ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.30                                                                                                                               Prosinec 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie
pro přenosné aplikace –
Část 2: Nikl-metalhydrid

ČSN
EN 61951-2
ed. 4

36 4385

idt IEC 61951-2:2017

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non acid electrolytes – Secondary sealed cells and batteries
for portable applications –
Part 2: Nickel-metal hydride

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide – Accumulateurs étanches pour applications portables –
Partie 2: Nickel-métal hydrure

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischen oder anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten – Tragbare wiederaufladbare gasdichte Einzelzellen –
Teil 1: Nickel-Metalhydrid

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61951-2:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61951-2:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-26 se nahrazuje ČSN EN 61951-2 ed. 3 (36 4385) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma určuje značení, označování, rozměry, zkoušky a požadavky pro uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové malé hranolové, válcové a knoflíkové akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace, vhodné pro použití v libovolné poloze.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61951-2:2017 dovoleno do 2020-04-26 používat
dosud platnou ČSN EN 61951-2 ed. 3 (36 4385) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání normy zahrnuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

    přidání typu baterie;

    přidání označení „F“ (typ s malou ztrátou trvalé kapacity) pro články a baterie;

    přidání označení „I“ (typ s malým samovybíjením) pro články;

    revize obrázku 3 (6.1.3.1);

    přidání popisky „volitelného hrotu“ u kladného kontaktu;

    změna polohy vodící čáry od hrotu k ploše kladného kontaktu (B a G).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-482:2004 zavedena v ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

IEC 60086-1 zavedena v ČSN EN 60086-1 ed. 5 (36 4110) Primární baterie – Část 1: Obecně

IEC 60086-2 zavedena v ČSN EN 60086-2 ed. 5 (36 4110) Primární baterie – Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

IEC 61959 zavedena v ČSN EN 61959 (36 4332) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

IEC 62133-1 zavedena v ČSN EN 62133-1 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích – Část 1: Niklové systémy

Souvisící ČSN

ČSN EN 60051 soubor (35 6203) Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství

ČSN EN 60086 soubor (36 4110) Primární baterie

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.