ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40                                                                                                                                    Říjen 2020

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 2- 4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT

ČSN
EN 50083-2- 4

36 7211

 

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services –
Part 2-4: Interference Mitigation Filters operating in the 700 MHz and 800 MHz bands for DTT reception

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs – Partie 2-4: Filtres d’atténuation de brouillage fonctionnant dans les bandes 700 MHz et 800 MHz pour la réception TNT

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 2-4: Filter zur Vermeidung von Störungen in den 700 MHz- und 800 MHz-Bändern für DTT-Empfang

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50083-2-4:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50083-2-4:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví požadavky na pasivní filtry určené ke snížení vysokofrekvenčního rušení z mobilních základnových stanic (BS) a uživatelských zařízení (UE) na přijímací zařízení a hlavní anténní kabelové distribuční systémy vysílaných signálů DVB-T a DVB-T2 v pásmech VHF a UHF.

I když jsou primárně určeny pro použití s přijímači VHF/UHF DVB-T a DVB-T2 a kabelové distribuční systémy, mohou být filtry také užitečné pro zmírnění rušení rádia VHF FM nebo DAB rádia.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50083-2 zavedena v ČSN EN 50083-2 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60728-11 zavedena v ČSN EN 60728-11 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

EN 61169-2 zavedena v ČSN EN 61169-2 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

EN 61169-24 zavedena v ČSN EN 61169-24 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 24: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.