ČESKÁ NORMA

ICS 11.040.50

Duben 1997

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost –
3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na
ochranu před zářením u diagnostických
rentgenových zařízení

ČSN
EN 60 601-1-3

36 4800

 

 

idt IEC 601-1-3:1994

 

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements  for safety - 3. Collateral standard: General requirements  for radiation protection in diagnostic X-ray equipment

Appareils électromédicaux - Premičre partie: Règles  générales de sécurité - 3. Norme collatérale: Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine  Anforderungen an die Sicherheit - 3. Ergänzungs-Norm:  Allgemeine Anforderungen an den Strahlenschutz von  diagnostischen Röntgengeräten

 

Tato norma je identická s EN 60601-1-3:1994.

This standard is identical with EN 60601-1-3:1994.

 

Národní předmluva

Souběžně s touto normou se může používat ČSN 36 4710  Lékařské rentgeny z 18. září 1974 v souladu s předmluvou  k EN 60601-1-3:1994.

 

Citované normy

IEC 406:1975 dosud nezavedena

IEC 407:1973+407A:1975 dosud nezavedena

IEC 522:1976 dosud nezavedena

IEC 601-2-7:1987 dosud nezavedena

IEC 601-2-15:1988 dosud nezavedena

IEC 601-2-28:1993 zavedena v ČSN EN 60601-2-28 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost sestav zdroje rentgenového záření a rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku (36 4800) (idt IEC 601-2-28:1993)

IEC 601-2-29:1993 zavedena v ČSN EN 60601-2-29 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost radioterapeutických simulátorů (36 4800) (idt IEC 601-2-29:1993) (v návrhu)

IEC 601-2-32:1994 zavedena v ČSN EN 60601-2-32 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost přidružených rentgenových zařízení (36 4800) (idt IEC 601-2-32:1994)

IEC 627:1978 dosud nezavedena

IEC 637:1979 dosud nezavedena

IEC 658:1979 dosud nezavedena

IEC 788:1984 zavedena v ČSN IEC 788 Lékařská radiologie - Terminologie (84 0003)

IEC 878:1988 zavedena v ČSN IEC 878  Značky nahrazující nápisy - Grafické značky pro elektrická zařízení ve zdravotnictví (36 4806)

ICRP Publikace 33, 34, 60  publikace jsou dostupné ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10.

 

Ó  Český normalizaační institut, 1997
22010


Strana 2

Obdobné zahraniční normy

DIN EN 60601-1-3 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit - 3. Ergänzungs-Norm: Allgemeine Anforderungen an den Strahlenschutz von diagnostischen Röntgengeräten (IEC 601-1-3:1994) (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení)

NF C74-014, NF EN 60601-1-3 Appareils électromédicaux - Première partie: Règles générales de sécurité - 3. Norme collatérale: Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení)

BS EN 60601-1-3; BS 5724:Part 1:Section 1.3:1995 Medical electrical equipment - General requirements for safety - Collateral standard: General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment (Zdravotnické elektrické přístroje - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení)

NBN EN 60601-1-3 R Appareils électromédicaux - Partie 1: Règles générales de sécurité - 3. Norme collatérale: Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení)

NEN 10601-1-3:1994 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen - Sectie 3: Secundaire norm - Algemene eisen voor stralingsbeveilignen in diagnostische röntgentoestellen (IEC 601-1-3:1994) (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 3. oddíl: Skupinová norma - Všeobecné požadavky na ochranu před zářením u diagnostických rentgenových zařízení)

 

Informativní údaje z IEC 601-1-3:1994

Mezinárodní normu IEC 601-1-3 připravila subkomise 62B Diagnostické zobrazovací přístroje technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi.

Text této normy je založen na těchto dokumentech:

 

2Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování pro schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování podle uvedené tabulky.

