ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                     Červen 2017

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

ČSN
EN 62108
ed. 2

36 4632

idt IEC 62108:2016

Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval

Modules et ensembles photovoltaïques à concentration – Qualification de la conception et homologation

Konzentrator-Photovoltaik(CPV)-Module und -Anordnungen – Bauarteignung und Bauartzulassung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62108:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62108:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-10-31 se nahrazuje ČSN EN 62108 (36 4632) z listopadu 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje minimální požadavky pro posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu koncentrátoru fotovoltaických (CPV) modulů a sestav vhodných pro dlouhodobý provoz v obecně venkovním klimatu jak je definováno v ČSN EN 60721-2-1 (03 8900). Zkušební postup je častečně založen na zkušebním postupu popsaném v ČSN EN 61215-1 (36 4631). Předmětem této normy pro zkoušky je určení elektrických, mechanických a tepelných charakteristik koncentrátoru fotovoltaických (CPV) modulů a sestav a ukázat, že CPV moduly
a sestavy jsou schopné vydržet prodlouženou expozici v klimatech popsaných v rozsahu platnosti.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62108:2016 dovoleno do 2019-10-31 používat dosud platnou ČSN EN 62108 (36 4632) z listopadu 2008.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  Změny venkovní expozice z 1 000 h na 500 h.

b)  Změna v proudovém cyklování během zkoušky tepelného cyklování.

c)  Doplněná zkouška vnikání prachu.

d)  Odstraněné tepelné cyklování v souvislosti se zkouškou vlhkým teplem.

e)  Odstraněná zkouška expozice UV.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-21:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí –
Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 61215-2:2016 dosud nezavedena

IEC 62670-1 zavedena v ČSN EN 62670-1 (36 4606) Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) – Část 1: Normální podmínky

ANSI/UL 1703:2002 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.