ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 93.120                                                                                                                           Únor 2021

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci – Připojovací zařízení – Obecné požadavky a zkoušky

ČSN
EN IEC 63067

36 0065

idt IEC 63067:2020

Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes – Connecting devices – General requirements and tests

Installations électriques pour l’éclairage et le balisage des aérodromes – Dispositifs de connexion – Exigences générales
et essais

Elektrische Anlagen für Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen – Steckverbinder – Allgemeine Anforderungen
und Prüfungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63067:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63067:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument se vztahuje na připojení jedno nebo vícepólového připojovacího zařízení používaného v aplikacích pro osvětlování přistávacích ploch.

Další požadavky a použití připojovacích zařízení jsou uvedeny v různých částech souboru IEC 61820.

Připojovací zařízení vyhovující tomuto dokumentu jsou vhodná pro použití ve třídě prostředí E11 podle IEC 61820-1.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60352-2:2006 zavedena v ČSN EN 60352-2 ed. 2:2006 (35 4061) Nepájené spoje – Část 2: Zamačkávané spoje – Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN IEC 61820-1 zavedena v ČSN EN IEC 61820-1 (36 0065) Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích – Část 1: Základní principy

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-442:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství

ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN IEC 61820 (soubor) (36 0065) Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích

ČSN EN 61823 (36 0065) Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci – Sériové transformátory AGL

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.