ICS 33. 060. 30                                                       ČESKÁ NORMA                                                      Duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních

mikrovlnných rádiových systémech

Část 1: Měření společná pozemním

radioreléovým systémům a pozemním

družicovým stanicím

Oddíl 1: Všeobecně

ČSN

EN 60835-1-1

36 7630

idt IEC 835-1-1: 1990

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems. Part 1: Measurements common to terrestrial radio-relay systems and satellite earth stations Section One: General

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence. Première partie: Mesures communes aux faisceaux hertziens terrestres et aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section un: Généralités

Meßverfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Übertragungs- Systemen.

Teil 1: Messungen an terrestrischen Richtfunksystemen und Satelliten-Erdfunkstellen

Hauptabschnitt eins: Allgemeines

Tato norma je identická s EN 60835-1-1: 1992.

This standard is identical with EN 60835-1-1: 1992.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 68 řada se postupně zavádí

IEC 68-1: 1988 zavedena v ČSN 34 5791-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod

IEC 68-2-1: 1990 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 + Al Zkoušky vlivu prostředí Část 2: Zkoušky. Zkouška A: Chlad (34 5791)

IEC 68-2-2: 1976 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + Al Základní zkoušky vlivu prostředí. Zkouška B: Suché teplo (34 5791)

IEC 68-2-3: 1969 zavedena v ČSN 34 5791-2-3 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Zkouška Ca: Zkouška vlhkým teplem konstantním

IEC 68-2-30: 1980 zavedena v ČSN 34 5791-2-30 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Zkouška Db a návod: Zkoušky vlhkým teplem cyklickým

IEC 76: 1967 dosud nezavedena

IEC 84: 1957 dosud nezavedena

IEC 119: 1960 dosud nezavedena EN 60215: 1987 + A1: 1990 zavedena v ČSN EN 60215 + A1 Bezpečnostní ustanovení pro radiové vysílače (33 4110)

CISPR 16 zavedena v ČSN CISPR 16 Specifikace CISPR pro přístroje a metody měření vysokofrekvenčního rušení (33 4210)

© Český normalizační institut, 1996

21259


ČSN EN 60835-1-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60835-1-1

Listopad 1992

MDT 621. 396. 6: 629. 783: 621. 317. 08

Deskriptory: Radiocommunications, telecommunications, communication, equipment, earth stations, satellite broadcastig, radio equipment, radio-relay systems, tests, measurements, characteristics, general

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech. Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím

Oddíl 1: Všeobecně (IEC 835-1-1: 1990)

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems. Part 1: Measurements common to terrestrial radio-relay systems and satellite earth stations

Section One: General

(IEC 835-1-1: 1990)

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquenc Première partie: Mesures communes aux faisce aux hertzie terrestres et aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section un: Généralités (CEI 835-1-1: 1990)

Meßverfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Übertragungs-systemen. Teil 1: Messungen an terrestrischen Richtfunksystemen und Satelliten-Erdfunkstellen Haubtabschnitt eins: Allgemeines (IEC 835-1-1: 1990)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1992-09-15. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je zřeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60835-1-1

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 835-11: 1990 beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Zmíněný dokument byl CENELEC dne 15. září 1992 schválen jako EN 60835-1-1. Byly stanoveny tyto termíny:

-  nejzazší termín vydání identické národní normy                           (dop)            1993-09-01

-  nejzazší termín zrušení rozporných národních norem                   (dow)            1993-09-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 835-1-1: 1990 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Kapitola

Předmět normy a oblast použití .........................................................................    1

Normativní odkazy....................................................................................    2

Všeobecné termíny a definice...........................................................................    3

Podmínky měření.....................................................................................    4

Standardní zkušební podmínky..........................................................................     5

Dodatečné podmínky pro napájení ......................................................................    6

Měření za podmínek odlišných od standardních zkušebních podmínek ........................................    7

Příloha A (normativní) Literatura Příloha ZA (normativní)

1 Předmět normy a oblast použití

Podmínky a metody měření vlastností daných touto částí normy jsou společné pro pozemní radioreléové a pozemní družicové systémy používající digitální modulaci. Tyto měřicí metody jsou obecné a je možno je aplikovat na systémy všech kapacit. Zkoušky, které je třeba provést, by měly být odsouhlaseny zúčastněnými stranami.

Cílem této normy je popsat podmínky a metody měření výkonu digitálních mikrovlnných rádiových přenosových systémů a zařízení používaných v těchto systémech a usnadnit tak porovnání výsledků měření získaných různými pozorovateli. Norma obsahuje i podrobnosti o zvolených metodách měření doporučené pro hodnocení důležitých vlastností digitálních mikrovlnných radiových přenosových systémů a zařízení používaných v těchto systémech. Tyto metody nejsou ani povinné ani omezující. Metody je možno volit pro každý jednotlivý případ. Pokud je to nezbytné, mohou být provedena dodatečná měření, která by měla být provedena ve shodě s normami stanovenými jinými technickými komisemi IEC či subkomisemi nebo jinými mezinárodními orgány.

Mezní hodnoty různých veličin pro dosažení vyhovujících vlastností nejsou specifikovány vzhledem к tomu, že by měly být uvedeny v podrobné specifikaci zařízení.

Metody měření popsané v této normě jsou určeny pro typové a přejímací zkoušky v simulovaných podmínkách. Mohou být také použity pro podnikové zkoušky.

4