítidel (36 0605) (idt IEC 634:1993)

IEC 662 zavedena v ČSN EN 60662+A4+A5+A6 Vysokotlaké sodíkové výbojky (36 0240)

(idt EN 60662:1993)


Strana 3

IEC 695-2-1 zrušena a nahrazena řadou IEC 695-2-1/0 až 3 dosud nezavedenou

IEC 695-2-2 zavedena v ČSN EN 60695-2-2:1995 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (34 5615) (idt IEC 695-2-2)

IEC 817 zavedena v ČSN IEC 817 Pružinový přístroj pro zkoušení rázem a jeho kalibrace (36 1059) (idt IEC 817:1984)

IEC 901 zavedena v ČSN EN 60901 Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní a výkonnostní požadavky (36 0277) (idt IEC 901:1987)

IEC 1058-1 zavedena v ČSN EN 61058-1+A1 Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (35 4107) (idt EN 61058-1:1992+A1:1993)

ISO 196 dosud nezavedena

ISO 1891 zavedena v ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví (eqv ISO 1891:1979)

Obdobné mezinárodní normy

DIN EN 60 598-1:1989 Leuchten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky)

IEC 598-1:1986 Luminaires. Part 1: General requirements and tests (Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky)

Porovnání s IEC 598-1:1986+A1:1988

Tato mezinárodní norma byla schválena jako evropská norma se společnými modifikacemi. Norma IEC se od této evropské normy odlišuje v těchto ustanoveních:

0.2 Předmět normy

Článek 0.2 normy IEC neobsahuje požadavek uvedený v 5 tohoto článku.

V článku 3.2.12 je doplněna v IEC tato poznámka:

POZNÁMKA - V Nizozemsku nejsou povolena svítidla s neoddělitelnými ohebnými kabely nebo šňůrami, které nemají vidlici.

V článku 3.3 normy IEC není za bodem 7 obsažen text s požadavky na vypracování pokynů v zemi použití.

V poslední větě čtvrtého odstavce článku 4.11.6 není v normě IEC závorka s textem:

(zkušební napětí musí být sníženo na 1 500 V)

Norma IEC obsahuje toto znění článku 5.2.2:

5.2.2 Ohebné kabely a šňůry používané na připojení dodávané výrobcem musí mít minimálně mechanické a elektrické vlastnosti odpovídající vlastnostem stanoveným v IEC 227 a IEC 245, jak uvádí tabulka 5, a musí vydržet bez poškození nejvyšší teplotu, které mohou být vystavené v normálních podmínkách používání. Jiné materiály než PVC a pryž jsou vhodné, pokud splňují výše uvedené požadavky, ale v tom případě neplatí podrobné specifikace oddílů 2 uvedených norem.

Splnění se musí kontrolovat zkouškami podle oddílu dvanáctého.

Tabulka 5 - Neoddělitelné kabely a šňůry

 

Pryž

PVC

Svítidla třída 0

Obyčejná svítidla třídy I

Obyčejná svítidla třídy II

Jiná než obyčejná svítidla

Přenosná svítidla pro těžký provoz

245 IEC 51S

245 IEC 51S

245 IEC 53

245 IEC 53

245 IEC 66

227 IEC 42

227 IEC 52

227 IEC 52

227 IEC 53

           -

Pro napájecí napětí vyšší než 250 V nebo 440 V (jak je uvedeno), je nutné použití kabelů a šňůr vyšší kategorie napětí než uvádí výše uvedená tabulka.


Strana 4

V oblastech se studeným klimatem nejsou vodiče s izolací PVC vhodné a národní předpisy mohou jejich venkovní použití zakázat.

S ohledem na dostatečnou mechanickou pevnost nesmí být jmenovitý průřez vodičů menší než:

pro obyčejná svítidla ......................... 0,75 mm2

pro ostatní svítidla ............................ 1,0 mm2

Norma IEC obsahuje toto znění článku 5.2.15:

5.2.15 Neoddělitelné ohebné kabely a šňůry a připojovací vodiče (vývody) nízkonapěťových tranzistorových žárovkových svítidel dodávané jako prostředky pro připojení svítidla k napájení musí mít označení červenou barvou pro kladný pól a černou pro záporný pól.

