ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.20                                                                                                                               Listopad 2020

Vysokoteplotní akumulátorové baterie –
Část 3: Baterie na bázi sodíku – Požadavky
na funkčnost a zkoušky

ČSN
EN IEC 62984-3

36 4387

idt IEC 62984-3:2020

High-temperature secondary batteries –
Part 3: Sodium-based batteries – Performance requirements and tests

Batteries d’accumulateurs à haute température –
Partie 3: Batteries au sodium – Exigences et essais relatifs aux qualités de fonctionnement

Hochtemperatur-Sekundärbatterien –
Teil 3: Natrium-basierte Batterien – Leistungsanforderungen und Prüfungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62984-3:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62984-3:2020. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62984 specifikuje funkční požadavky a zkušební postupy pro vysokoteplotní akumulátorové baterie pro mobilní a/nebo stacionární použití, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 500 V.

Baterie na bázi sodíku zahrnují baterie sodík-síra a baterie nikl-chlorid sodný; Jedná se o vysokoteplotní baterie, které používají pevný elektrolyt vodivý pro sodíkové ionty. Další informace o technologii baterií na bázi sodíku, jejich chemickém složení a konstrukci jsou uvedeny v příloze B.

Tento dokument se nevztahuje na letecké baterie, na které se vztahuje IEC 60952 (soubor) ani na baterie pro pohon elektrických silničních vozidel, na něž se vztahuje IEC 61982 (soubor).

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62902 zavedena v ČSN EN IEC 62902 (36 4395) Akumulátorové články a baterie – Značky pro označování jejich chemického složení

IEC 62984-1:2020 zavedena v ČSN EN IEC 62984-1:2020 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie – Část 1: Obecné požadavky

IEC 62984-2:2020 zavedena v ČSN EN IEC 62984-2:2020 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

ČSN EN 60952 (soubor) (36 4340) Letecké baterie

ČSN EN 61982 (soubor) (36 4328) Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel – Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti

ČSN EN IEC 62485-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – Část 2: Staniční baterie

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.