ICS 33. 160. 40

ČESKÁ NORMA

Říjen 1996

Analogový záznam zvuku

na obrazovém pásku -

Polarita magnetizace

ČSN

EN 61213

36 8421

idt IEC 1213: 1993

Analogue audio recording on video tape - Polarity of magnetization Enregistrement audio-analogique sur bande vidéo - Polarité de magnétisation Analoge Tonaufzeichnung auf Videoband - Polarität der Magnetisierung

Tato norma je identická s EN 61213: 1994.

This standard is identical with EN 61213: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 268-2: 1987 a Změna A1: 1991 zavedena v ČSN IEC 268-2 Elektroakustická zařízení, Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod (36 8305)

IEC 268-11: 1987 a Změna Al: 1989 a Změna A2: 1991 zavedena v ČSN IEC 268-11 Elektroakustická zařízení, Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému (36 8305)

IEC 268-12: 1987 a Změna Al: 1991 zavedena v ČSN IEC 268-12 Elektroakustická zařízení, Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely (36 8305)

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

20629


ČSN EN 61213

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61213

Leden 1994

MDT 621. 397. 454

Deskriptory: Electroacoustics, sound recording, signal processing, analog signal, polarization, magnetism, magnetic tapes, tests measurement

Analogový záznam zvuku na obrazovém pásku -

Polarita magnetizace

(IEC 1213: 1993)

Analogue audio recording on video tape -

Polarity of magnetization

(IEC 1213: 1993)

Enregistrement audio-analogique

sur bande vidéo - Polarité de magnétisation

(CEI 1213: 1993)

Analoge Tonaufzeichnung auf Videoband Polarität der Magnetisierung (IEC 1213: 1993)

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 1993-12-08. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ustřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Nizozemska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles

3


ČSN EN 61213

Předmluva

Text dokumentu 60В (СО) 155, jak byl připraven Subkomisí 60B Záznam obrazu, Technické komise 60 Záznam, byl předložen IEC/CENELEC к paralelnímu hlasování v únoru 1993.

Referenční dokument byl CENELEC schválen jako EN 61213 dne 8. prosince 1993.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                          (dop) 1994-12-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem                  (dow) 1994-12-01

Přílohy ozačené "normativní" tvoří součást této normy. Přílohy označené "informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě je příloha A informativní a příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text Mezinárodní normy IEC 1213: 1993 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

Obsah

Článek

Předmět normy a rozsah použití......................................................................... 1

Odkazy na normy ..................................................................................... 2

Všeobecně ........................................................................................... 3

Zachování celkové polarity v zařízení pro záznam a zpracování zvuku.......................................... 4

Požadavky ........................................................................................... 4. 1

Možnosti inverze polarity .............................................................................. 4. 2

Směr magnetizace analogového záznamu v základním pásmu................................................. 5

Požadavky............................................................................................ 5. 1

Zkušební metoda...................................................................................... 5. 2

Polarita zdvihu kmitočtové modulace zvukových signálů při FM záznamu...................................... 6

Příloha A (informativní) Příloha ZA (normativní)

4


ČSN EN 61213

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma se vztahuje na záznam a zpracování zvuku a obsahuje požadavky na zachování polarity signálu společně s metodami zkoušek, které dosud nejsou zahrnuty do jiných norem.

Odpovídá příslušnému textu v IEC 268-2 a aplikacím konektorů normalizovaným v IEC 268-11 a IEC 268-12. POZNÁMKA - Polaritou u zvukových měničů se zabývá IEC 268-4, IEC 268-5 a IEC 268-9.

5