ČESKÁ NORMA

33.060.30

Listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně

ČSN EN 60835-2-1


36 7630

 

 

idt IEC 835-2-1:1990

 

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems. Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems. Section one: General

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence. Deuxième partie: Mesures applicables aux faisceaux hertziens terrestres. Section un: Généralités

Meßverfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Übertragungssystemen. Teil 2: Messungen an terrestrischen Richtfunksystemen. Haubtabschnitt eins: Allgemeines

 

Tato norma je identická s EN 60835-2-1:1992.

 

This standard is identical with EN 60835-2-1:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 60835-1-1:1992 zavedena v ČSN EN 60835-1-1 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 1: Měření společná pro pozemní radioreléové a pozemní družicové stanice Oddíl 1: Všeobecně (36 7630)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MAFROZ - Praha, IČO 10162305, Ing. František Malík

 

Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

© Český normalizační institut, 1996
20341


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60835-2-1


Listopad 1992

 

Deskriptory: radiocommunications, telecommunications, communication, equipment, radio-relay systems, microwave frequencies, measurements, characteristics, general

 

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl první: všeobecně

(IEC 835-2-1:1990)

 

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2:

Measurements on terrestrial radio-relay systems - Section One: General

(IEC 835-2-1:1990)

 

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence. Deuxième partie: Mesures applicables aux faisceaux hertziens terrestres. Section un: Généralités

(CEI 835-2-1:1990)

 

Meßverfahren für Geräte in digitalen MikrowellenÜbertragungssystemen. Teil 2: Messungen an terrestrischen Richtfunksystemen. Haubtabschnitt eins: Allgemeines

(IEC 835-2-1:1990)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 1992-09-15. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Dotazník CENELEC umožňující zjistit zda mezinárodní norma IEC 835-2-1:1990 může být přijata bez jakýchkoliv změn textu ukázala, že nejsou třeba žádné společné modifikace pro přijetí za evropskou normu.

 

Referenční dokument byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování a byl CENELEC schválen jako EN 60835-2-1 dne 15. září 1992.

 

Byla stanovena následující data:

 

4Y1.gif

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. V normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 835-2-1:1990 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato část normy, která doplňuje Část 1 IEC 835-1-1, popisuje metody měření použitelné v pozemních radioreléových systémech používajících digitální modulaci.

 

Předmětem této části je poskytnout doporučené metody měření pro schvalování základních vlastností pozemních radioreléových systémů a také přidružených podsystémů a je třeba ji používat spolu s Částí 1 IEC 835-1-1.

 

Tam, kde se vyžadují společná měření pro pozemní radioreléové a pozemní družicové stanice jsou uvedeny odkazy na příslušné oddíly Části 1 IEC 835-1-1. V takových případech jsou v těchto oddílech této Části 2 popsány pouze speciální případy měření příslušející k pozemním radioreléovým systémům.

 

Měření popsaná v následujících oddílech této části nejsou ani omezující ani limitující a pro každý jednotlivý případ se může provést výběr měření, např. pro bitové rychlosti menší než asi 34 Mbit/s, stejně tak některá náročnější měření mohou být mimo sféru zájmu.

 

Na druhou stranu mohou být pro komplexnější modulační metody, např. 64-QAM požadována některá podrobnější měření (připravují se).

 

Tam, kde jsou parametry nebo metody měření použitelné pouze na pozemní radioreléové systémy, jsou v příslušných oddílech této části podrobně popsány.

 -- Vynechaný text --