ČSN

ISO/IEC TR 9573-11

36 9811 Leden 1997

ČESKÁ NORMA

Zpracování Informací - Podpůrné vybavení SGML -

Techniky použití SGML - Část 11: Použití u mezinárodních norem

a technických zpráv v Ústředním sekretariátu ISO

Information processing - SGML support facilities - Techniques for using SGML - Part 11: Application at ISO Central Secretariat

for International Standards and Technical Reports

Traitement de l'information - Facilités de support pour SGML - Techniques d'utilisation du SGML - Partie 11: Application au Secrétariat central de l'ISO pour les Normes internationales et les Rapports techniques

Informationstechnik; SGML Unterstützungsverfahren; Techniken für den Gebrauch von SGML; Teil 11: Anwendung im ISO Zentralsekretariat für Internationale Standards und Technische Reports

© Český normalizační institut, 1996


ICS 35. 040

ČESKÁ NORMA

Leden 1997

Zpracování Informací - Podpůrné vybavení SGML

- Techniky použití SGML - Část 11: Použití

u mezinárodních norem a technických zpráv

v Ústředním sekretariátu ISO

ČSN

ISO/IEC TR 9573-11

36 9811

Information processing - SGML support facilities - Techniques for using SGML - Part 11: Application at ISO Central Secretariat for International Standards and Technical Reports

Traitement de l'information - Facilités de support pour SGML - Techniques d'utilisation du SGML - Partie 11: Application au Secrétariat central de l´ ISO pour les Normes internationales et les Rapports techniques

Informationstechnik; SGML Unterstützungsverfahren; Techniken für den Gebrauch von SGML; Teil 11: Anwendung im ISO Zentralsekretariat für Internationale Standards und Technische Reports

Tato norma je identická s ISO/IEC TR 9573-11: 1992. This Standard is identical with ISO/IEC TR 9573-11: 1992.

Národní předmluva

Do normy byla v článku 3. 1. 12 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Český překlad přeložitelné části vyznačení SGML uvedený v pravém sloupci není součástí normy a je pouze informativní.

Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA obsahující česko-anglický slovník použitých termínů.

Citované normy

ISO 639: 1988 dosud nezavedena

ISO 3166: 1988 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

ISO 8879: 1986 nezavedena, nahrazena EN 28879: 1990 zavedenou v ČSN EN 28879 Zpracování informací. Textové a kancelářské systémy. Standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML) (36 9825)

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc, IČO 41127749 Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1996

20257


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zpracování Informací - Podpůrné vybavení SGML Techniky použití SGML -

Část 11: Použití u mezinárodních norem a technických zpráv v Ústředním sekretariátu ISO

ISO/IEC TR 9573-11

První vydání 1992-09-15

MDT 681. 3. 04: 655. 254. 4: 006. 05

Deskriptory: data processing, text processing, documentation, documents, markup, SGML, standards, technical report

Obsah

Strana

1   Předmět normy ....................................................................................     7

2   Normativní odkazy .................................................................................      8

3   Struktura .........................................................................................      8

3. 1   Bibliografické informace...........................................................................    10

3. 1. 1   Názvy ........................................................................................    12

3. 1. 2   Vydání .......................................................................................    13

3. 1. 3   Verze ........................................................................................    13

3. 1. 4   Jazyk.........................................................................................    13

3. 1. 5   Číslo dokumentu ...............................................................................    13

3. 1. 6   Zdroj dokumentu ...............................................................................    13

3. 1. 7   Poznámky .....................................................................................    13

3. 1. 8   Informace o schválení ...........................................................................    14

3. 1. 9   Informace o cyklu zpracování .....................................................................    14

3. 1. 10   Informace o nahrazení ..........................................................................    15

3. 1. 11   Výtah .......................................................................................    15

3. 1. 12   Informace o klasifikaci ..........................................................................    15

3. 1. 13   Klíčová slova .................................................................................    15

3. 1. 14   Souvisící normy ...............................................................................    16

3. 1. 15   Výrobní informace .............................................................................    16

3. 1. 16   Další informace ...............................................................................    16

3. 2   Atributy příznaku STANDARD .....................................................................    16

3. 3   Úvodní informativní prvky .........................................................................    17

3. 3. 1   Titulní strana ..................................................................................    17

3. 3. 2   Obsah ........................................................................................    19

3. 3. 3   Předmluva.....................................................................................    19

