ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11. 060. 20                                                                                                                                                   Březen 1998

Stomatologie - Stomatologické pracovní svítidlo

ČSN

EN ISO 9680

36 0908

Dentistry - Dental operating light

Art dentaire - Appareil d'eclairage opératoire dentaire

Zahnheilkunde - Zahnärztliche Behandlungsleuchte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9680: 1996. Evropská norma EN ISO 9680: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9680: 1996. The European Standard EN ISO 9680: 1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 9680 (36 0908) z března 1997.

Upozornění: Normou ČSN EN ISO 9680 z března 1997 je s platností od 1. dubna 1997 zrušena ČSN 36 0908 z 1984-06-19.

© Český normalizační institut, 1997

50777


ČSN EN ISO 9680

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9680: 1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9680 z března 1997 převzala EN ISO 9680: 1996 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 1942-4: 1989 zavedena v ČSN EN 21942-4 Stomatologický slovník - Část 4: Stomatologické vybavení (idt ISO 1942-4: 1989) (84 0004)

ISO 9687: 1995 zavedena v ČSN EN ISO 9687 Stomatologická zařízení - Grafické značky (v návrhu)

IEC 598-1: 1986 nezavedena, nahrazena IEC 598-1: 1992 zavedenou v ČSN EN 60598-1 Svítidla Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 598-1: 1992) (36 0600)

IEC 601-1: 1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1: 1988) (36 4800)

CIE 15. 2: 1986 zavedena v ČSN 01 1718 Měření barev

CIE 69: 1986 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-6 Veličiny a jednotky - Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření (01 1300)

ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení (33 0050)

ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy - Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

Vysvětlivky к textu převzaté normy

Z hlediska bezpečnosti se v normě aplikují a doplňují požadavky z ČSN EN 60601-1, podobným způsobem jako v souboru norem zvláštních požadavků na bezpečnost ČSN EN 60601-2-xx a s použitím stejné terminologie.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Vejrosta, IČO 62087703 Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

2


ČSN EN ISO 9680

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 9680

Únor 1996

ICS 11. 060. 20

Deskriptory: dentistry, dental equipment, lighting equipment, classification, specifications, tests, marking, packaging, technical data sheets

Stomatologické pracovní svítidlo (ISO 9680: 1993 včetně opravy Technical Corrigendum 1: 1995)

Dental operating light (ISO 9680: 1993, including Technical Corrigendum 1: 1995)

Appareil d'éclairage opératoire dentaire (ISO 9680: 1993, Rectificatif Technique 1: 1995 inclus)

Zahnärztliche Behandlungsleuchte

(ISO 9680: 1993, einschließlich Technische

Korrektur 1: 1995)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-09-11. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze,

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN ISO 9680

Předmluva

Tato evropská norma byla převzata technickou komisí СЕN/TС 55 "Stomatologie" z ISO/TC 106 "Stomatologie" jako dokument vypracovaný mezinárodní organizací pro normalizaci ISO.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do srpna 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu bez jakýchkoli úprav povinny zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9680: 1993 včetně opravy Cor. 1: 1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou v normativní příloze ZA.

4


ČSN EN ISO 9680

Úvod

Tato mezinárodní norma obsahuje specifikace pro osvětlení ve stomatologické ordinaci a souvisících prostorech a ve stomatologické laboratoři.

Jejím cílem je vybavit stomatologa a jeho personál prostředky, které jim umožní pracovat s optimální zrakovou pohodou, tj. při zrakové ostrosti 90 % až 100 % podle pásma, aniž by bylo nepříznivě ovlivněno jejich vnímání barev nebo způsobena nadměrná únava.

Podle této mezinárodní normy se bezpečnost stomatologického pracovního svítidla posuzuje v souvislosti s jeho napájením. Napájecí zdroj může být vestavěn do stomatologické soupravy nebo do stomatologického křesla.

Žádná součást vybavení doporučeného výrobcem к použití společně se stomatologickým pracovním svítidlem nemá učinit zařízení nebezpečným.

Při tvorbě této mezinárodní normy byla vzata v úvahu IEC 598-1.

Tato mezinárodní norma, jak je stanoveno v jejích jednotlivých kapitolách, je nadřazena IEC 601-1.

Platí pouze specifikace uvedené v této mezinárodní normě.

Tato mezinárodní norma se na základní normu bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů IEC 601-1 odvolává na vhodných místech uvedením příslušného čísla kapitoly IEC 601-1.

Norma rovněž obsahuje specifikaci technické dokumentace poskytované výrobcem, označení a balení.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro stomatologická pracovní svítidla libovolné konstrukce, používaná pro osvětlování ústní dutiny. Norma specifikuje požadavky a zkušební metody. Norma rovněž obsahuje specifikaci technické dokumentace poskytované výrobcem, označení a balení.

5