Norma IEC obsahuje v článku 5.3.1 poznámku 2 tohoto znění:

POZNÁMKA 2 - V Nizozemsku není dovolen průřez vnitřních vodičů menší než 0,4 mm2.

V bodě 6 článku 9.2 není v normě IEC zařazeno rozšiřující ustanovení, týkající se živých částí:

Norma IEC obsahuje tento text bodu 6.

6 - Do vnitřku krytu a pláště svítidla chráněného proti pevným předmětům nevnikne příslušné zkušební těleso (jako v 9.2.0)

V závěru článku 13.3.2 (jako jeho poslední odstavec) není uveden v normě IEC text omezující jeho platnost.

V příloze C je v poznámce 4 odkaz pouze na normu IEC bez data vydání.

Norma IEC obsahuje tento obrázek 23:

image004.gif


Strana 5

Informativní údaje z IEC 598-1:1986

Tato norma byla připravena subkomisí 34D: Svítidla, technické komise IEC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Vysvětlivky k textu

Modifikace oproti mezinárodní normě jsou označeny svislou čarou po levém okraji.

Změna A11 je označena v příloze ZC dvojitou svislou čarou po levém okraji.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus ESiCCO Plzeň, IČO 166 69037

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 6

Prázdná strana


Strana 7

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60598-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 1989

NORME EUROPÉENNE                                                                                        +A11

EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 1994

MDT 621.327/.328:620.1

Deskriptory: general requirements, luminaire, rated voltage, extra-low voltage, nominal current, flexible cable, flexible cord, temperature, capacitor, winding, ballast, switch, electric starter, cable, connector, flammable material, fire-resisting material, type test, electric earthing, protection against electric shock, resistance to dust, resistance to moisture, insulation resistance, electric strength, creepage distance, insulation clearence, thermal endurance test, rezistance to heat, resistance to fire, resistance to tracking, electric terminal, marking.

Svítidla
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
(IEC 598-1:1986 2. vydání + A1:1988, mod)

Luminaires
Part 1: General requirements and tests
(IEC 598-1:1986 ed 2 + Amdt 1:1988, modified)

 

Luminaires

Première partie: Règles générales et
généralités sur les essais

(CEI 598-1:1986 ed 2 + Amdt 1:1988, modifiée )

Leuchten
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

(IEC 598-1:1986 - 2. ausgabe und
Änderung 1:1988, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1988-09-13; změna A 11 byla schválena CENELEC 1994-02-14. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 8

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 598-1:1986 druhé vydání, beze změn jako evropskou normu, ukázal, že byly nutné společné modifikace. Referenční dokument, změněný společnými modifikacemi, byl předložen členům CENELEC ke schválení.

Technický text

Text mezinárodní normy IEC 598-1, druhé vydání 1986, byl schválen CENELEC dne 13. září 1989 jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum oznámení existence EN na národní úrovni                               (doa)       1989-04-01

-      nejzazší datum zavedení harmonizované národní normy                                  (dop)       1991-11-01

Tato evropská norma nahrazuje EN 60598-1, vydání duben 1988, které bylo staženo. Nebylo stanoveno žádné datum pro zrušení rozporných národních norem (dow), protože národní norma „Všeobecné požadavky na svítidla“ je předepsána k používání buď ve spojení:

-      s národními normami založenými na Částech 2 IEC 598, které v současné době ještě nejsou v rámci CENELEC harmonizovány (například IEC 598-2-20 nebo IEC 598-2-22), nebo

-      s národními normami, které nejsou založeny na Částech 2 IEC 598, ale jsou zveřejněny ve stejné struktuře.

Upozorňuje se na skutečnost, že všechny Části 2 EN 60598 s posledním vydáním Části 1 jsou platné (viz odkaz „Soubor, poslední vydání“; v normativních přílohách ZA ke všem EN 60598-2 s přepisem: „Jiné mezinárodní publikace, které jsou v této normě citovány“.) V této EN jsou přílohy ZA a ZB normativní a příloha ZC je informativní.