3. 3. 4   Úvod .........................................................................................    20

3. 4   Všeobecné upozornění ............................................................................    20

3. 5   Hlavní část normy ................................................................................    21

3. 5. 1   Předmět normy .................................................................................    21

3. 5. 2   Shoda ........................................................................................    21

3. 5. 3   Normativní odkazy ..............................................................................    21

3


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

3. 5. 4   Definice ......................................................................................    22

3. 5. 5   Značky a zkratky ...............................................................................    23

3. 5. 6   Doplňkové technické normativní kapitoly ............................................................    23

3. 6 Přílohy .........................................................................................    23

4 Základní strukturní prvky hlavní části normy ............................................................    24

4. 1   Kapitoly a články ................................................................................    24

4. 1. 1 Odkaz na kapitolu, článek nebo číslovaný odstavec ....................................................    24

4. 2   Odstavce .......................................................................................    24

4. 2. 1   Jednoduché odstavce ............................................................................    24

4. 2. 2   Číslované odstavce ..............................................................................    25

4. 3   Poznámky ......................................................................................    25

4. 3. 1   Jednotlivá poznámka ............................................................................    25

4. 3. 2   Seznam poznámek ..............................................................................    25

4. 3. 3   Odkaz na poznámku .............................................................................    25

4. 4   Poznámky pod čarou ..............................................................................    26

4. 4. 1   Vlastní poznámka pod čarou ......................................................................    26

4. 4. 2   Odkaz na poznámku pod čarou ....................................................................    26

4. 5   Upozornění a výstrahy............................................................................    26

4. 6   Citace..........................................................................................    26

4. 6. 1   Krátká citace...................................................................................    26

4. 6. 2   Dlouhá citace ..................................................................................    26

4. 7   Příklady ........................................................................................    27

4. 7. 1   Příklady ......................................................................................    27

4. 7. 2   Příklady počítačového zdrojového programu nebo jeho výpisu ...........................................    27

4. 8   Zvýrazněné obraty ................................................................................    27

4. 9   Termíny ........................................................................................    27

4. 10   Seznamy ......................................................................................    27

4. 10. 1   Uspořádaný seznam ............................................................................    27

4. 10. 2   Neuspořádaný seznam ..........................................................................    27

4. 10. 3   Jednoduchý seznam ............................................................................    27

4. 10. 4   Položka seznamu ..............................................................................    27

4. 10. 5   Odkaz na položku seznamu ......................................................................    28

4. 10. 6   Složené seznamy ..............................................................................    28

4. 10. 7   Přerušení položek v seznamu odstavcem seznamu ....................................................    28

4. 10. 8   Příklady seznamů ..............................................................................    28

4. 10. 9   Seznam proměnných ...........................................................................    29

4. 11   Obrázky a tabulky...............................................................................    29

4. 11. 1   Obrázek .....................................................................................    29

4. 11. 2   Vlastní obrázek................................................................................    30

4. 11. 3   Komentář к obrázku ............................................................................    30

4. 11. 4   Předloha obrázku ..............................................................................    30

4. 11. 5   Titulek obrázku...............................................................................    30

4


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

4. 11. 6   Legenda obrázku ..............................................................................    30

4. 11. 7   Odkaz na obrázek ..............................................................................    30

4. 11. 8   Tabulky......................................................................................    31

4. 11. 9   Struktura obsahu tabulky ........................................................................    31

4. 11. 10   Atributy společné pro více než jeden prvek .........................................................    31

4. 11. 11   Prvky a atributy obsahu tabulky ..................................................................    33

4. 11. 12   Odkaz na tabulku .............................................................................    35

4. 12 Záznamy v rejstříku..............................................................................    35

4. 12. 1 Atributy příznaků rejstříku .......................................................................    37

5 Speciální prvky hlavní části normy ....................................................................    38

5. 1   Značky revize ...................................................................................    38

5. 2   Bibliografické záznamy............................................................................    38

5. 3   Tolerance .......................................................................................    40

5. 4   Matematika .....................................................................................    40

5. 4. 1   Popis prvků....................................................................................    40

5. 4. 2   Složité příklady ................................................................................    47

5. 5   Chemie ........................................................................................    47

5. 5. 1   Seznam činidel .................................................................................    47

5. 5. 2   Chemické vzorce ...............................................................................    48

5. 6   Seznam přístrojů .................................................................................    51

