ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.40                                                                                                                                    Říjen 2018

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby –
Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

ČSN
CLC/TS 50083-2-3

36 7211

 

Cable networks for television signals, sound Signals and interactive services –
Part 2-3: LTE (4G) Interference Mitigation Filters

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs –
Partie 2-3: Filtres d’atténuation du brouillage pour les réseaux LTE (4G)

Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste –
Teil 2-3: LTE (4G) Filter zur Vermeidung von Störungen

Tato norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CLC/TS 50083-2-3:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the Technical Specification CLC/TS 50083-2-3:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace poskytuje požadavky na pasivní filtry určené k omezení vysokofrekvenčního rušení ze základnových stanic LTE (LTE-BS) a LTE uživatelských zařízení (LTE-UE) na přijímací zařízení a kabelové distribuční systémy vysílaných signálů DVB-T a DVB-T2 pásem VHF a UHF. Jsou primárně určeny k použití s přijímači VHF/UHF DVB-T a DVB-T2 a systémy distribuce signálu, filtry mohou být také vhodné pro zmírnění rušení VHF FM nebo DAB rádia.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50083-2-3:2018 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50083-2:2012 zavedena v ČSN EN 50083-2 ed. 3:2012 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60728-11 zavedena v ČSN EN 60728-11 ed. 3 (36 7211) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost

EN 61169-2 zavedena v ČSN EN 61169-2 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 2: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

EN 61169-24 zavedena v ČSN EN 61169-24 ed. 2 (35 3811) Vysokofrekvenční konektory – Část 24: Dílčí specifikace – Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 evropské TS.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.