Toto nové vydání evropské normy EN 60598-1 (říjen 1989) obsahuje změnu 1:1988 k IEC 598-1. Nové vydání obsahuje zároveň potřebné modifikace a ruší ty společné modifikace, které se dlouhou dobu nepožadovaly. Texty zvláštních národních poznámek (snc) a odchylek nebyly změněny.

Tento text nahrazuje EN 60598-1 (leden 1989).

Předmluva ke změně EN 60598-1/A11

Podle požadavku elektrotechnického komitétu Dánska, byl v prosinci 1993 členům CENELEC předložen návrh změny EN 60598-1:1989 ke schválení.

Text návrhu byl schválen CENELEC dne 1994-02-14 jako změna A11 EN 60598-1:1989.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum oznámení existence změny na národní úrovni                         (doa)       1994-05-14

-      nejzazší datum vydání identické národní normy                                              (dop)       1994-08-14

Text změny A11

V příloze ZC se ruší A- odchylky pro Dánsko vztahující se k článku 12.4.2 (bod c) ) a tabulce 11.


Strana 9

Obsah

                Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 8

ODDÍL NULTÝ - VŠEOBECNĚ

0.1       Rozsah normy............................................................................................................................................................... 12

0.2       Předmět normy.............................................................................................................................................................. 12

0.3       Všeobecné požadavky................................................................................................................................................. 12

0.4       Všeobecné požadavky zkoušek................................................................................................................................. 12

0.5       Součástky svítidel................................................................................................ .........................................................13

0.6       Seznam Oddílů Části 2................................................................................................................................................ 13

ODDÍL PRVNÍ - DEFINICE

1.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 15

1.2       Definice........................................................................................................................................................................... 15

ODDÍL DRUHÝ - TŘÍDĚNÍ SVÍTIDEL

2.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 23

2.2       Třídění podle druhu ochrany před úrazem elektrickým proudem ....................................................................... 23

2.3       Třídění podle stupně ochrany proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody............................................. 23

2.4       Třídění podle materiálu podkladové plochy, pro kterou je svítidlo konstruováno............................................. 23

ODDÍL TŘETÍ - ZNAČENÍ

3.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 24

3.2       Značení svítidel............................................................................................................................................................. 24

3.3       Doplňkové údaje........................................................................................................................................................... 25

3.4       Zkouška značení........................................................................................................................................................... 26

ODDÍL ČTVRTÝ - KONSTRUKCE

4.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 27

4.2       Vyměnitelné součásti................................................................................................................................................... 27

4.3       Prostory pro vodiče....................................................................................................................................................... 27

4.4       Objímky světelných zdrojů........................................................................................................................................... 27

4.5       Objímky startérů............................................................................................................................................................ 28

4.6       Svorkovnice.................................................................................................................................................................... 28

4.7       Místa napojení a napojení sítě................................................................................................................................... 28

4.8       Spínače........................................................................................................................................................................... 29

4.9       Izolační obložení a návlečky........................................................................................................................................ 29

4.10     Izolace svítidel třídy II.................................................................................................................................................... 30

4.11     Elektrické spoje a části vedoucí proud..................................................................................................................... 30

4.12     Šrouby, spoje (mechanické) a vývodky..................................................................................................................... 31

4.13     Mechanická pevnost..................................................................................................................................................... 33

4.14     Závěsy a nastavovací zařízení..................................................................................................................................... 35

4.15     Zápalné materiály......................................................................................................................................................... 36

4.16     Svítidla označená značkou image006.gif.................................................................................................................................. 37

4.17     Odtokové otvory............................................................................................................................................................. 38

4.18     Odolnost proti korozi.................................................................................................................................................... 38


Strana 10

4.19     Startéry............................................................................................................................................................................ 38

4.20     Svítidla pro těžký provoz - požadavky na odolnost proti vibracím......................................................................... 38

4.21     Ochranné clony (halogenových žárovek).................................................................................................................. 38

4.22     Přídavné dílce ke světelným zdrojům........................................................................................................................ 39

ODDÍL PÁTÝ - VNĚJŠÍ A VNiTŘNÍ VODIČE

5.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 40

5.2       Připojení napájení a ostatní vnější vodiče............................................................................................................... 40

5.3       Vnitřní vodiče.................................................................................................................................................................. 43