5. 7   Terminologický seznam ...........................................................................    51

5. 7. 1   Struktura terminologického seznamu ................................................................    52

5. 7. 2   Terminologický záznam ..........................................................................    52

5. 7. 3   Příklady ......................................................................................    53

5. 8   Formuláře ......................................................................................    55

5. 8. 1 Prvky vyplňované do formuláře ....................................................................    55

5. 9   Označení normy: Složky a jejich vysvětlení ............................................................    56

5. 10   Botanické, zoologické a mikrobiologické termíny ......................................................    56

5. 11   Text v cizím jazyce ..............................................................................    56

5. 12   Alternativy a jejich podmínky ......................................................................    56

5. 13   Speciální notace.................................................................................    57

5. 13. 1 Vytvářecí výrazy syntaxe počítačového jazyka .......................................................    57

5. 14   Vnější odkazy ..................................................................................    58

Přílohy

A DTD ............................................................................................    59

A. l Specifická část ..................................................................................    59

A. 2 Specifická množina entit ISO .......................................................................    62

A. 3 Společná část ...................................................................................    64

A. 4 Množina entit pro chemii ..........................................................................    84

В Definice DTD přizpůsobená pro použití v BRZ ..........................................................    86

B. l Specifická část DTD ..............................................................................    86

B. 2 Příklad instance dokumentu ........................................................................    87

Abecední rejstřík .....................................................................................    88

NA Česko-anglický rejstřík............................................................................  102

5


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací zabývající se určitou oblastí technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společných zájmů. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy, avšak za výjimečných okolností může technická komise navrhnout vydání technické zprávy jednoho z dále uvedených typů:

-  typ 1, když přes opakovanou snahu nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy;

-  typ 2, když se téma dosud technicky vyvíjí nebo pokud z nějakého důvodu existuje budoucí, ale ne bezprostřední možnost dohody o mezinárodní normě;

-  typ 3, když technická komise shromáždila údaje různého druhu z údajů běžně publikovaných jako mezinárodní norma (například vyjadřuje "současný stav techniky").

Technické zprávy typu 1 a 2 jsou podrobovány přezkoumání do tří let po vydání, aby se rozhodlo, zda mohou být převedeny do mezinárodních norem. Technické zprávy typu 3 nemusejí být nutně přezkoumávány do doby, kdy se již údaje, které poskytují, nepovažují za platné nebo užitečné.

ISO/IEC/TR 9573-11, která je technickou zprávou typu 3, byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1 Informační technika, subkomisí SC 18 Zpracování dokumentů a s tím spojená komunikace.

ISO/IEC/TR 9573 se skládá z dále uvedených částí pod společným názvem Informační technika - Podpůrné vybavení pro SGML - Techniky použití SGML:

-  Část I: Výuka SGML

-  Část 2: Základní techniky

-  Část 3: Zdokonalené techniky

-  Část 4: Použití krátkých odkazů pro identifikující vyznačení

-  Část 5: Použití jiných abeced než latinky

-  Část 6: Odkazování a synchronizace

-  Část 7: Matematika a chemie

-  Část 8: Tabulky

-  Část 9: Použití SGML pro výměnu mezi počítači

-  Část 10: Návrhářská aplikace databázového rozhraní

-  Část 11: Použití и mezinárodních norem a technických zpráv v Ústředním sekretariátu ISO

-  Část 12: Množiny veřejných entit pro všeobecné a vydavatelské značky

-  Část 13: Množiny veřejných entit pro matematiku a vedu

-  Část 14: Množiny veřejných entit pro abecedy vycházející z latinky

-  Část 15: Množiny veřejných entit pro abecedy nevycházející z latinky

-  Část 16: Množiny veřejných entit pro ideo gramy

ISO/IEC/TR 9573 byla poprvé vydána v roce 1988 jako jediný svazek. Tento materiál prošel revizí a došlo к jeho rozšíření a do některých částí byl začleněn výukový materiál z ISO 8879: 1986:

a)  Část 1 nahrazuje přílohy В a (částečně) С k ISO 8879: 1986;

b)    Část 2 nahrazuje kapitoly 4, 5, 6, 7, 10, 13 a 14 z ISO/IEC/TR 9573: 1988 a (částečně) přílohu E k ISO 8879: 1986;

c)  Část 3 nahrazuje (částečně) přílohy С a D к ISO 8879: 1986;