V této skupinové normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky, jejichž splnění může  být ověřováno a definice:              kolmé písmo;

- poznámky, vysvětlivky, rady,  návody, všeobecná ustanovení,

výjimky a odkazy:                                                                                           malé písmo;

- zkušební ustanovení, názvy  článků:                                                  kurziva;

- TERMÍNY DEFINOVANÉ V KAPITOLE  2 VŠEOBECNÉ NORMY

NEBO TÉTO  SKUPINOVÉ NORMY NEBO  V IEC 788:                      PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

Za požadavky jsou uvedeny specifikace příslušných zkoušek.

 

Souvisící ČSN

ČSN 36 4710 Lékařské rentgeny

 

Souvisící vyhláška

Vyhláška MZ ČSR 59/1972 Sb. ze dne 30. června 1972 o ochraně zdraví před ionizujícím zářením

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Vejrosta, IČO 620 87 703

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60601-1-3

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 11.040.00

Deskriptory:  medical electrical equipment, safety, requirements, X-ray, radiation protection, diagnostic

 

Zdravotnické elektrické přístroje -  Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost -  3. skupinová norma: Všeobecné požadavky na  ochranu před zářením u diagnostických  rentgenových zařízení (IEC 601-1-3:1994)

 

Medical electrical equipment -  Part 1: General requirements for safety -3. Collateral standard: General requirements  for radiation protection in diagnostic X-ray equipment (IEC 601-1-3:1994)

Appareils électromédicaux - Première partie: Règles générales de sécurité - 3. Norme collatérale: Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic (CEI 601-1-3:1994)

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit - 3. Ergänzungs- Norm: Allgemeine Anforderungen an den Strahlenschutz von diagnostischen Röntgengeräten (IEC 601-1-3:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 62B(CO)111, připravený subkomisí SC 62B Diagnostické zobrazovací přístroje technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl v prosinci 1993 předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Tento dokument byl 5. července 1994 schválen CENELEC jako EN 60601-1-3.

Byly stanoveny následující lhůty:

- nejzazší datum zavedení identické

normy na národní úrovni                         (dop)            1995-07-01

- nejzazší datum zrušení národních

norem, které jsou s EN v rozporu            (dow)            1995-07-01

 

Pro výrobky, které podle výrobce nebo certifikačního orgánu před 1995-07-01 vyhověly příslušné národní normě, může být tato předchozí norma používána pro výrobu až do 2000-07-01.

Tato evropská norma tvoří skupinovou normu k EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, dále nazývané všeobecná norma.

V souboru EN 60601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro:

- skupinu ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ (např.  radiologických);

- určité vlastnosti všech ZDRAVOTNICKÝCH ELEKTRICKÝCH  PŘÍSTROJŮ, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě  (např. elektromagnetická kompatibilita).

Číslování oddílů, kapitol a článků této skupinové normy odpovídá všeobecné normě.

Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a obdobně jsou odstavce označeny písmeny - aaa), bbb) atd.

Přílohy označené jako normativní jsou součástí normy. Přílohy označené jako informativní jsou pouze pro informaci. V této normě jsou informativní přílohy AAA, BBB, CCC a ZB a příloha ZA je normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-1-3:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

7

 

 

 

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

1

Rozsah platnosti, předmět normy a vztah k dalším normám

8

1.201

Rozsah platnosti

8

1.202

Předmět normy

8

1.203

Vztah k dalším normám

8

1.203.1

IEC 601-1

8

1.203.2

Zvláštní normy

8

1.203.3

Nahrazené normy IEC

8

1.203.4

Normativní odkazy

8

1.203.5

Další souvisící normy IEC

9

 

 

 

2

Terminologie a definice

9

2.201

Definované termíny

9

 

 

 

2.202

Vymezující podmínky definovaných termínů

9

2.202.1

Vymezení a rozměry POLE RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

9


Strana 5

2.202.2

Provozní podmínky pro JMENOVITÉ NAPĚTÍ RENTGENKY

9

2.202.3

Účinná PLOCHA RECEPTORU OBRAZU

10

2.202.4

ROVINA RECEPTORU OBRAZU v PŘEVADĚČI ZESILOVAČE RENTGENOVÉHO OBRAZU

10

2.202.5

Režimy provozu s TRVALÝM ZOBRAZENÍM

10

2.203

Složení referenčních materiálů

10

2.204

Stupně požadavků a různé termíny

10

2.205

VELIČINY ZÁŘENÍ a jednotky

10

 

