ČESKÁ NORMA

ICS 97.120                                                                                                                                  Červenec 1997

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES)
Část 3-2: Aplikační hlediska
Uživatelský proces

ČSN
EN 50090-3-2

36 8051

 

Home and Building Electronic Systems (HBES)
Part 3-2: Aspects of application.
User process

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES)
Partie 3-2: Aspects de l’application.
Processus utilisateur

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG)
Teil 3-2: Anwendungsaspekte.
Anwendungsproze Klasse 1

Tato norma je identická s EN 50090-3-2:1995.

This standard is identical with EN 50090-3-2:1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     22231

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 29899 zavedena v ČSN EN 29899 Informační technika. Programovací jazyk C (36 9132)

EN 50090-2-1 dosud nezavedena

EN 50090-3-1 zavedena v ČSN EN 50090-3-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES).
Část 3-1: Aplikační hlediska. Úvod do struktury aplikačního prostředí (36 8051)(v návrhu)

HD 592 S1 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Fenik, DrSc., IČO 63645611

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 50090-3-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Prosinec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.120

Deskriptory: home electronic systems, structure, open systems interconnection, application layer, specification

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES)
Část 3-2: Aplikační hlediska
Uživatelský proces

Home and Building Electronic Systems (HBES)
Part 3-2: Aspects of application
User process

 

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES)
Partie 3-2: Aspects de l’application
Processus utilisateur

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG)
Teil 3-2: Anwendungsaspekte
Anwendungsproze Klasse 1

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-09-20. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CENELEC TC 105 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES).

Návrh normy byl předložen k jednotnému schvalovacímu postupu 1995-09-20 byl CENELEC schválen jako evropská norma EN 50090-3-2.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní
úrovni vydáním identické národní normy
nebo vydáním oznámení o schválení EN
k přímému použití jako normy národní                                                                (dop)       1996-06-01

-      nejzazší termín zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1996-06-01

Norma EN 50090-3-2 je částí řady evropských norem EN 50090, zahrnující následující části:

Část 1: Normalizační struktura

Část 2: Přehled systému

Část 3: Aplikační hlediska

Část 4: Transportní a síťová vrstva

Část 5: Media a mediálně orientované vrstvy

Část 6: Rozhraní

Část 7: Řízení systému


Strana 5

Obsah

Předmluva

                                                                                                                                                                                                   Článek

Úvod

Předmět normy a oblast použití................................................................................................................................................ 1

Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 2

Definice.......................................................................................................................................................................................... 3

Uživatelský proces....................................................................................................................................................................... 4

Přehled....................................................................................................................................................................................... 4.1

Datové dávky.............................................................................................................................................................................. 4.2

Funkce BDES............................................................................................................................................................................ 4.3

Příloha A (normativní) Data BDES

Příloha B (informativní) Protokol funkce BDES


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma, která je částí řady norem z oblasti bytových a domovních elektronických systémů (BDES), se vztahuje na uživatelský proces. Vychází z referenčního modelu BDES popsaného EN 50090-2-1.


Strana 7

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma specifikuje strukturu a základní prostředky a pravidla pro popis uživatelského procesu.

2 Normativní odkazy

Do této normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uvedena níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 50090-2-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES). Část 2-1: Systémový přehled. Architektura (Home and Building Electronic Systems (HBES). Part 2-1: System overview. Architecture.)

EN 50090-3-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) Část 3-1: Aplikační hlediska. Úvod do struktury aplikačního procesu (Home and Building Electronic Systems (HBES). Part 3-1: Aspects of application. Introduction to the application structure)

HD 592 S1 Aritmetika s plovoucí desetinnou čárkou pro mikroprocesové systémy (IEC 559:1998) (Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems (IEC 559:1989)

EN 29899 Programovací jazyk C (ISO/IEC 9899:1990)-- Vynechaný text --