6


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

d)  Část 5 nahrazuje kapitoly 11, 12 a 15 z ISO/IEC/TR 9573;

e)  Část 7 nahrazuje kapitolu 8 z ISO/IEC/TR 9573;

f)  Část 8 nahrazuje kapitolu 9 z ISO/IEC/TR 9573;

g)  Část 12 nahrazuje (částečně) přílohu D к ISO 8879: 1986; h) Část 13 nahrazuje (částečně) přílohu D к ISO 8879: 1986; i) Část 14 nahrazuje (částečně) přílohu D к ISO 8879: 1986; j) Část 15 nahrazuje (částečně) přílohu D к ISO 8879: 1986;

Přílohy А а В к této části ISO/IEC/TR 9573 jsou pouze pro informaci.

Úvod

V  ISO 8879 Zpracování informací - Textové a kancelářské systémy - Standardní univerzální vyznačovací jazyk (SGML) se uvádějí pravidla pro popis a vyznačení dokumentů pro publikování a výměnu. Technická zpráva ISO/IEC TR 9573 doplňuje ISO 8879 tím, že poskytuje dodatečné výkladové informace. Není určena к tomu, aby rozšiřovala, modifikovala nebo interpretovala ISO 8879, a nemá se na ni tak pohlížet.

Do ISO/IEC TR 9573 je zahrnut výklad základních složek jazyka SGML. Jsou do ní začleněny poznámky к analýze dokumentu před tím, než se bude psát formální definice typu dokumentu, a zpráva obsahuje řadu příkladů ilustrujících použití SGML v různých situacích spolu s rozborem výhod a nevýhod různých přístupů. Jeden z uvedených příkladů se týká obecného typu dokumentu, další příklady obecné povahy se týkají běžného a obchodního dopisu a smíšeného textu a grafiky. V technické zprávě jsou rozebírány zvláštní ohledy, které se aplikují při použití SGML s jazyky, které nevycházejí z latinky, jakož i lingvistické aplikace, a jsou uvedeny jejich příklady. Jiné části ISO/IEC 9573 obsahují ukázkové aplikace specializované například na matematiku, chemii a tabulky. Jsou definovány množiny veřejných entit pokrývající velkou rozmanitost široce používaných speciálních grafických znaků.

Názvy jednotlivých částí ISO/IЕС TR 9573 jsou přehledně uvedeny v předmluvě.

1 Předmět normy

V této části ISO/IEC TR 9573 se definuje "aplikace SGML v Ústředním sekretariátu ISO" (tj. požadované prvky, generické identifikátory, atributy a jejich struktura) pro mezinárodní normy a technické zprávy. Příloha A obsahuje formální definici typu dokumentu (DTD) SGML.

Specifikace uvedené v tomto dokumentu se týkají

-  pracovních návrhů (working drafts);

-  návrhů komise (committee drafts);

-  návrhů mezinárodních norem (draft International Standards);

-  mezinárodních norem (International Standards);

-  technických zpráv (Technical Reports);

-  mezinárodně normalizovaných profilů [JTC1] (International Standardized Profiles).

Specifikace nepokrývá dodatky (opravy a změny).

Do této aplikace jsou zahrnuty speciální články přidané za tím účelem, aby umožnily její použití i jinými zainteresovanými normalizačními orgány. Formální definice DTD byla rozdělena na společnou část a specifickou část, aby se usnadnilo její použití jinými orgány.

POZNÁMKA 1 - Rozdíly je možné nalézt hlavně v úvodních informativních prvcích normy.

Bude vypracována procedura, která by umožnila konzultace jiných zainteresovaných normalizačních orgánů ohledně budoucích změn DTD.

Je záměrem, aby v případě, kdy tuto aplikaci používají redaktoři projektu, vedoucí projektu a sekretariáty pro pra-

7


ČSN ISO/IEC TR 9573-11

covní návrhy v průběhu zpracování normy a pro předložení těchto dokumentů Ústřednímu sekretariátu ISO pro publikaci, byla tato aplikace implementována editorem citlivým na SGML. V takové implementaci bude dostupné symbolické naznačování (prompting) pomocí účelnějších jmen, než jsou základní jména (omezená na 8 znaků), a rovněž bude dostupná spřažená nápověda jak pro různé prvky, tak pro pravidla obsažená ve směrnicích ISO/IEC (ISO/IEC Directives).

8