 

 

4

Všeobecné požadavky na zkoušky

11

4.201

Soulad s požadavky

11

4.201.1

Prohlášení souladu s požadavky

11

 

 

 

6

Identifikace, označení a dokumentace

11

6.1

Označení na vnějším povrchu PŘÍSTROJE nebo částí PŘÍSTROJE

11

6.1.201

Články s požadavky na označení

11

6.1.202

Všeobecné požadavky

11

6.8

Průvodní dokumentace

11

6.8.201

Odvolávky v článcích

11

6.8.202

Všeobecné požadavky

12

 

 

 

ODDÍL 5: OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM NEŽÁDOUCÍHO NEBO NADMĚRNÉHO ZÁŘENÍ

29

RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ

13

29.201

JAKOST ZÁŘENÍ

13

29.201.1

Omezení rozsahu provozního napětí u stomatologických aplikací

13

29.201.2

POLOTLOUŠŤKY u RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ

13

29.201.3

FILTRACE v RENTGENOVÝCH ZÁŘIČÍCH

14

29.201.4

FILTRACE v SESTAVÁCH ZDROJE RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

15

29.201.5

CELKOVÁ FILTRACE v RENTGENOVÉM ZAŘÍZENÍ

15

29.201.6

Indikace vlastností FILTRŮ

16

29.201.7

Zkouška FILTRACE neodstranitelnými materiály

16

29.201.8

Zkouška PŘÍDAVNÝCH FILTRŮ a materiálů

16

29.201.9

Zkouška POLOTLOUŠŤKY

16

29.202

Vymezení a indikace velikosti SVAZKU RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

16

29.202.1

Kryt RENTGENEK

16

29.202.2

Vymezující CLONA v RENTGENOVÝCH ZÁŘIČÍCH

17

29.202.3

Omezení MIMOOHNISKOVÉHO ZÁŘENÍ

17

29.202.4

Metody vymezení svazku u RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ

17

29.202.5

Indikace na PŘÍSTROJI

17

29.202.6

Indikace v NÁVODU K POUŽITÍ

18

29.202.7

Indikace INDIKÁTOREM SE SVĚTELNÝM POLEM

18

29.202.8

Přesnost označených a psaných indikací

19

29.202.9

Přesnost indikace INDIKÁTORU SE SVĚTELNÝM POLEM

19

29.203

Vztah mezi POLEM RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ a PLOCHOURECEPTORU OBRAZU

19

 

 

 

29.203.1

Nastavování REFERENČNÍ OSY

19

29.203.2

VZDÁLENOST OHNISKO - RECEPTOR OBRAZU

20


Strana 6

29.203.3

Zamezení vzniku SVAZKU ZÁŘENÍ při SKIASKOPII

20

29.203.4

Souhlas POLE RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ s PLOCHOU RECEPTORU OBRAZU

21

29.204

UNIKAJÍCÍ ZÁŘENÍ

22

29.204.1

Upevnění SESTAV ZDROJE RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

22

29.204.2

Uvedení referenčních podmínek ZATĚŽOVÁNÍ

22

29.204.3

UNIKAJÍCÍ ZÁŘENÍ při STAVU ZATĚŽOVÁNÍ

22

29.204.4

UNIKAJÍCÍ ZÁŘENÍ při ZATĚŽOVÁNÍ pro nastavení napětí

23

29.204.5

UNIKAJÍCÍ ZÁŘENÍ mimo STAV ZATĚŽOVÁNÍ

23

29.205

VZDÁLENOST OHNISKO - KŮŽE

23

29.205.1

RENTGENOVÁ ZAŘÍZENÍ pro SKIASKOPII

24

29.205.2

RENTGENOVÁ ZAŘÍZENÍ pro SKIAGRAFII

24

29.205.3

Informace v PRŮVODNÍ DOKUMENTACI

24

29.206

ZESLABENÍ SVAZKU RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

24

29.206.1

ZESLABENÍ dané prvky ve SVAZKU RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

