MDT 681. 84. 001. 4                         ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                                         Září 1992

Metoda měření kolísání

rychlosti zařízení pro záznam

a reprodukci zvuku

ČSN IEC 386

36 8432

Method of measurement of speed fluctuations in sound recording and reproducing equipment.

Méthode de mesure des fluctuations de vitesse des appareils destinés a l'enregistrement et à la lecture du son.

Die Methode für die Messung von Gleichlaufschwankungen der Geräte für Tonaufnahme und Tonwiedergabe.

Národní předmluva

Souvisící normy

Citované normy

Doporučení CCIR č. 409-2: 1970 nezavedeno

Nahrazení předchozích norem

Norma nahrazuje ČSN 36 8431 z 25. 4. 1987

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: LNC/záznamové prostředky, LNF. DB/reprodukce zvuku, BFU/měření rychlosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Idea NOVA, IČO 10178457, Ing. Josef Novák Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jiří Šplíchal

Federální úřad pro normalizaci a měření

27099


ČSN IEC 336

Metoda měření kolísání rychlosti zařízení pro záznam a reprodukci zvuku

ČSN IEC 386

První vydání 1972

Předmluva

1.   Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřující v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2.   Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3.   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

4.   IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

Úvod

Toto doporučení bylo připraveno Subkomisí 60A, Záznam zvuku Technické komise č. 60, Záznam.

První návrh založený na návrhu Národního komitétu Spolkové republiky Německo, byl projednán na zasedání, které se konalo v Baden-Badenu v r. 1969. Revidovaný návrh byl projednán na zasedání v Oslo v r. 1970 a na jeho základě vznikl konečný návrh, který byl národním komitétem předložen v šestiměsíčním hlasování v lednu 1971,

Pro přijetí publikace vyslovily souhlas následující země: Austrálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Spolková republika Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké. Toto doporučení je ve shodě s Doporučením č. 409-2 Měření kolísání a pomalého kolísání zařízení pro. záznam a reprodukci zvuku Mezinárodního poradního sboru pro rozhlas (CCIR), New Delhi 1970. Změna č. 1: 1988 byla vypracována Subkomisí 60A: Záznam zvuku Technické komise IEC č. 60 Záznam. Text Změny je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

60A (C. O. ) 84 60A (C. O. ) 103

60A (C. O. ) 99 60A(C. O. )110

Úplné informace o hlasování o schválení této změny je možno nalézt ve Zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

1 Předmět normy

Toto Doporučení se vztahuje к měřicí metodě užívající techniku měření vážené špičkové hodnoty. Přílohy poskytují vysvětlující poznámky, které se týkají měření kolísání a pomalého kolísání, stejně jako podrobnosti o měřicím zařízení.

2