ČESKÁ NORMA

ICS 33.160.30                                                                                                                                 Červen 1997

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku
používající magnetický pásek
Část 2: Měřicí a nastavovací pásky

ČSN
EN 60094-2

36 8420

 

idt IEC 94-2:1994

Magnetic tape sound recording and reproducing systems
Part 2: Calibration tapes

Système d’enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques
Partie 2: Bandes magnétiques étalons

Systeme für Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband
Teil 2: Bezugsbänder

Tato norma je identická s EN 60094-2:1995.

This standard is identical with EN 60094-2:1995.

Národní předmluva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60094-2 (36 8420) z února 1995.

Změny proti předchozí normě

Norma zavádí novou evropskou normu, aktualizuje údaje o citovaných normách a jsou provedeny i formální úpravy.

Citované normy

EN 60094-1:1993 + A1:1994 zavedena v ČSN EN 60094-1 + A1 Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 1: Všeobecné podmínky a požadavky (36 8420) (v návrhu)

ISO/R 266 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 


Strana 2

Prázdná strana


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60094-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 33.160.30

Deskriptory: sound system equipment, sound recording and reproduction, magnetic tape, calibration, adjustment, recording characteristic

 

 

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek
Část 2: Měřicí a nastavovací pásky
(IEC 94-2:1994)

 

 

 

Magnetic tape sound recording and reproducing systém
Part 2: Calibration tapes
(IEC 94-2:1994)

 

 

Systèmes d’enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques
Partie 2: Bandes magnétiques étalons
(CEI 94-2:1994)

Systeme für Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf Magnetband
Teil 2: Bezugsbänder
(IEC 94-2:1994)

           

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 60(CO)153, budoucí změna k IEC 94-2:1975, připravená Technickou komisí SC 60A: Záznam zvuku, Technické komise 60: Záznam, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl CENELEC schválen 1994-03-08, jako změna A3 k EN 60094-2:1993.

Text tohoto dokumentu, spolu s IEC 94-2:1975 a jejími změnami 1:1987 a 2:1991, byly IEC publikovány jako druhé vydání IEC 94-2 v červenci 1994. Na základě používaného principu přijatého Technickou Radou CENELEC bylo schválení EN 60094-2:1993/A3 změněno na schválení nové EN 60094-2.

Byla stanovena následující data:

-  poslední termín vydání
 identické národní normy                                                                                                    (dop) 1995-07-01

-  poslední termín zrušení
rozporných národních norem                                                                                             (dow) 1995-07-01-- Vynechaný text --