ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20                                                                                                                                  Březen 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače

ČSN
EN 62841-2-8

36 1510

mod IEC 62841-2-8:2016

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 2-8: Particular requirements for hand-held shears and nibblers

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 2-8: Exigences particulières pour les cisailles et les grignoteuses portatives

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen – Sicherheit -
Teil 2-8: Besondere Anforderungen für handgeführte Blechscheren und Nibbler

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-2-8:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-2-8:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-05-02 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-8 ed. 2 (36 1551) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-2-8:2016 dovoleno do 2020-05-02 používat dosud platnou ČSN EN 60745-2-8 ed. 2 (36 1551) z února 2010.

Změny proti předchozí normě

V kapitole 5 Obecné podmínky zkoušek doplněn článek 5.17,

v kapitole 18 Abnormální činnost doplněna Požadovaná úroveň vlastností,

v příloze I Měření emisí hluku a vibrací změněny požadavky na měření hluku prostřihovačů,

odstraněna příloha L Bateriové nářadí a bateriové soupravy opatřené připojením k síti nebo ke zdrojům,

příloha ZZ byla přepracována.

Souvisící ČSN

ČSN EN 62841-1:2016 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-2-8:2016 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62841-2-8:2016

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

116/277/FDIS

116/285/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-8 se používá ve spojení s první edicí IEC 62841-1 (2014).

Tato část 2-8 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly IEC 62841-1 a tvoří tak společně s ní mezinárodní normu: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 2-8, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost, je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s. r. o., Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 62841-2-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Říjen 2016

ICS 25.140.20                                                                                                      Nahrazuje EN 60745-2-8:2009

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje –
Bezpečnost –
Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače
(IEC 62841-2-8:2016, modifikovaná)

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools
and lawn and garden machinery – Safety –
Part 2-8: Particular requirements for hand-held shears and nibblers
(IEC 62841-2-8:2016, modified)

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 2-8: Exigences particulières pour les cisailles et les grignoteuses portatives
(IEC 62841-2-8:2016, modifiée)

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen-
und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 2-8: Besondere Anforderungen für handgeführte Blechscheren und Nibbler
(IEC 62841-2-8:2016, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-05-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 62841-2-8:2016 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

 

Evropská předmluva

Text dokumentu 116/277/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-2-8, který vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-2-8:2016.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace normy IEC 62841-2-8 (116/277/FDIS), vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-04-07

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-05-02

Tento dokument nahrazuje EN 60745-2-8:2009.

Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1:                  Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4:   Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 2-8 se používá ve spojení s EN 62841-1:2015.

Tato část 2-8 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 62841-1:2015 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 2-8, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 2-8 poskytuje způsob, jak splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Upozornění Na výrobky spadající do rozsahu působnosti této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

Jsou použity následující typy písma:

–   požadavky: obyčejný typ

–   zkušební specifikace: kurzíva;

–    poznámky: malý typ.

Termíny uvedené v kapitole 3 jsou vytištěny tučně.

Články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 62841-2-8:2016, jsou označeny „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62841-2-8:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Obecné podmínky zkoušek........................................................................................................................................................... 8

6......... Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí................................................................................................................................. 8

7......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 8

8......... Označování a návod k používání.................................................................................................................................................. 8

9......... Ochrana před přístupem k živým částem................................................................................................................................... 8

10....... Rozběh............................................................................................................................................................................................... 9

11....... Příkon a proud.................................................................................................................................................................................. 9

12....... Oteplení............................................................................................................................................................................................. 9

13....... Odolnost proti teplu a ohni............................................................................................................................................................. 9

14....... Odolnost proti vlhku......................................................................................................................................................................... 9

15....... Odolnost proti korozi....................................................................................................................................................................... 9

16....... Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení............................................................................................. 9

17....... Trvanlivost......................................................................................................................................................................................... 9

18....... Abnormální činnost......................................................................................................................................................................... 9

19....... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................... 9

20....... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 10

21....... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 10

22....... Vnitřní vedení................................................................................................................................................................................. 10

23....... Součásti........................................................................................................................................................................................... 10

24....... Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody..................................................................................................... 10

25....... Svorky pro vnější vodiče.............................................................................................................................................................. 10

26....... Ochranné spojení se zemí........................................................................................................................................................... 10

27....... Šrouby a spoje............................................................................................................................................................................... 10

28....... Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací.................................................................................... 10

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 11

Příloha I (normativní) Měření emisí hluku a vibrací............................................................................................................................. 11

Příloha K (normativní) Bateriové nářadí a bateriové soupravy......................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES [2006 OJ L157], které mají být pokryty.............................................................................................................................................................................. 16

Obrázky

Obrázek I.101 – Polohy snímačů pro nůžky na plech a prostřihovače............................................................................................ 12

Obrázek I.102 – Zkušební stolice s obrobkem..................................................................................................................................... 13

Tabulky

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností............................................................................................................................................ 9

Tabulka I.101 – Podmínky činnosti pro nůžky na plech a prostřihovače........................................................................................ 11

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2006/42/ES............................................................ 16

 

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro ruční nůžky na plechprostřihovače.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.