ICS 33. 060. 20

ČSN

EN 60244-5

36 7117 Prosinec 1996

ČESKÁ NORMA

Metody měření rádiových vysílačů Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

Methods of measurement for radio transmitters Part 5: Performance characteristics of television transmitters

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques Partie 5: Qualités de fonctionnement des émetteurs de télévision

Meßverfahren die Funksender Teil 5: Übertragungseigenschaften von Fernsehsendern

© Český normalizační institut, 1996


ICS 33. 060. 20

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

ČSN

EN 60244-5

36 7117

Methods of measurement for radio transmitters

Part 5: Performance characteristics of television transmitters

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques Partie 5: Qualités de fonctionnement des émetteurs de télévision

Meßverfahren die Funksender

Teil 5: Übertragungseigenschaften von Fernsehsendern

Tato noma je identická s EN 60244-5: 1994. This standard is identical with EN 60244-5: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 244-1: 1968 + HD 236. 1 S1: 1977 + A2: 1989 dosud nezavedena

EN 60244-10: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-10 Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a převáděčů, využívající signálů měřicích řádků (36 7117)

EN 60244-12-1: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-1 Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Vlastnosti, které je třeba specifikovat (36 7119)

EN 60244-12-2: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-2 Metody měření rádiových vysílačů. Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Specifikační listy (36 7119)

EN 60244-13: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-13 Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM (36 7117)

Doporučení CCIR 468-4: 1986 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 567-3: 1990 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 653: 1986 dosud nezavedeno

Zpráva CCIR 624-3: 1986 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 795-2: 1986 dosud nezavedena

Doporučení CCIR 567-1: 1986 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 470: dosud nezavedeno

POZNÁMKA - Doporučení a Zprávy CCIR jsou dostupné v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO-00003468, Ing. Vladimír Panocha

Technická normalizační komise: TNK 86 - Radiokomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

20206


ČSN EN 60244-5

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60244-5

Květen 1994

MDT 621. 396. 61. 083 621. 397. 13. 001. 11. 001. 2 621. 317. 616. 091. 092. 24 621. 391. 837. 21

Nahrazuje HD 236. 5 S4: 1979

Deskriptory: Radio equipment, transmitter, television, operating characteristics, quality

Metody měření rádiových vysílačů

Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů

(IEC 244-5: 1992)

Methods of measurement for radio transmitters

Part 5: Performance characteristics of television transmitters

(IEC 244-5: 1992)

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques

Partie 5: Qualités de fonctionnement des émetteurs de télévision (CEI 244-5: 1992)

Meßverfahren die Funksender

Teil 5: Übertragungseigenschaften von Fernsehsendern

(IЕС 244-5: 1992)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-12-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Cleny CENELEC jsou národní elektrotechnické normalizační organizace: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles

3


ČSN EN 60244-5

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 244-5: 1992 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že uvedená norma může být přijata jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Zmíněný dokument byl předložen členům CENELEC к formálnímu hlasování a byl dne 8. prosince 1993 v CENELEC schválen jako EN 60244-5.

Tato evropská norma nahrazuje HD 236. 5 S4: 1979

Byly stanoveny tyto termíny:

- poslední termín vydání identické národní normy                      (dop)                   1994-12-01

- poslední termín zrušení rozporných národních norem               (dow)                  1994-12-01 Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V normě jsou přílohy А, В a ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 244-5: 1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

V anglické verzi IEC 244-5 byla provedena následující redakční úprava:

V článku 2. 2 Publikace CCIR se mění "Doporučení CCIR 567-1: 1986" na "Doporučení CCIR 567-3: 1990" (název se nemění).

