ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                  Červenec 2017

Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu –
Část 2: Zkušební postupy

ČSN
EN 61215-2

36 4631

idt IEC 61215-2:2016

Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval –
Part 2: Test procedures

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la conception et homologation –
Partie 2: Procédures d'essai

Terrestrische Photovoltaik-(PV-)Module – Bauarteignung und Bauartzulassung –
Part 2: Prüfverfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61215-2:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61215-2:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem uvádí požadavky pro posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu zemských fotovoltaických modulů vhodných pro dlouhodobý provoz obecně ve venkovním klimatu, jak je definováno v ČSN EN 60721-2-1 (03 8900). Tato norma je určena k použití pro všechny pozemské ploché moduly z materiálů, jako je krystalický křemík stejně jako z tenkých vrstev. Předmětem tohoto zkušebního postupu je určení elektrických a teplotních charakteristik modulu a ukázat, že modul je schopen vydržet dlouhodobou expozici v obecně venkovním klimatu.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma částečně nahrazuje normu ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006.

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61215-2:2017 dovoleno do 2020-02-10 používat dosud platnou ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006.

Touto normou bude spolu s dalšími postupně vydávanými částmi souboru ČSN EN 61215 nahrazena ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006.

ČSN EN 61215 ed. 2 bude zrušena až po vydání všech částí souboru ČSN EN 61215.

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma byla rozdělena do souboru norem, kde Část 1 obsahuje základní požadavky a Část 2 obsahuje zkušební postupy. Dále budou vydávány další části obsahující zvláštní požadavky pro jednotlivé typy fotovoltaických modulů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050 (soubor) zaváděn v souboru ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-21 zavedena v ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60068-2-78 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60721-2-1 zavedena v ČSN EN 60721-2-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě – Teplota a vlhkost vzduchu

IEC 60891 zavedena v ČSN EN 60891 ed. 2 (36 4601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-2 zavedena v ČSN EN 60904-2 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN 60904-3 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro pozemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

IEC 60904-7 zavedena v ČSN EN 60904-7 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

IEC 60904-8 zavedena v ČSN EN 60904-8 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky

IEC 60904-9 zavedena v ČSN EN 60904-9 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

IEC 60904-10 zavedena v ČSN EN 60904-10 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 10: Metody měření linearity

IEC 61215-1 zavedena v ČSN EN 61215-1 (36 4631) Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1: Požadavky na zkoušení

IEC 61853-2 zavedena v ČSN EN (36 4605) Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu

IEC 62790 zavedena v ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

IEC/TS 61836 zavedena v ČSN CLC/TS 61836 (36 4600) Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.