ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS.11.040.60

Říjen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje
Část 2: Zvláštní požadavky
na bezpečnost dálkově řízených
automatických přístrojů
pro afterloading se zářením gama

ČSN
EN 60 601-2-17
+A1

36 4800

 

 

idt IEC 601-2-17:1989+A1:1996

 

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of remote-controlled automatically-driven gamma-ray after-loading equipment

Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des appareils projecteurs de sources radioactives automatiques télécomandés utilisés en radiothérapie par rayonnement gamma

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit ferngesteurter, automatisch betriebener Afterloading-Geräte für Gamma-Strahlung

 

Tato norma je identická s EN 60601-2-17:1996 včetně její změny A1:1996.

This standard is identical with EN 60601-2-17:1996 including its amendment A1:1996.

 

ã Český normalizační institut, 1997
22427


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988) (36 4800)

 

IEC 601-1:1988/A1:1991 zavedena v ČSN EN 60601-1/A1,A11,A12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988/A1:1991) (36 4800)

 

IEC 601-1:1988/A2:1995 zavedena v ČSN EN 60601-1/A2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1998/A2:1995) (36 4800)

 

EN 60601-1:1988/A12:1993 zavedena v ČSN EN 60601-1/A1,A11,A12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (36 4800)

 

EN 60601-1:1988/A13:1996 zavedena v ČSN EN 60601-1/A13 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (36 4800)

 

IEC 601-1-2:1993 zavedena v ČSN EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky (idt IEC 601-1-2:1993) (36 4800)

 

IEC 788:1984 zavedena v ČSN IEC 788 Lékařská radiologie - Terminologie (idt HD 501 S1:1988) (84 0003)

 

ISO 361:1975 dosud nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

NEN 10601-2-17:1996 Medische elektrische toestellen - Deel 2-17: Bijzondere eisen voor de veiligheid van op afstand bestuurde, automatisch aangedreven apparatuur voor gamma-straling (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na bezpečnost dálkově řízených automatických přístrojů pro afterloading se zářením gama)

 

NEN 10601-2-17:1996/A1:1996 Medische elektrische toestellen - Deel 2-17: Bijzondere eisen voor de veiligheid van op afstand bestuurde, automatisch aangedreven apparatuur voor gamma-straling (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na bezpečnost dálkově řízených automatických přístrojů pro afterloading se zářením gama)

 

Porovnání s IEC 601-2-17:1989+A1:1996

Tato norma je překladem IEC 601-2-17:1989+A1:1996. Obsahuje navíc přílohu ZA (normativní) „Další mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské publikace". Text změny A1 je označen na levém okraji dvěma svislými čarami.

 

Informativní údaje z IEC 601-2-17:1989+A1:1996

Mezinárodní norma IEC 601-2-17:1989 byla vypracována subkomisí SC 62C Vysokoenergetická radiační zařízení a zařízení pro nukleární medicínu technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, změnu A1:1996 vypracovala subkomise SC 62C Zařízení pro radioterapii, nukleární medicínu a dozimetrii ionizujícího záření.

 

Text této normy a její změny A1 vychází z následujících dokumentů:

 

2Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy a změny A1 lze nalézt ve zprávách o hlasování uvedených v tabulce výše.


Strana 3

V této zvláštní normě jsou použity následující typy písma:

- požadavky a definice:                                                                              kolmé písmo;

- POZNÁMKY                                                                                                        malé písmo;

-zkušební ustanovení:                                                                                 kurziva;

- TERMÍNY POUŽITÉ V TÉTO ZVLÁŠTNÍ NORMĚ

A DEFINOVANÉ V KAPITOLE 2 IEC 601-1,

V IEC 788 A V PŘÍLOZE AA TÉTO ZVLÁŠTNÍ NORMY:                           PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

 

Souvisící předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

 

Vysvětlivky k textu a k používání převzaté normy

V normě je zapracována změna A1:1996 tak, že oba výchozí materiály jsou sloučeny do jednoho souvislého textu. Příloha AA obsahuje definované termíny, seřazené podle české abecedy a k nim jsou přiřazeny originální anglické termíny.