24

29.206.2

Informace v PRŮVODNÍ DOKUMENTACI

25

29.206.3

Zkouška EKVIVALENTU ZESLABENÍ

25

29.207

PRIMÁRNÍ OCHRANNÉ STÍNĚNÍ

26

 

 

 

29.207.1

Požadavky

26

29.207.2

Zkouška ZESLABENÍ ZBYTKOVÉHO ZÁŘENÍ

26

29.207.3

Zkouška EKVIVALENTU ZESLABENÍ

27

29.208

Ochrana před NEUŽITEČNÝM ZÁŘENÍM

29

29.208.1

Ochrana vzdáleností

29

29.208.2

Ovládání z CHRÁNĚNÉ OBLASTI

29

29.208.3

Určená VYZNAČENÁ PRACOVNÍ PÁSMA

29

29.208.4

VYZNAČENÁ PRACOVNÍ PÁSMA s omezeným NEUŽITEČNÝM ZÁŘENÍM

30

29.208.5

Rukojeti a ovládací prvky

30

29.208.6

Zkouška na NEUŽITEČNÉ ZÁŘENÍ

31

 

 

 

Přílohy

AAA - Pokyny pro poskytování informací o úrovních NEUŽITEČNÉHO ZÁŘENÍ

36

BBB - Rejstřík definovaných termínů

38

CCC - Normativní odkazy na PRŮVODNÍ DOKUMENTACI, NÁVOD K POUŽITÍ a NÁVOD NA SESTAVENÍ

43

ZA (normativní) - Mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na odpovídající evropské normy

44

ZB (informativní) - Mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na odpovídající evropské normy

45

 

 

 

Tabulky

201

- Články s požadavky na označení

11

202

- Články s požadavky na ustanovení v PRŮVODNÍ DOKUMENTACI

11

203

- Omezení napětí u stomatologických RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ

13

204

- POLOTLOUŠŤKY u RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ

13

205

- Minimální VZDÁLENOSTI OHNISKO - KŮŽE

24

206

- EKVIVALENT ZESLABENÍ prvků ve SVAZKU RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

25

207

- Parametry pro zkoušky EKVIVALENTU ZESLABENÍ

25

208a

- Třídy použití

27


Strana 7

208b

- Požadavky na PRIMÁRNÍ OCHRANNÉ STÍNĚNÍ

27

209

- NEUŽITEČNÉ ZÁŘENÍ ve VYZNAČENÝCH PRACOVNÍCH PÁSMECH

30

 

 

 

Obrázky

201

- Pásmo mimoohniskového záření

31

202

- Neshodnosti vizuální indikace POLE RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

32

203

- Neshodnosti v pokrytí PLOCHY RECEPTORU OBRAZU

32

204

- Zkouška NEUŽITEČNÉHO ZÁŘENÍ (rentgenka pod vyšetřovacím stolem, vodorovný

SVAZEK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ)

33

205

- Zkouška NEUŽITEČNÉHO ZÁŘENÍ (rentgenka pod vyšetřovacím stolem, svislý

SVAZEK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ)

33

206

- Zkouška NEUŽITEČNÉHO ZÁŘENÍ (rentgenka nad vyšetřovacím stolem, vodorovný

SVAZEK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

34

207

- Zkouška NEUŽITEČNÉHO ZÁŘENÍ (rentgenka nad vyšetřovacím stolem, svislý

SVAZEK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ)

34

208

- Příklad prezentace údajů o NEUŽITEČNÉM ZÁŘENÍ

35

 

 

 

 

Úvod

 

Požadavky této skupinové normy souvisí s opatřeními, jež mají být uplatněna VÝROBCEM při návrhu a konstrukci lékařských diagnostických RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ a jejich částí. Týkají se působení RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ, generovaného cíleně i necíleně, při zdravotnickém uplatnění PŘÍSTROJE. Pro regulaci vlastního generování jsou nezbytná další opatření. Ta jsou popsána ve všeobecných požadavcích na bezpečnost v IEC 601-1, případně ve zvláštních normách pro příslušný PŘÍSTROJ.

