ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                     Červen 2020

Fotovoltaické součástky –
Část 4: Referenční solární součástky – Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

ČSN
EN IEC 60904- 4
ed. 2

36 4604

idt IEC 60904- 4:2019

Photovoltaic devices –
Part 4: Reference solar devices – Procedures for establishing calibration traceability

Dispositifs photovoltaïques –
Partie 4: Dispositifs photovoltaïques de référence – Procédures pour établir la traçabilité de l’étalonnage

Photovoltaische Einrichtungen –
Teil 4: Referenz-Solarelemente – Verfahren zur Feststellung der Rückverfolgbarkeit der Kalibrierung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60904-4:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60904-4:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-12-17 se nahrazuje ČSN EN 60904-4 (36 4604) z května 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 60904 stanoví požadavky na postupy určené ke stanovení kalibrační návaznosti fotovoltaických (PV) referenčních součástek k jednotkám SI, jak vyžaduje norma IEC 60904-2. Tento dokument se vztahuje na fotovoltaické referenční součástky, které se používají k měření ozáření přirozeným nebo simulovaným slunečním světlem za účelem kvantifikace výkonu fotovoltaických součástek. Použití referenčních fotovoltaických součástek je vyžadováno v mnoha normách týkajících se PV (např. IEC 60904-1 a IEC 60904-3). Tento dokument byl vytvořen s ohledem na jednoprůchodové fotovoltaické referenční součástky, zejména krystalický křemík, ale je dostatečně obecné, aby zahrnoval i jiné jednoprůchodové technologie.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60904-4:2019 dovoleno do 2022-12-17 používat dosud platnou ČSN EN 60904-4 (36 4604) z května 2010.

Změny proti předchozí normě

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2009. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje dále uvedené významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)  změna standardního názvu;

b)  zařazení pracovní reference do řetězce sledovatelnosti;

c)  aktualizace WRR s ohledem na SI;

d)  revize všech metod a jejich nejistot v příloze A;

e)  harmonizace symbolů a vzorců s ostatními normami IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-2 zavedena v ČSN EN 60904-2 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

IEC/TS 61836 zavedena v ČSN CLC/TS 61836 (36 4600) Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky

ISO/IEC Pokyn 98-3:2008 zaveden v TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník České agentury pro standardizaci: Alexander Fazekaš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.