ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.99                                                                                                                                   Leden 2023

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Námořní záchranné lokalizační zařízení (zařízení pro osoby přes palubu) – Minimální požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ČSN
EN IEC 63269

36 7856

idt IEC 63269:2022

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Maritime survivor locating devices
(man overboard devices) – Minimum requirements, methods of testing and required test results

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes – Dispositifs de localisation des survivants en mer (dispositifs en cas d’homme à la mer) – Exigences minimales, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschifffahrt -Seenotrettungsgeräte zur Ortung
von Überlebenden (Mann-über-Bord-Geräte) – Mindestanforderungen, Verfahren zur Prüfung und erforderliche Prüfergebnisse

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63269:2022. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63269:2022. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje minimální požadavky na aspekty související s provozem, konstrukcí, dokumentací, metodami zkoušení a požadovanými výsledky zkoušek pro zařízení AMRD skupiny A pro osoby přes palubu (MOB) podle ITU-R M.2135, která jsou určena pro výstražné a lokalizační účely, jak je definováno IMO a v souladu s ITU-R M.493 třídy M. Dokument se skládá ze tří modulů, přičemž první modul (modul A) se zabývá obecnými požadavky a aspekty. Modul B se zabývá technologiemi AIS a modul C technologiemi DSC, které jsou vyžadovány. v rámci zařízení MOB.

Dokument zahrnuje technické vlastnosti obsažené v doporučeních ITU. V příslušných případech zohledňuje také Radiokomunikační řád ITU. V případě potřeby, bere dokument v úvahu další přidružené mezinárodní normy IEC a stávající národní normy.

Dokument definuje požadavky na koexistenci technologií AIS a DSC začleněných do jednoho zařízení. Pouze v případě, že zařízení splňuje tři moduly může být klasifikováno jako zařízení skupiny A AMRD a může být provozováno na kanálu AIS 1, kanálu AIS 2 a kanálu 70.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60945 zavedena v ČSN EN 60945 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

EN 61108-1 zavedena v ČSN EN 61108-1 ed. 2 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 1: Globální polohový systém (GPS) – Přijímací zařízení – Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

EN 61108-2 zavedena v ČSN EN 61108-2 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 2: Globální navigační družicový systém (GLONASS) – Přijímací zařízení – Normy výkonnosti, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

EN 61108-3 zavedena v ČSN EN 61108-3 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo – Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

EN IEC 61108-5 zavedena v ČSN EN IEC 61108-5 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS) – Část 5: Navigační družicový systém BeiDou (BDS) – Přijímací zařízení – Provozní požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IMO Resolution-MSC.81(70) nezavedena

ITU-R M.1371 nezaveden

ITU-R M.493-15 nezaveden

Doporučení ITU-T O.153 nezavedeno

ST/SG/AC.10/11/Re-v.7 nezaveden

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN ETSI EN 300 386-6 V1.2.1 (87 5031) Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách – Část 6: DSC třídy M

ČSN ETSI EN 303 132 V1.1.1 (87 5178) Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 301 025 V2.3.1 (87 5090) Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy „D“ s digitálním selektivním voláním (DSC) – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a funkcí pro tísňové služby

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.