ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.70                                                                                                                               Prosinec 2017

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) –
Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)

ČSN
EN 62287-1
ed. 3

36 7826

idt IEC 62287-1:2017

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) –
Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques

Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunications maritimes – Transpondeur embarqué du système d’identification automatique (AIS) de classe B –
Partie 1: Technique d’accès multiple par répartition dans le temps avec écoute de porteuse (CSTDMA)

Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und systeme für die Seeschifffahrt – Geräte der Klasse B des automatischen Identifikationssystems (AIS) für Schiffe –
Teil 1: Zeitmultiplex-Vielfachzugriffstechniken mit Aktivitätserkennung (CSTDMA)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62287-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62287-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2020-05-10 se nahrazuje ČSN EN 62287-1 ed. 2 (36 7826) ze srpna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro palubní zařízení AIS třídy B používající techniky CSTDMA. Tato norma bere v úvahu další související mezinárodní normy, a pokud je to vhodné, i existující národní normy.

Norma je použitelná pro zařízení AIS používaná na malých plavidlech, jejichž povinné přístrojové vybavení podle SOLAS, kapitola V, nemusí zahrnovat AIS třídy A.

Stanice AIS určená pouze pro provoz v přijímacím režimu se nepovažuje za palubní mobilní stanici AIS třídy B.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62287-1:2017 dovoleno do 2020-05-10 používat
dosud platnou ČSN EN 62287-1 ed. 2 (36 7826) ze srpna 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

    v metodě synchronizace, přidání přímé metody pro synchronizaci z interního zdroje UTC

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60945:2002 zavedena v ČSN EN 60945:2003 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61108 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61108 (36 7824) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Globální navigační družicové systémy (GNSS)

IEC 61162-1 zavedena v ČSN EN 61162-1 ed. 3 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

IEC 61993-2 zavedena v ČSN EN 61993-2 ed. 2 (36 7826) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatické identifikační systémy (AIS) – Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 62320-1 zavedena v ČSN EN 61993-2 ed. 2 (36 7853) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatický identifikační systém (AIS) – Část 1: Základnové stanice AIS – Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Doporučení ITU-R M.493 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.825-3:1998 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1084-5:2012 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1371-5:2014 nezavedeno

Radio nařízení ITU:2012 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení a zprávy ITU jsou dostupné v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící normy

ČSN EN 61162-450 (36 7823) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

ČSN EN ISO 9000 (soubor) (01 0300) Systémy managementu kvality

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.