V úvahu jsou vzaty doporučené zásady pro použití ZÁŘENÍ pro lékařské účely, uvedené v kapitole 4 publikace 60 Komise pro radiologickou ochranu (ICRP). Zavedení těchto zásad je v podstatě určeno podmínkami, uplatňovanými v příslušné zemi. Na úsudku UŽIVATELE záleží, zda zavede opatření a pracovní praktiky, které nemusí nutně být vázány na konstrukci PŘÍSTROJE. Požadavky této skupinové normy jsou v souladu se všeobecně uznávanou správnou praxí při používání RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ v lékařství. Je známo, že z ekonomického hlediska se dává někdy přednost relativně levným typům PŘÍSTROJŮ. Proto se tato skupinová norma vyhýbá stanovování požadavků, jež by nepřijatelně omezovaly jejich lékařskou efektivnost nebo je nepřiměřeně zdražovaly.

V některých případech jsou požadavky formulovány tak, aby v době instalace a schvalování poskytovaly prostor pro dodržení místních zákonů a předpisů. Několik požadavků platí pro uvádění příslušných informací v PRŮVODNÍ DOKUMENTACI.

UŽIVATELÉ lékařských diagnostických RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ by si měli být vědomi skutečnosti, že účinná ochrana před IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM vyžaduje vedle konstrukčních hledisek uvážit i mnohá jiná, která s PŘÍSTROJEM souvisejí, např.:

- kompatibilita částí a správná instalace PŘÍSTROJE;

- ochranné vlastnosti místností, kde jsou RENTGENOVÁ  ZAŘÍZENÍ instalována;

- opatření pro monitorování a udržování bezpečnosti  a účinnosti PŘÍSTROJE po dobu jeho životnosti,  s mimořádnou pozorností prvkům, jež se mohou v průběhu  času a používání progresivně opotřebovávat;

- za stanovených okolností potřeba používání OCHRANNÉHO  ODĚVU personálem a vhodných prostředků PACIENTY;

- uchovávání příslušných záznamů, týkajících se používání  PŘÍSTROJE a výsledků zkoušek a jejich systematické  hodnocení a provádění potřebných opatření k nápravě;

- výcvik personálu v zásadách ochrany před zářením a ve  správném používání PŘÍSTROJŮ a všech souvisících  ochranných prostředků.

Další pokyny z těchto hledisek uvádějí publikace ICRP 33, 34 a 60.

 

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ


Strana 8

1  Rozsah platnosti, předmět normy a vztah k dalším normám

 

1.201  Rozsah platnosti

Tato skupinová norma platí pro lékařská diagnostická RENTGENOVÁ ZAŘÍZENÍ a jejich části.

 

1.202  Předmět normy

Tato skupinová norma stanoví všeobecné požadavky na ochranu před IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM u lékařských diagnostických RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ, s cílem zajištění co nejnižšího prakticky dosažitelného OZÁŘENÍ PACIENTA, OBSLUHY i ostatního personálu.

Některé požadavky této skupinové normy se pro různé typy RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ odlišují. Cílem je rozšíření oblasti v níž lze skupinovou normu užitečně použít bez dalších modifikací, zejména z hlediska RENTGENOVÝCH ZAŘÍZENÍ rozšířených v RADIODIAGNOSTICE.

Požadavky této skupinové normy platí zejména pro RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ po jeho generování. Požadavky na kontrolu elektrické energie, používané ke generování RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ, rovněž významné z hlediska OCHRANY PŘED ZÁŘENÍM, jsou obsaženy v IEC 601-1 a v normách zvláštních požadavků na bezpečnost příslušných PŘÍSTROJŮ.

 -- Vynechaný text --