ODDÍL ŠESTÝ (dosud neobsazen)

ODDÍL SEDMÝ - OPATŘENÍ NA SPOJENÍ S OCHRANNOU SOUSTAVOU

7.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 45

7.2       Ustanovení o ochranném spojení............................................................................................................................. 45

ODDÍL OSMÝ - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

8.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 47

8.2       Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................... 47

ODDÍL DEVÁTÝ - ODOLNOST PROTI VNIKNUTÍ PRACHU, PEVNÝCH CIZÍCH TĚLES A VODY

9.1       Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 49

9.2       Zkoušky na vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody....................................................................................... 49

9.3       Zkouška vlhkosti........................................................................................................................................................... 51

ODDÍL DESÁTÝ - IZOLAČNÍ ODPOR A ELEKTRICKÁ PEVNOST

10.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 53

10.2     Izolační odpor a elektrická pevnost........................................................................................................................... 53

10.3     Unikající proud.............................................................................................................................................................. 54

ODDÍL JEDENÁCTÝ - POVRCHOVÉ CESTY A VZDUŠNÉ VZDÁLENOSTI

11.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 56

11.2     Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti.................................................................................................................... 56

ODDÍL DVANÁCTÝ - ZKOUŠKY TRVANLIVOSTI A TEPELNÉ ZKOUŠKY

12.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 58

12.2     Výběr světelných zdrojů a předřadníků..................................................................................................................... 58

12.3     Zkouška trvanlivosti...................................................................................................................................................... 58

12.4     Tepelná zkouška (normální provoz).......................................................................................................................... 59

12.5     Tepelná zkouška (abnormální provoz)..................................................................................................................... 63

12.6     Tepelná zkouška (v podmínkách poruchy předřadníku nebo transformátoru)................................................. 66

ODDÍL TŘINÁCTÝ - ODOLNOST PROTI TEPLU, OHNI A PLAZIVÝM PROUDŮM

13.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 68

13.2     Odolnost proti teplu...................................................................................................................................................... 68

13.3     Odolnost proti ohni a vznícení.................................................................................................................................... 68

13.4     Odolnost proti plazivým proudům.............................................................................................................................. 69

ODDÍL ČTRNÁCTÝ - ŠROUBOVÉ SVORKY

14.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 70

14.2     Definice........................................................................................................................................................................... 70


Strana 11

14.3     Všeobecné požadavky a základní zkoušky............................................................................................................... 70

14.4     Mechanické zkoušky..................................................................................................................................................... 71

ODDÍL PATNÁCTÝ - BEZŠROUBOVÉ SVORKY A ELEKTRICKÉ SPOJE

Všeobecně

15.1     Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 76

15.2     Definice........................................................................................................................................................................... 76

15.3     Všeobecné požadavky ................................................................................................................................................ 76

15.4     Všeobecné pokyny ke zkouškám............................................................................................................................... 77

SVORKY A SPOJE PRO VNITŘNÍ VODIČE

15.5     Mechanické zkoušky..................................................................................................................................................... 78

15.6     Elektrické zkoušky......................................................................................................................................................... 78

SVORKY A SPOJE PRO VNĚJŠÍ VODIČE

15.7     Vodiče............................................................................................................................................................................. 79

15.8     Mechanické zkoušky..................................................................................................................................................... 80

15.9     Elektrické zkoušky......................................................................................................................................................... 80

OBRÁZKY

Příloha A Vysvětlení IP -kódu pro stupně druhu krytí........................................................................................................ 102

Příloha B Zkouška určující, zda vodivá část je živou částí, která může způsobit úraz elektrickým proudem......... 104

Příloha C Zkušební světelné zdroje..................................................................................................................................... 105

Příloha D Abnormální provozní stavy................................................................................................................................... 107

Příloha E Bezprůvanový kryt................................................................................................................................................... 108

Příloha F Měření teplot........................................................................................................................................................... 109

Příloha G Určení přírůstků teploty vinutí metodou změny odporu.................................................................................. 110

Příloha H Návod na konstrukci svítidla podle zkušenosti z praxe.................................................................................. 111

Příloha J Zkouška odolnosti mědi a slitin mědi proti koroznímu praskání................................................................. 114

