ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.140.20 Listopad 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3- 4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

ČSN
EN 62841-3- 4

36 1510

mod IEC 62841-3- 4:2016

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3- 4: Particular requirements for transportable bench grinders

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses – Sécurité –
Partie 3- 4: Exigences particulières pour les tourets à meuler transportables

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3- 4: Besondere Anforderungen für transportable Tischschleifmaschinen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62841-3- 4:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62841-3- 4:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-06-24 se nahrazuje ČSN EN 61029-2- 4 ed. 2 (36 1581) z října 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62841-3-4:2016 dovoleno do 2020-06-24 používat dosud platnou ČSN EN 61029-2-4 ed. 2 (36 1581) z října 2011.

Změny proti předchozí normě

V kapitole 1 Rozsah platnosti rozšířen rozsah platnosti,

v kapitole 5 Obecné podmínky zkoušek doplněn článek 5.17,

v kapitole 8 Označování a návod k používání doplněny bezpečnostní pokyny,

v kapitole 18 Abnormální činnost doplněna Požadovaná úroveň vlastností,

v kapitole 19 Mechanická nebezpeční doplněny články 19.106 Excentricita vřetena nářadí a příruby a 19.107
Nevyváženost,

v kapitole 20 Mechanická pevnost doplněny požadavky v článku 20.101 Pevnost ochranných krytů a doplněny články 20.102 až 20.104,

v kapitole 21 Konstrukce doplněn článek 21.101 Odvod prachu,

v kapitole I.2 Zkušební předpisy pro hluk změněn způsob měření hluku,

příloha ZZ byla přepracována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 603-4:1999 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 62841-1:2016 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Tato evropská norma přejímá IEC 62841-3-4:2016 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 62841-3-4:2016

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

116/258/FDIS

116/275/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62841 se společným názvem Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21. dubna 2008, kterým se stanovují technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k poznámce v kapitole 1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Festool s. r. o., Česká Lípa, IČ 658251, Ing. Stanislav Jakeš

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 62841-3- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2016

ICS 25.140.20 Nahrazuje EN 61029-2- 4:2011

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost –
Část 3- 4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky
(IEC 62841-3- 4:2016, modifikovaná)

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools
and lawn and garden machinery – Safety –
Part 3- 4: Particular requirements for transportable bench grinders
(IEC 62841-3- 4:2016, modified)

Outils électroportatifs à moteur, outils portables
et machines pour jardins et pelouses – Sécurité – Partie 3- 4: Exigences particulières
pour les tourets à meuler transportables
(IEC 62841-3- 4:2016, modifiée)

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen-
und Gartenmaschinen – Sicherheit –
Teil 3- 4: Besondere Anforderungen für transportable Tischschleifmaschinen
(IEC 62841-3- 4:2016, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-03-21. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 62841-3- 4:2016 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 116/258/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62841-3-4, který vypracovala technická komise IEC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62841-3-4:2016.

Návrh změny, který zahrnuje společné modifikace normy IEC 62841-3-4:2016 (116/258/FDIS), vypracovala technická komise CLC/TC 116 Bezpečnost elektromechanického nářadí a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-12-24

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-06-24

Tento dokument nahrazuje EN 61029-2-4:2011.

Tato evropská norma je rozdělena do čtyř částí:

Část 1: Obecné požadavky, které jsou společné pro většinu ručního elektromechanického nářadí (pro účely této normy uváděného jen jako nářadí), které může být v rozsahu platnosti této normy;

Část 2, 3 nebo 4: Požadavky na jednotlivé druhy nářadí, doplňující nebo pozměňující požadavky stanovené v části 1 a zohledňující tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Tato část 3-4 se používá ve spojení s EN 62841-1:2015.

Tato část 3-4 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly EN 62841-1:2015 a tvoří tak společně s ní evropskou normu: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.

Není-li dílčí článek z části 1 uveden v této části 3-4, tento článek platí v nejvyšším možném rozsahu. Je-li v této normě uvedeno „doplněk“, „úprava“ nebo „náhrada“, příslušný text z části 1 se podle toho upraví.

Jsou použity následující typy písma:

– požadavky: obyčejný typ

– zkušební specifikace: kurzíva;

poznámky: malý typ.

Termíny uvedené v kapitole 3 jsou vytištěny tučně.

Články, poznámky, tabulky a obrázky, které jsou zde navíc oproti části 1, jsou číslovány od čísla 101.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 62841-3-4:2016, jsou označeny „Z“.

Tato evropská norma navazuje na souhrnné požadavky EN ISO 12100.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí (směrnicemi) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Splnění požadavků uvedených v kapitolách v části 1 společně s touto částí 3-4 poskytuje způsob, jak splnit základní požadavky na zdraví a bezpečnost směrnice pro strojní zařízení.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62841-3-4:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Obecné požadavky 9

5 Obecné podmínky zkoušek 10

6 Vyzařování, toxicita a podobná nebezpečí 10

7 Třídění 10

8 Označování a návod k používání 10

9 Ochrana před přístupem k živým částem 12

10 Rozběh 12

11 Příkon a proud 12

12 Oteplení 12

13 Odolnost proti teplu a ohni 12

14 Odolnost proti vlhku 12

15 Odolnost proti korozi 12

16 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 12

17 Trvanlivost 12

18 Abnormální činnost 12

19 Mechanická nebezpečí 13

20 Mechanická pevnost 16

21 Konstrukce 18

22 Vnitřní vedení 18

23 Součásti 18

24 Připojení k napájecímu zdroji a vnější pohyblivé přívody 18

25 Svorky pro vnější vodiče 18

26 Ochranné spojení se zemí 18

27 Šrouby a spoje 18

28 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací 18

Přílohy 23

Příloha I (normativní) Měření emisí hluku a vibrací 23

Bibliografie 24

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 25

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES
[2006 OJ L157], které má upravovat 26

Obrázky

Obrázek 101 – Stolní bruska 19

Obrázek 102 – Úhly otevření a rozměry ochranného krytu 20

Obrázek 103 – Průhledný ochranný štít 21

Obrázek 104 – Stolní bruska s naklápěcí opěrou obrobku 21

Obrázek 105 – Rozměry přírub 22

Strana

Tabulky

Tabulka 4 – Požadovaná úroveň vlastností 13

Tabulka 101 – Minimální rozměry přírub (viz obrázek 105) 15

Tabulka 102 – Zkušební krouticí momenty pro příruby 15

Tabulka 103 – Tloušťka ochranného krytu pro ocel 16

Tabulka 104 – Tloušťka ochranného krytu pro hliník 17

Tabulka 105 – Minimální průměr vřetena nářadí 17

Tabulka I.101 – Podmínky činnosti pro stolní brusky 23

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2006/42/ES 26

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí až na následující:

Doplněk:

Tato část IEC 62841 platí pro přenosné stolní brusky, které mohou být vybaveny jedním nebo dvěma následujícími příslušenstvími:

– brusné kotouče typ 1 podle ISO 603-4:1999 o průměru maximálně 310 mm a tloušťce maximálně 55 mm;

– drátěné kartáče o průměru maximálně 310 mm a tloušťce maximálně 55 mm;

– lešticí kotouče o průměru maximálně 310 mm;

a obvodové rychlosti libovolného příslušenství mezi 10 m/s a 50 m/s.

POZNÁMKA Lešticí kotouče jsou také známy jako lešticí kotouče.NP1)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.