ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.99; 29.100.01; 31.220.01                                                                                                       Červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ –
Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ

ČSN
CLC/TS 50625- 4

36 9082

 

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE –
Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE

Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Partie 4: Spécifications relatives à la collecte et à la logistique associées aux DEEE

Sammlung, Logistik und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) –
Teil 4: Spezifikation der Sammlung und Logistik in Zusammenhang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 50625-4:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC/TS 50625-4:2017. It was translated by
the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50625-4:2017 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50574-1 zavedena v ČSN EN 50574-1 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky

EN 50625 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50625 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Anna Christianová, IČO 11226609

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                CLC/TS 50625- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červen 2017

ICS 13.030.99; 29.100.01; 31.220.01

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ –
Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE –
Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE

Exigences de collecte, logistique et traitement
pour les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)

Partie 4: Spécifications relatives à la collecte
et à la logistique associées aux DEEE

Sammlung, Logistik und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten (WEEE) –

Teil 4: Spezifikation der Sammlung und Logistik
in Zusammenhang mit Elektro-
und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Tato technická specifikace byla schválena CENELEC dne 2017-03-27.

Členové CENELEC jsou povinni oznámit existenci této TS stejným způsobem jako u EN a umožnit, aby TS byla v příslušné formě okamžitě dostupná na národní úrovni. Je dovoleno, aby zůstaly v platnosti národní normy, které jsou s TS v rozporu.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                          Ref. č. CLC/TS 50625- 4:2017 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Administrativní a organizační požadavky................................................................................................................................. 11

4.1...... Provozovatelé sběru a provozovatelé logistiky....................................................................................................................... 11

4.1.1... Principy managementu................................................................................................................................................................ 11

4.1.2... Technické a infrastrukturní předpoklady................................................................................................................................... 11

4.1.3... Školení............................................................................................................................................................................................. 11

4.1.4... Monitorování................................................................................................................................................................................... 12

4.1.5... Příprava k opětovnému použití................................................................................................................................................... 12

4.1.6... Doprava a přeprava...................................................................................................................................................................... 12

4.2...... Sběrná místa.................................................................................................................................................................................. 12

5......... Technické požadavky................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Provozovatelé sběru a provozovatelé logistiky....................................................................................................................... 13

5.1.1... Principy............................................................................................................................................................................................ 13

5.1.2... Souhlas........................................................................................................................................................................................... 13

5.1.3... Příprava k opětovnému použití................................................................................................................................................... 13

5.1.4... Manipulace..................................................................................................................................................................................... 13

5.1.5... Skladování...................................................................................................................................................................................... 14

5.1.6... Třídění.............................................................................................................................................................................................. 15

5.1.7... Přeprava.......................................................................................................................................................................................... 15

5.1.8... Předávání mezi provozovateli.................................................................................................................................................... 16

5.2...... Sběrná místa.................................................................................................................................................................................. 16

6......... Dokumentace................................................................................................................................................................................. 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

 

 

Evropská předmluva

Text dokumentu (CLC/TS 50625-3-4) vypracovala technická komise CLC/TC 111X Životní prostředí.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/518 uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Úvod

Cílem této technické specifikace je pomáhat organizacím, aby:

    dosahovaly účinného a hospodárného sběru, manipulace, třídění, skladování, přípravy na přepravu a další přepravu OEEZ, aby se zabránilo znečištění a byly minimalizovány emise;

    předcházely nevhodnému odstraňování OEEZ;

    zajišťovaly ochranu životního prostředí a zdraví lidí a bezpečnosti;

    poskytovaly optimální podmínky pro rozšiřování činností k opětovnému použití, s cílem prodloužit životnost výrobků;

    předcházely dodávkám OEEZ provozovatelům, jejichž postupy nejsou v souladu se souborem evropských norem EN 50625 a/nebo EN 50574-1;

    vytvořily rovné podmínky pro všechny provozovatele, kteří se zabývají sběrem a logistikou OEEZ.

POZNÁMKA 1 Dalším důležitým aspektem této specifikace je, že podporuje požadavek notifikovat přeshraniční přepravy odpadů v souladu s nařízením č. 1013/2006/ES nebo nařízením č. 1418/2007/ES, aby se zabránilo nezákonné (přeshraniční) přepravě OEEZ.

Tato evropská technická specifikace podporuje cíle politiky Společenství v oblasti životního prostředí. Cílem je zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a obezřetně a racionálně využívat přírodní zdroje. Tato politika je založena na zásadě předběžné opatrnosti a zásadách, aby preventivní opatření k mini-
malizaci škod na životním prostředí byla pokud možno přijata u zdroje znečištění a znečišťovatel by měl platit.

Tato evropská technická specifikace obsahuje požadavky týkající se sběru, manipulace, třídění, skladování a přepravy všech typů OEEZ. Je součástí souboru norem zahrnujících všeobecné a speciální zpracování OEEZ a přípravu k opětovnému použití.

Tato evropská technická specifikace byla připravena k podpoře evropské legislativy a používá tak některé z termínů definovaných v evropském právu. Aby se zajistilo, že definice používané v této specifikaci jsou totožné s definicemi definovanými zákonem, jsou tyto termíny označeny jako „nedefinované“, což znamená, že tato specifikace neobsahuje definici a „poznámka k heslu“ stanoví, který předpis obsahuje právní definici a definici termínu v tomto zákoně.

Tato evropská technická specifikace obsahuje požadavky na sběr a logistiku všech typů OEEZ. V budoucnu bude podporována dalšími normami, které budou zahrnovat požadavky na přípravu k opětovnému použití.

POZNÁMKA 2 V současné době je vypracována norma zahrnující přípravu na opětovné použití, při zveřejnění bude označena jako norma EN 50614.

1 Rozsah platnosti

Tato technická specifikace platí pro tyto procesy: sběr, manipulaci, třídění, skladování, přípravu na přepravu a přepravu OEEZ. Je použitelná pro veškerá OEEZ před dodáním do zpracovatelského zařízení nebo do zařízení pro přípravu zařízení k opětovnému použití.

Tato evropská norma se vztahuje na všechny subjekty, zapojené do sběru a logistiky OEEZ.

Tato technická specifikace nezahrnuje zpracování OEEZ. V případě, že ve sběrných a logistických zařízeních je prováděno zpracování, řídí se souborem norem EN 50625.

POZNÁMKA 1 Činnosti spojené se zpracováním zahrnují jakoukoliv formu demontáže, včetně demontáže kabelů, součástek, jako jsou obvody, kompresory nebo části zařízení (např. dveře). Třídění se nepovažuje za zpracování, pokud nedojde k fyzickým změnám OEEZ.

OEEZ může potenciálně vstoupit do logistického řetězce na níže uvedených místech.

Obrázek 1 – Sběrný a logistický řetězec

POZNÁMKA 2 Technická specifikace nezahrnuje činnosti při přípravě k opětovnému použití a zpracování zařízení; tyto jsou zahrnuty do souboru norem EN 50625 a prEN 50614.

POZNÁMKA 3 Národní předpisy mohou specifikovat, kteří provozovatelé mohou sbírat OEEZ.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.