Příloha K Měření unikajícího proudu................................................................................................................................... 115

Příloha L Měření vysokofrekvenčního unikajícího proudu............................................................................................... 117

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi 118

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky......................................................................................................... 120

Příloha ZC (informativní) Národní odchylky........................................................................................................................ 123


Strana 12

ODDÍL NULTÝ - VŠEOBECNĚ

0.1 Rozsah normy

V Části 1 této normy jsou uvedeny všeobecné požadavky na třídění a značení svítidel a na jejich mechanickou a elektrickou konstrukci spolu s příslušnými zkouškami. Norma je použitelná pro žárovková, zářivková a jiná výbojková svítidla, určená pro napájecí napětí nepřesahující 1 000 V. Dodatečně budou zahrnuty další oddíly, ukáže-li se jejich potřeba.

V každém Oddílu IEC 598-2, Svítidla, Část 2: Zvláštní požadavky, jsou uvedeny požadavky na zvláštní druhy nebo skupiny svítidel pro provoz při napětí nepřesahujícím 1 000 V. Tyto oddíly se vydávají samostatně pro usnadnění jejich revizí. Rovněž budou zahrnuty další Oddíly, ukáže-li se jejich potřeba.

Zdůrazňuje se skutečnost, že tato norma se zabývá všemi hledisky bezpečnosti (elektrickými, tepelnými a mechanickými).

Znázornění fotometrických údajů svítidel připravuje Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) a proto není začleněno do této normy.

V Části 1 jsou obsaženy požadavky na svítidla se startéry, jejichž impulzy zapalovacího napětí nepřesáhnou 5 kV (jmenovitá hodnota). Požadavky platí pro svítidla se startéry vestavěnými do předřadníků a pro svítidla se startéry instalovanými mimo předřadníky. Požadavky na svítidla se startéry vestavěnými do světelných zdrojů se připravují.

0.2 Předmět normy

Tato norma se celkově zabývá bezpečnostními požadavky na svítidla. Předmětem Části 1 této normy je stanovit základní řadu požadavků a zkoušek, které se mohou uplatnit skoro u všech druhů svítidel a ke kterým se může přistoupit právě v jednotlivých ustanoveních IEC 598-2. Není tedy možno považovat tuto Část 1 za vlastní normu pro jakýkoliv typ svítidla. Její obsah platí spíše pouze v souvislosti s platnou Částí 2 pro druhy svítidel, uvedené detailně v této Části 2.

Oddíly Části 2 se vztahují na Oddíly Části 1 a stanovují jak dalece platí oddíly Části 1 a v jakém sledu se zkoušky podle Části 1 musí provést. Oddíly Části 2 obsahují kromě toho - je-li to nutné - také dodatečné požadavky. Pořadové číslování oddílů Části 1 nemá proto žádný význam. Spíše se stanovuje sled, ve kterém se v právě platné Části 2 mají přezkoušet požadavky obsažené v Části 1, s ohledem na druhy svítidel o nichž se v této části pojednává. Všechny Oddíly Části 2 jsou ucelené neobsahují proto odkazy na jiné Části Oddílu 2.

Pokud se na požadavky kteréhokoliv oddílu Části 1 odkazuje v Oddílech Části 2 formulací „Platí požadavky oddílu .... IEC 598-1“ znamená to, že platí všechny požadavky tohoto oddílu Části 1 kromě těch, které se zjevně nedají uplatnit na konkrétní druh svítidla podle tohoto Oddílu Části 2.

Svítidlo musí odpovídat jednomu z Oddílů Části 2. U svítidel, pro které neexistuje žádný Oddíl Části 2, se mohou vzít za základ požadavky a zkoušky z Oddílu Části 2, které se nejvíce blíží příslušnému druhu svítidla.

Je-li konstrukce svítidla takového druhu, že pro ni platí dva nebo více Oddílů Části 2, potom tato svítidla musí být v souladu s oběma, nebo se všemi případnými Oddíly.

V současně platné normě pro světelné zdroje je nutno, s ohledem na pokyny pro vývoj svítidel, respektovat obrysové rozměry světelných zdrojů a další odpovídající údaje.-- Vynechaný text --