ČESKÁ NORMA

ICS 17.140.50

Únor 1997

Audiometry
Část 3: Signály s krátkou dobou trvání
na vyšetření sluchu pro audiometrické
a neurootologické účely

ČSN
EN 60 645-3

36 8811

 

 

idt IEC 645-3:1994

 

Audiometers

Part 3: Auditory test signals of short duration for audiometric and neuro-otological purposes

Audiomètres

Partie 3: Signaux de courte durée pour des essais auditifs à des fins audiométriques et oto-neurologiques

Audiometer

Teil 3: Akustische Kurzzeit-Hörprüfsignale für audiometrische und neurootologische Zwecke

 

Tato norma je identická s EN 60645-3:1995.

 

This standard is identical with EN 60645-3:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 126:1973   zavedena v ČSN IEC 126 Referenční spojka IEC pro měření sluchadel pomocí sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek (36 8861)

IEC 303:1970   zavedena v ČSN IEC 303 Provizorní referenční spojka IEC pro kalibraci sluchátek používaných v audiometrii (36 8821)

IEC 318:1970   zavedena v ČSN IEC 318 Umělé ucho IEC širokopásmového typu pro kalibraci sluchátek používaných v audiometrii (36 8820)

IEC 373:1990   zavedena v ČSN IEC 373 Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů (36 8862)

IEC 645-1:1992   zavedena v ČSN EN 60645-1 Audiometry. Část 1: Tónové audiometry (36 8811)

IEC 651:1979   zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (35 6870)

IEC 711:1981   zavedena v ČSN IEC 711 Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek (36 8826)

ISO 8253-1:1989   zavedena v ČSN ISO 8253-1 Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí (01 1635)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: J. E. S., IČO 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 87  Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Jiří Šplíchal

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21131


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60645-3

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 17.140.50

 

Deskriptory: Acoustic measuring instrumentation, sound level, definitions, calibration

 

Audiometry

Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely (IEC 645-3:1994)

 

Audiometer

Part 3: Auditory test signals of short duration for audiometric and neuro-otological purposes (IEC 645-3:1994)

Audiomètres

Partie 3: Signaux de courte durée pour des essais auditifs à des fins audiométriques et oto-neurologiques (CEI 645-3:1994)

Audiometer

Audiometer Teil 3: Akustische Kurzzeit-Hörprüfsignale für audiometrische und neurootologische Zwecke (IEC 645-3:1994)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do jeho vlastního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Předmluva

 

Text dokumentu 29(CO)214, budoucí vydání IEC 645-3, připravený IEC TC 29 Elektroakustika byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60645-3 dne 1994-12-06.

Byla stanovena následující data:

 

-  poslední termín vydání identické národní normy (dop) 1995-12-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-12-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako

„informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě je příloha ZA normativní a příloha A informativní. Přílohu ZA dodal CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 645-3:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Článek

Předmět normy

1

Normativní odkazy

2

Vysvětlení názvů

3

Referenční signály

4

Referenční klik

4.1

Referenční krátký tón

4.2

Kalibrace a měření signálů s krátkou dobou trvání

5

Určení úrovně signálu ve tvaru hladiny poslechu

6

Návod k použití

7

Příloha A (informativní) Literatura

Příloha ZA (normativní)

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví prostředek pro popis fyzikálních vlastností audiometrických měřicích a referenčních signálů s krátkou dobou trvání a metody jejich měření. Norma také specifikuje psychoakustickou metodu k určení úrovně měřicího signálu ve tvaru hladiny poslechu. Norma také obsahuje požadavky na informace, které mají být uvedeny v návodu k použití. Tato norma nepopisuje metodu použití měřicích signálů s krátkou dobou trvání ani nestanovuje časové průběhy signálů, které se mají používat v klinické praxi.

Předmětem této normy je zajištění toho, aby krátkodobé audiometrické podněty byly specifikovány a měřeny stejným způsobem a aby byly realizovány použitím definovaných metod.

 -- Vynechaný text --