ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 628.971:625.711

Schválena: 4.12.1984

OSVĚTLENÍ SILNIC A DÁLNIC

ČSN 36 0411


 

 

 

Road and highway lighting

 

Tato norma platí pro osvětlování dopravně důležitých úseků silnic a dálnic podle zásad a podmínek stanovených v ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic; předepisuje požadavky na osvětlení s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

Osvětlení průjezdných úseků silnic a dálnic musí splňovat požadavky ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací.

 

1. NÁZVOSLOVÍ

 

Viz ČSN 36 0400 „Veřejné osvětlení".

 

2. VŠEOBECNĚ

 

2.1. Vazba s kmenovou normou. Tato norma je přidružená k ČSN 36 0400 „Veřejné osvětlení" a tvoří s ní celek pro osvětlování dopravně důležitých úseků silnic a dálnic.

Články této normy doplňují nebo upravují příslušné články nebo body ČSN 36 0400 „Veřejné osvětlení".

Pokud není příslušný článek nebo bod uveden, platí článek nebo bod kmenové normy beze změny.

V článku nebo bodu této normy uvedeném jako „Doplněk" nebo „Úprava" nebo „Nahrazuje se" platí příslušný požadavek nebo vysvětlující ustanovení normy ČSN 36 0400 se změnami zde uvedenými.Účinnost od:
1.10.1985

23935-- Vynechaný text --