ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.99                                                                                                                                      Září 2020

Průtokové bateriové energetické systémy
pro stacionární aplikace –
Část 1: Terminologie a obecná hlediska

ČSN
EN IEC 62932-1

36 4386

idt IEC 62932-1:2020

Flow battery energy systems for stationary applications
Part 1: Terminology and general aspects

Systèmes de production d’énergie de batteries d’accumulateurs à circulation d’électrolyte pour applications stationnaires
Partie 1: Terminologie et aspects généraux

Flussbatterie-Systeme für stationäre Anwendungen –
Teil 1: Terminologie und allgemeine Aspekte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62932-1:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62932-1:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informativní údaje z IEC 62932-1:2020

Mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie ve spolupráci s technickou komisí IEC/TC 105 Technologie palivových článků.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

21/1027/FDIS

21/1037/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62932 se společným názvem Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s. r. o. – Iva Bezděkovská, IČO 49688740, Ing. Ladislav Bezděkovský

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 62932-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Duben 2020

ICS 29.220.99

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace –
Část 1: Terminologie a obecná hlediska
(IEC 62932-1:2020)

Flow battery energy systems for stationary applications –
Part 1: Terminology and general aspects
(IEC 62932-1:2020)

Systèmes de production d’énergie de batteries d’accumulateurs à circulation d’électrolyte pour applications stationnaires –
Partie 1: Terminologie et aspects généraux
(IEC 62932-1:2020)

Flussbatterie-Systeme für stationäre Anwendungen
Teil 1: Terminologie und allgemeine Aspekte
(IEC 62932-1:2020)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-03-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 62932-1:2020 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 21/1027/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62932-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 21 Akumulátorové články a baterie, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 62932-1:2020.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-12-24

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-03-24

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62932-1:2020 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti 6

2......... Citované dokumenty. 6

3......... Termíny, definice a zkratky. 6

3.1...... Termíny a definice. 6

3.2...... Zkratky. 12

4......... Popisný přehled průtokové baterie. 13

4.1...... Schéma průtokového bateriového systému (FBS) 13

4.2...... Popisy komponent a rozhraní 13

4.3...... Schéma průtokového bateriového energetického systému (FBES) 13

4.4...... Popis komponent a rozhraní FBES.. 14

Příloha A (informativní) Komponenty průtokového bateriového energetického systému. 15

A.1...... Obecně. 15

A.2...... Sady článků – upravený popis. 15

A.3...... Tekutinový systém... 15

Příloha B (informativní) Typy chemického složení 16

 

Obrázek 1 – Průtokový bateriový systém (FBS) 13

Obrázek 2 – Průtokový bateriový energetický systém (FBES) 14

 

Tabulka B.1 – Příklad chemického složení průtokových baterií 16

Tabulka B.2 – Příklad chemického složení hybridních průtokových baterií 16

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62932 se týká průtokových bateriových energetických systémů (FBES) používaných v aplikacích pro akumulaci elektrické energie (EES) a poskytuje hlavní terminologii a obecná hlediska této technologie, včetně termínů nezbytných pro definování jednotek parametrů, zkušebních metod, bezpečnosti a problematiky životního prostředí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.