ČESKÁ NORMA

ICS 93.080.30;13.200

Únor 1997

Světelná signalizační zařízení
Technické a funkční požadavky
Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení
silničního provozu

ČSN 36 5601-1


 

 

 

Traffic light signals. Technical and functional requirements. Part 1: Traffic light signals for traffic control

Lichtsignalanlagen. Technische Forderungen und Funktionsforderungen. Teil 1: Lichtsignalanlagen für Strabenverkehr

Les dispositifs de signalisation lumineuse. Les exigences techniques et fonctionneles. La partie 1: Les dispositifs de signalisation lumineuse pour diriger le trafic routier

 

Tato norma je podle §3 zákona č.142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. března 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR závazná. Výjimky ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopominutelný účastník.

 

Světelná signalizační zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích vyprojektovaná a schválená před účinností této normy mohou být vyráběna a uváděna do provozu ještě 12 měsíců po vydání této normy.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20915


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Všeobecně

5

4

Základní elektrotechnické požadavky

6

5

Řadiče a jejich příslušenství

6

5.1

Řadič

6

5.2

Příslušenství řadiče

9

6

Návěstidla

9

6.1

Všeobecně

9

6.2

Konstrukční požadavky

10

6.3

Světelně technické a kolorimetrické požadavky

11

6.4

Pomocné části návěstidla

15

6.5

Nosné konstrukce a upevňovací části

16

7

Kabelové rozvody

17

8

Zkoušení

17

8.1

Všeobecně

17

8.2

Kontrola provedení a mechanické zkoušky

17

8.3

Elektrické zkoušky

17

8.4

Zkoušky krytí

18

8.5

Klimatické zkoušky

18

8.6

Světelně technické zkoušky

18

8.7

Funkční zkoušky

20

9

Zásady pro schvalování, provoz a údržbu

20

Příloha A Typové zkoušky - návod na provádění

21

 

Předmluva

 

Norma na „Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky" má dvě samostatně vydané části:

-  Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu (ČSN 36 5601-1);

-  Část 2: Světelná signalizační zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst (ČSN 36 5601-2).

 

Citované normy

ČSN 01 1718   Měření barev

ČSN 01 8020   Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 03 8131   Korozní zkouška v kondenzační komoře

ČSN ISO 9223   Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace (03 8203)

ČSN EN 61010-1  Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: všeobecné požadavky (mod IEC 1010-1:1990) (35 6502)

ČSN EN 60529   Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení


Strana 3

ČSN 33 2000-1  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (idt HD CENELEC 384.1 S1:1979, mod IEC 364-1:1992)

ČSN IEC 446   Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165)

ČSN 33 2000-4-41   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (idt HD CENELEC 384-4-41 S1:1980, mod IEC 364-4-41:1992)

ČSN 33 2000-4-43   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadprudům (mod IEC 364-4-43:1977)

ČSN 33 2000-4-473   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům (idt HD CENELEC 384.4.473:1980, mod IEC 364-4-473:1977)

ČSN 33 2000-5-523   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy (mod IEC 364-5-523:1983)

ČSN 34 1050   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 2300   Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 2860   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení

ČSN 34 3100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 5608   Zkoušení elektrotechnických výrobků

ČSN 34 5611  Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Elektrické zkoušky elektrických předmětů

ČSN 34 5613 Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Mechanické zkoušky elektrických předmětů

ČSN EN 60068-2-1   Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška A: Chlad (idt IEC 68-2-1:1990) (34 5791)

ČSN IEC 68-2-2   Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo (34 5791)

ČSN IEC 68-2-38   Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí (idt HD CENELEC 323.2.38 S1:1974) (34 5791)

ČSN 34 8340   Osvětlovací stožáry

ČSN 36 0010   Měření světla. Kmenová norma

ČSN 36 0013   Zdroje světla. Metody měření elektrických a světelných parametrů

ČSN 36 0600-1   Elektrické svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky (eqv IEC 598-1:1986)

ČSN 36 0600-2-3   Elektrické svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc (eqv IEC 598-2-3:1979)

ČSN 38 2153   Kladení silových kabelů v tvárnicích

ČSN 38 2156   Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 73 6005   Prostorové uspřádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006   Označovanie podzemných vedení výstražnými foliami

ČSN 73 6021   Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel


Strana 4

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CIE:1980   Light signals for road traffic control. (Publication No 48) (Světelná signalizace pro řízení silničního provozu)

CIE:1985   A guide for the design of road traffic lights. (Směrnice pro navrhování silničních dopravních světel)

DIN 67 527  Teil 1:1989 Lichttechnische Eigenschaften von Signallichtern im Verkehr. Ortsfeste Signallichter im Strassenverkehr. (Světelně technické vlastnosti signálních světel v provozu. Stacionární signály v silničním provozu)

BS 1376:1974   Specification for colours of light signals (Specifikace pro barvy světelné signalizace)

BS 505:1971   Specification for road traffic signals (Specifikace pro světelné signály)

 

Porovnání s obdobnou mezinárodní normou a zahraniční normou

Požadavky na světelně technické a barevné vlastnosti návěstidel vychází z doporučení směrnice CIE pro navrhování silničních dopravních světel, Publikace CIE č. 48 a DIN 67527.

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8500   Základní názvosloví v dopravě

ČSN 33 0010   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 3300   Elektrotechnické předpisy. Stavba venkovních silových vedení

ČSN 34 2650   Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení

ČSN 34 5101   Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

ČSN 36 0000   Světelné technické názvosloví

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, pobočka Brno, IČO 015768, Ing. Ivo Liškutín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví základní požadavky na technické a funkční vlastnosti světelných signalizačních zařízení, používaných pro řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen silniční provoz).

Tato norma platí pro světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu.

Pro přenosná světelná signalizační zařízení pro řízení provozu v jednom jízdním pruhu platí ustanovení článků: 3.2, 3.3, 4.1 až 4.6, 5.1.1.1, 5.1.1.5, 5.1.2.1, 5.1.2.4 až 5.1.2.7, 5.1.2.10, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 9.

 -- Vynechaný text --