 

Upozornění na národní poznámky

V příloze AA je národními poznámkami upozorněno na termíny podle ČSN IEC 788, které jsou modifikovány pro konkrétní použití v gamaterapii.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Vejrosta, IČO 620 87 703

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60601-2-17

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

+A1

EUROPÄISCHE NORM

Březen 1996


 

MDT 615.849.114:539.122:614.8                                                                                              Nahrazuje HD 395.2.17 S1:1992

ICS 11.040.60

 

Deskriptory: medical electrical equipment, gamma-ray therapy, sealed radioactive sources, remote-controlled automaticallydriven afterloading equipment, safety requirements, protection against electric shock, protection against mechanical hazard, radiation protection, fire protection, environmental conditions

 

Zdravotnické elektrické přístroje Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost dálkově řízených automatických přístrojů pro afterloading se zářením gama (IEC 601-2-17:1989+A1:1996)

 

Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for the safety of remote-controlled automatically-driven gamma-ray after-loading equipment (IEC 601-2-17:1989+A1:1996)

Appareils électromédicaux Partie 2: Règles particulières de sécurité des appareils projecteurs de sources radioactives automatiques télécomandés utilisés en radiothérapie par rayonnement gamma (CEI 601-2-17:1989+A1:1996)

Medizinische elektrische Geräte Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit ferngesteurter, automatisch betriebener Afterloading-Geräte für Gamma-Strahlung (IEC 601-2-17:1989+A1:1996)

 

Tato evropská norma a změna A1 byly schváleny CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 601-2-17:1989, vypracovaný SC 62C Vysokoenergetická radiační zařízení a zařízení pro nukleární medicínu IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl schválen CENELEC dne 1991-12-10 jako HD 395.2.17 S1.

 

Tento harmonizační dokument byl předložen k formálnímu hlasování pro změnu na evropskou normu a byl schválen CENELEC dne 1996-03-15 jako EN 60601-2-17.

 

Text dokumentu 62C/142/FDIS, budoucí změna 1 k IEC 601-2-17:1989, vypracovaný SC 62C Zařízení pro radioterapii, nukleární medicínu a dozimetrii ionizujícího záření IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC dne 1996-03-05 jako změna A1 k EN 60601-2-17:1996.

 

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN včetně změny A1

na národní úrovni vydáním identické národní

normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

k přímému použití jako normy národní                              (dop)      1997-03-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                  (dow)      1997-03-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí této normy. Přílohy označené „informativní" jsou pouze pro informaci. V této normě je příloha AA informativní a příloha ZA je normativní. Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Normativní odkazy na mezinárodní normy a odpovídající evropské normy jsou v příloze ZA

k EN 60601-2-17:1996/A1:1996.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-2-17:1989 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Text změny A1:1996 mezinárodní normy IEC 601-2-17:1989 byl schválen CENELEC jako změna této evropské normy bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

ÚVOD

9

 

 

 

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

 

 

 

1

Rozsah platnosti a předmět normy

10

1.1

Rozsah platnosti

10

1.2

Předmět normy

11

1.3

Zvláštní normy

11

1.5

Skupinové normy

11

 

 

 

2

Terminologie a definice

11

 

 

 

3

Všeobecné požadavky

11

 

 

 

4

Všeobecné zkušební požadavky

12

 

 

 

5

Klasifikace

12

 

 

 

6

Identifikace, označení a dokumentace

12

6.1

Označení na vnějším povrchu PŘÍSTROJE nebo částí PŘÍSTROJE

12

6.7

Světelné návěsti a tlačítka

13

6.8

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

13

 

 

 

7

Příkon

15

ODDÍL 2: PODMÍNKY OKOLÍ

 

 

 

8

Základní kategorie bezpečnosti

15

 

 

 

9

Snímatelné ochranné prostředky

15

 

 

 

10

Podmínky okolí

16

 

 

 

ODDÍL 3: OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

 

 

 

ODDÍL 4: OCHRANA PŘED MECHANICKÝM NEBEZPEČÍM

 

 

 

ODDÍL 5: OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM NEŽÁDOUCÍHO NEBO NADMĚRNÉHO ZÁŘENÍ

 

 

 

29

Rentgenové záření

16

 

 

 

