ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Červenec 2016

Pole fotovoltaických (PV) modulů – Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu

ČSN
EN 61829
ed. 2

36 4630

idt IEC 61829:2015

Photovoltaic (PV) array – On-site measurement of current-voltage characteristics

Champ de modules photovoltaïques (PV) – Mesurage sur site des caractéristiques courant-tension

Photovoltaische (PV) Modulgruppen – Messen der Strom-/Spannungskennlinien am Einsatzort

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61829:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61829:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-02-26 se nahrazuje ČSN EN 61829 (36 4630) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma určuje postupy měření charakteristik v zapnutém stavu pro plochá fotovoltaická (PV) pole. Dále určuje doprovodné meteorologické podmínky a jejich použití jako normální zkušební podmínky nebo ostatní vybrané podmínky.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61829:2016 dovoleno do 2019-02-26 používat dosud platnou ČSN EN 61829 (36 4630) z června 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a) určuje zastaralé postupy;

b) přizpůsobuje obvykle požívané komerční sledovače voltampérových křivek;

c) poskytuje praktičtější přístup pro určení nejistot na místě;

d) odstraňuje a nahrazuje postupy s odkazy na ostatní aktualizované a vhodné normy zahrnující ČSN EN 60891 (36 4601) a soubor ČSN EN 60904 (36 4604).

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60891 zavedena v ČSN EN 60891 ed. 2 (36 4601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

IEC 60904-1 zavedena v ČSN EN 60904-1 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik

IEC 60904-2 zavedena v ČSN EN 60904-2 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na
referenční fotovoltaické součástky

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN 60904-3 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování

IEC 60904-4 zavedena v ČSN EN 60904-4 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 4: Referenční solární součástky – Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

IEC 60904-7 zavedena v ČSN EN 60904-7 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky

IEC 60904-10 zavedena v ČSN EN 60904-10 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 10: Metody měření linearity

Souvisící ČSN

ČSN EN 60904-5 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

ČSN EN 61853-1 (36 4605) Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu – Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.