ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.99; 27.160                                                                                                                        Květen 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ –
Část 2- 4: Požadavky na zpracování fotovoltaických
panelů

ČSN
EN 50625-2- 4

36 9082

 

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE
Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels

Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Partie 2-4: Exigences de traitement des panneaux photovoltaïques

Sammlung, Logistik und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)
Teil 2-4: Anforderungen an die Behandlung von Photovoltaikmodulen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50625-2-4:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50625-2-4:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

Platí citace z normy ČSN EN 50625-1.

Citované předpisy

Směrnice EP a Rady 2012/19/ES z 2012-07-04 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Anna Christianová, IČO 11226609

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50625-2- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Listopad 2017

ICS 13.030.99; 27.160

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ –
Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů

Collection, logistics & treatment requirements for WEEE –
Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels

Exigences de collecte, logistique et traitement
pour les déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)
 
Partie 2-4: Exigences de traitement des panneaux
photovoltaïques

Sammlung, Logistik und Behandlung von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten (WEEE)
 
Teil 2-4: Anforderungen an die Behandlung
von Photovoltaikmodulen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-09-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50625-2-4:2017 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1............ Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Administrativní a organizační požadavky................................................................................................................................ 7

4.1......... Technické a infrastrukturní předpoklady.................................................................................................................................. 7

5............ Technické požadavky.................................................................................................................................................................. 8

5.1......... Obecně........................................................................................................................................................................................... 8

5.2......... Příjem OEEZ do zpracovatelského zařízení............................................................................................................................ 8

5.3......... Manipulace s OEEZ...................................................................................................................................................................... 8

5.4......... Skladování OEEZ před zpracováním........................................................................................................................................ 8

5.5......... Odstranění znečištění.................................................................................................................................................................. 9

5.6......... Monitorování odstranění znečištění.......................................................................................................................................... 9

5.7......... Zpracování OEEZ a frakcí, ze kterých nebylo odstraněno znečištění................................................................................. 9

5.8......... Skladování frakcí.......................................................................................................................................................................... 9

5.9......... Cíle recyklace a využití................................................................................................................................................................ 9

5.10....... Využití a odstranění frakcí........................................................................................................................................................... 9

6............ Dokumentace................................................................................................................................................................................ 9

Příloha A (normativní) Odstranění znečištění....................................................................................................................................... 10

Příloha B (normativní) Monitorování odstranění znečištění.............................................................................................................. 10

Příloha C (normativní) Stanovení míry recyklace a míry využití....................................................................................................... 10

Příloha D (normativní) Požadavky na zpracování dávky................................................................................................................... 10

Příloha E (prázdná)................................................................................................................................................................................... 10

Příloha F (informativní) Materiály a součástky OEEZ, které vyžadují selektivní zpracování....................................................... 10

Příloha G (informativní) Dokumentace k monitorování následných kroků a ke stanovení míry recyklace a míry využití..... 10

Příloha AA (informativní) Dokumentace rozlišovacích kritérií ke znakům produktů pro PV panely na bázi křemíku
a panely nezaložené na bázi křemíku................................................................................................................................... 11

AA.1...... Znaky produktů pro PV panely na bázi křemíku................................................................................................................... 11

AA.1.1... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

AA.1.2... Monokrystalické a multikrystalické křemíkové panely........................................................................................................ 11

AA.1.3... Tenkovrstvové křemíkové panely............................................................................................................................................ 12

AA.2...... Znaky produktu pro PV panely nezaložené na bázi křemíku............................................................................................ 13

 

Evropská předmluva

Text dokumentu (EN 50625-2-4:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 111 „Životní prostředí“.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-06-18

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-09-18

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M/518 uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Příjemci tohoto návrhu se vyzývají, aby s uvedením svých připomínek předložili oznámení o všech příslušných patentových právech, o kterých vědí, a poskytli podpůrnou dokumentaci.

Tato část 2 se používá společně s posledním vydáním EN 50625-1.

POZNÁMKA 1 Pokud je v této normě uvedena „Část 1“, je tím míněna EN 50625-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 50625-1 tak, aby převedla tento dokument na evropskou normu: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů.

Jestliže konkrétní článek Části 1 není uveden v této Části 2, tento článek se použije, pokud je to vhodné. Jestliže je v normě uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „náhrada“, je příslušný text Části 1 upraven odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA 2 Používá se tento způsob značení:

    doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.

POZNÁMKA 3 Používají se tyto typy písma:

    požadavky: obyčejný typ

    změny oproti Části 1: kurzíva.

Úvod

Tato kapitola Části 1 se nahrazuje takto:

Cílem této technické specifikace je pomoci organizacím, aby

    dosáhly účinného a hospodárného zpracování fotovoltaických panelů, aby se předcházelo znečištění a minimalizovaly se emise;

    podporovaly zvýšení recyklace materiálů;

    podporovaly vysokou kvalitu postupů využití;

    předcházely nevhodnému odstraňování panelů a jejich částí;

    zajistily ochranu životního prostředí a zdraví lidí a bezpečnosti;

    předcházely předávání odpadních fotovoltaických panelů provozovatelům, jejichž provoz není v souladu s tímto normativním dokumentem nebo se srovnatelným souborem požadavků.

Tato evropská technická specifikace podporuje cíle politiky Společenství v oblasti životního prostředí. Cílem je zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví a obezřetně a racionálně využívat přírodní zdroje. Tato politika je založena na zásadě předběžné opatrnosti a zásadách, aby preventivní opatření k mini-
malizaci škod na životním prostředí byla pokud možno přijata u zdroje znečištění a znečišťovatel by měl platit.

Tato evropská norma obsahuje požadavky kladené na úpravu fotovoltaických panelů a je Částí 2 normy EN 50625-1, Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadů z OEEZ – Část 1: Obecné požadavky na zpracování.

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře evropské legislativy na základě mandátu Evropské komise M/518 a proto používá některé termíny definované v evropských zákonech.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola Části 1 se nahrazuje takto:

Tato evropská norma se použije při zpracování fotovoltaických panelů, jak je uvedeno ve směrnici OEEZ v příloze 4.

Platnost tohoto dokumentu je omezena na panely s minimální plochou povrchu 0,2 m2.

Tato evropská norma se použije při zpracování fotovoltaických panelů, dokud není dosaženo stavu, kdy přestávají být odpadem nebo dokud nejsou frakce fotovoltaických panelů recyklovány, využity nebo odstraněny.

Tato evropská norma je určena všem provozovatelům, kteří jsou zapojeni do zpracování, včetně manipulace, třídění a skladování fotovoltaických panelů. Evropská norma platí pro všechna zařízení včetně mobilních zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.