30

Alfa, beta, gama, neutronové a jiné korpuskulární záření

16

30.1

Ochrana za NORMÁLNÍHO POUŽITÍ a NORMÁLNÍCH PODMÍNEK

16

30.1.1

Omezení UNIKAJÍCÍHO ZÁŘENÍ z ÚLOŽNÝCH KONTEJNERŮ

16

30.1.2

Indikace polohy RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

17

30.1.3

Ovládání možnosti nastavení ŘÍDICÍHO ČASOVAČE a výběru, potvrzení a pohybu RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ klíčem

18

30.1.4

OZAŘOVACÍ ČAS

18

30.1.5

Indikace ŘÍDICÍM ČASOVAČEM a indikace OZAŘOVACÍHO ČASU

18

30.1.6

Výběr a potvrzení KANÁLŮ, RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ a poloh a pohybů RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

19

30.1.7

ZAHÁJENÍ, POKRAČOVÁNÍ, PŘERUŠENÍ a UKONČENÍ (OZAŘOVÁNÍ)

19

30.1.8

Dálkové PŘERUŠENÍ

20

30.2

Ochrana před jiným než NORMÁLNÍM POUŽITÍM

20


Strana 8

30.2.1

Zajištění nefunkčnosti PANELU PRO ŘÍZENÍ LÉČBY

20

30.2.2

Ochrana RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

20

30.3

Ochrana při NORMÁLNÍM POUŽITÍ za STAVU JEDNÉ ZÁVADY

20

30.3.1

Ochrana před poruchou SÍŤOVÉHO ROZVODU

21

30.3.2

Ochrana před poruchou ŘÍDICÍHO ČASOVAČE

21

30.3.3

Ochrana před poruchou polohové přesnosti a pohybu RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ a MECHANIZMU POHONU ZDROJE

21

30.3.4

Ochrana před poruchou spojek KANÁLŮ a APLIKÁTORŮ

22

30.3.5

Ochrana před poruchou upevnění (jsou-li použita) RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

22

30.3.6

Ochrana před poruchou BLOKOVÁNÍ

22

30.3.7

Indikace STAVŮ JEDNÉ ZÁVADY

22

 

 

 

36

Elektromagnetická kompatibilita

23

 

 

 

ODDÍL 6: OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM VZPLANUTÍ HOŘLAVÝCH SMĚSÍ ANESTETIK

 

 

 

ODDÍL 7: OCHRANA PŘED NADMĚRNÝMI TEPLOTAMI A JINÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI

 

 

 

ODDÍL 8: PŘESNOST PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM VÝSTUPEM

 

 

 

50

Přesnost provozních údajů

23

50.1

Indikace

23

50.1.1

Informace o GAMA OZAŘOVÁNÍ

23

50.1.2

Stupnice a jednotky

24

50.1.3

Indikace vybraných KANÁLŮ, RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ a poloh a pohybů RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

24

50.1.4

Informace požadované pro omezení OZÁŘENÍ během přenosu RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ

24

50.2

Shoda indikovaných a skutečných hodnot

24

50.2.1

Poloha RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ v APLIKÁTORECH

24

50.2.2

ŘÍDICÍ ČASOVAČE

25

 

 

 

51

Ochrana před nebezpečným výstupem

25

 

 

 

ODDÍL 9: ABNORMÁLNÍ PROVOZ A PORUCHOVÉ STAVY. ZKOUŠKY VLIVU OKOLÍ

 

 

 

ODDÍL 10: POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

 

 

 

Přílohy

AA - Terminologie

26

AA.1 Rejstřík termínů

26

AA.2 Definice

27

ZA (normativní) - Další mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské publikace

30


Strana 9

ÚVOD

 

Tato zvláštní norma je upravena z třetího návrhu podle diskuzí pracovní skupiny WG 4 ve dnech 5. až 7. března 1986 v Curychu a podle  rozhodnutí  SC 62C v Budapešti.  Má doplňovat všeobecnou normu bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů (druhé vydání IEC 601-1:1988 včetně změn A1:1991 a A2:1995).  Jak  uvádí  1.3  všeobecné  normy, jsou požadavky této zvláštní normy, kde přichází v úvahu, požadavkům všeobecné normy nadřazeny.

