ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Říjen 2016

Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky
na zkoušení, dokumentaci a údržbu –
Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí –
Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu
a kontrola

ČSN
EN 62446 -1

36 4623

idt IEC 62446 -1:2016

Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance –
Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection

Systèmes photovoltaïques (PV) – Exigences pour les essais, la documentation et la maintenance –
Partie 1: Systèmes connectés au réseau électrique – Documentation, essais de mise en service et examen

Photovoltaik (PV) Systeme – Anforderungen an Prüfung, Dokumentation und Instandhaltung –
Teil 1: Netzgekoppelte Systeme – Dokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und Prüfanforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62446 -1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62446 -1:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-02-23 se nahrazuje ČSN EN 62446 (36 4623) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem definuje informace a dokumentaci požadované pro předání zákazníkovi po instalaci fotovoltaického systému spojeného s rozvodnou sítí. Také popisuje zkoušky při uvádění do provozu, kritéria pro kontrolu a dokumentaci očekávanou k ověření bezpečné instalace a správného provozu systému. Tato část souboru norem je vytvořena pro fotovoltaické systémy spojené s rozvodnou sítí, které nevyužívají ukládání energie (např. baterie) nebo hybridní systémy.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62446-1:2016 dovoleno do 2019-02-23 používat
dosud platnou ČSN EN 62446 (36 4623) z června 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání: rozsah platnosti byl rozšířen, aby zahrnul větší rozsah zkoušek systémů a kontrolních režimů, aby zahrnul rozsáhlejší a složitější
fotovoltaické systémy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60364-6 zavedena v ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

IEC 61010 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61010 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická
měřicí, řídicí a laboratorní zařízení

IEC 61557 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61557 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany

IEC 61730 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61730 (36 4650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů

IEC/TS 62548:2013 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.