 

Číslování oddílů, kapitol, článků a bodů této normy odpovídá IEC 601-1. Definované termíny jsou stejně jako ve všeobecné normě vytištěny písmeny velké abecedy.


Strana 10

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

 

1 Rozsah platnosti a předmět normy

 

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

 

1.1 Rozsah platnosti

 

Doplnění:

 

1.1.1 Tato zvláštní norma stanoví požadavky na bezpečnost dálkově řízených automatických PŘÍSTROJŮ pro AFTERLOADING pro humánní gamaterapii.

 

1.1.2 Tato zvláštní norma stanoví požadavky na PŘÍSTROJE pro AFTERLOADING,

- které obsahují a používají pouze UZAVŘENÉ RADIOAKTIVNÍ ZDROJE záření gama;

- které automaticky přemísťují UZAVŘENÉ RADIOAKTIVNÍ ZDROJE záření gama z ÚLOŽNÉHO KONTEJNERU do polohy pro léčbu uvnitř APLIKÁTORŮ;

- které jsou určeny pro spojení s PACIENTEM, a

- u nichž pohyby RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ provádí automaticky PŘÍSTROJ podle předepsaného programu pomocí elektrického mechanizmu, jehož změny jsou řízeny jedním nebo více ŘÍDICÍMI ČASOVAČI a ČASOVAČI, což jsou buď programovatelné elektronické systémy (počítač nebo mikroprocesory), nebo neprogramovatelné systémy (viz rovněž poznámku u 3.2).

 

Tato norma není určena pro PŘÍSTROJE s neutronovými RADIOAKTIVNÍMI ZDROJI.

 

1.1.3 Tato norma stanoví požadavky na PŘÍSTROJE vytvářející KERMOVÉ PŘÍKONY VE VZDUCHU do 500 mGy za hodinu ve vzdálenosti 1 m od použitých RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ. U PŘÍSTROJŮ pracujících nad tímto rozsahem mohou být nezbytná zvláštní opatření.

 

1.1.4 Tato norma stanoví požadavky na PŘÍSTROJE určené

- k použití za dohledu KVALIFIKOVANÉ OSOBY;

- udržované podle stanoveného časového plánu;

- podléhající pravidelným kontrolám UŽIVATELEM, a

- používané pro konkrétně specifikované klinické účely, např. pro INTRAKAVITÁRNÍ, INTERSTICIÁLNÍ nebo POVRCHOVOU RADIOTERAPII.

 

Tato norma nestanoví požadavky na UZAVŘENÉ RADIOAKTIVNÍ ZDROJE záření gama používané v PŘÍSTROJÍCH. Takové požadavky jsou specifikovány v jiných normách (viz 6.8.3).

 

1.1.5 Požadavky této normy vycházejí z předpokladů, že:

- je k dispozici OZAŘOVACÍ PŘEDPIS, v němž jsou předepsány příslušné hodnoty OZAŘOVACÍCH PARAMETRŮ, a

- KERMOVÉ PŘÍKONY ve vzdálenosti 1 m od RADIOAKTIVNÍCH ZDROJŮ v PŘÍSTROJI jsou známy.

Požadavky této normy mají zajistit, že předepsaných hodnot OZAŘOVACÍCH PARAMETRŮ lze PŘÍSTROJEM dosáhnout a zejména, že:

- vybraný RADIOAKTIVNÍ ZDROJ (ZDROJE) je umístěn nebo se jím pohybuje v APLIKÁTORU ve vybrané konfiguraci vůči APLIKÁTORU;

- OZAŘOVÁNÍ GAMA je dodáváno z vybrané konfigurace RADIOAKTIVNÍHO ZDROJE po vybranou dobu;

- OZAŘOVÁNÍ GAMA je PŘÍSTROJEM dodáváno, aniž je způsobováno zbytečné riziko pro OBSLUHU nebo ostatní osoby v bezprostředním okolí.


Strana 11

 

1.2 Předmět normy

Náhrada:

 

Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na bezpečnost a specifikací zkoušek shody s těmito požadavky. Jedná se spíše o všeobecné funkční požadavky z hlediska bezpečnosti, než o zavedení konkrétních technických prostředků.

 -- Vynechaný text --