Obsah

Článek

Předmět normy a oblast použití .......................................................................    1

Normativní odkazy ................................................................................   2

Normy IEC ......................................................................................   2. 1

Publikace CCIR ..................................................................................   2. 2

Všeobecné názvy a definice .........................................................................   3

Televizní vysílač ..................................................................................   3. 1

Popis televizních systémů a jiné odpovídající informace ...................................................   3. 2

Definice provozních vlastností .......................................................................   3. 3

Normalizované zkušební signály ......................................................................   3. 4

Všeobecné podmínky provozu ........................................................................   4

Všeobecné podmínky měření.........................................................................   5

Vstupní a výstupní signály ...........................................................................   5. 1

Měřicí zařízení ....................................................................................   5. 2

Modulační a výkonové podmínky .....................................................................   5. 3

Základní vlastnosti .................................................................................   5. 4

Výstupní výkon, příkon a účiník ......................................................................   6

Definice .........................................................................................   6. 1

Zkušební uspořádání ...............................................................................   6. 2

Zkušební signál ...................................................................................   6. 3

Postup měření.....................................................................................   6. 4

Výpočet a uvádění výsledků .........................................................................   6. 5

Charakteristické úrovně obrazového signálu .............................................................   7

4


ČSN EN 60244-5

Úvod ............................................................................................    7. 1

Nastavení charakteristických úrovní na jmenovité hodnoty .................................................    7. 2

Funkce ořezávače bílé ..............................................................................    7. 3

Stabilita referenčních úrovní a výstupního výkonu ........................................................    7. 4

Lineární zkreslení..................................................................................    8

Úvod ............................................................................................    8. 1

Vysokofrekvenční amplitudově-kmitočtová charakteristika .................................................    8. 2

Amplitudová charakteristika obrazových kmitočtů ........................................................    8. 3

Charakteristika skupinového zpoždění vysokofrekvenčního signálu ..........................................    8. 4

Charakteristika skupinového zpoždění kmitočtů obrazového signálu ..........................................    8. 5

Nelineární zkreslení ................................................................................    9

Úvod ............................................................................................    9. 1

Jasová nelinearita ..................................................................................    9. 2

Diferenciální zisk a direnciální fáze ...................................................................    9. 3

Zkreslení přeložky barvonosného signálu ...............................................................    9. 4

Intermodulace a přeslech z barvonosného do jasového signálu ..............................................    9. 5

Parazitní fázová modulace ...........................................................................    9. 6

Zkreslení tvaru signálu ..............................................................................    10

Úvod ............................................................................................    10. 1

Zkreslení impulsu 2T včetně jeho relativní úrovně ........................................................    10. 2

Zkreslení jasového skoku T nebo impulsu T (Přechodová charakteristika) .....................................    10. 3

Sklon temene obdélníkového impulsu půlsnímkového kmitočtu .............................................    10. 4

Sklon temene obdélníkového impulsu řádkového kmitočtu .................................................    10. 5

Sklon temene referenčního impulsu bílé ................................................................    10. 6

Zkreslení řádkového synchronizačního impulsu ..........................................................    10. 7

Zkreslení snímkového zatemňovacího intervalu ..........................................................    10. 8

Sklon řádků ......................................................................................    10. 9

Tvarové zkreslení signálu v oblasti nízkých kmitočtů ......................................................    10. 10

Časová koincidence a rozdíl v zesílení signálu jasu a barvy za použití úplného impulsu (sin2 nT) ...................    10. 11

Nežádoucí modulace ...............................................................................    11

Úvod ............................................................................................    11. 1

Náhodný šum .....................................................................................    11. 2

Nízkofrekvenční šum ...............................................................................    11. 3

Vysokofrekvenční periodický šum včetně intermodulace ...................................................    11. 4

Impulsní šum .....................................................................................    11. 5

Speciální měření pro datové signály obsažené v obrazovém signálu ..........................................    12

Úvod ............................................................................................    12. 1

Výška a šířka oka ..................................................................................    12. 2

Poloha reference pro časování dat .....................................................................    12. 3

Metoda měření zvukové části kanálu televizního vysílače ..................................................    13

Úvod ............................................................................................    13. 1

Zkušební uspořádání ...............................................................................    13. 2

5


ČSN EN 60244-5

Metoda měření zvukového kanálu FM (jeden zvuk) ....................................................... 13. 3

Metoda měření zvukového kanálu AM ................................................................. 13. 4

Speciální měření pro dva nebo více zvukových kanálů ..................................................... 13. 5

Příloha A1 Odkazy na dokumenty IEC, Doporučení a Zprávy CCIR

Příloha A2 Kanály a kmitočty pro televizní vysílání

Příloha A3 Charakteristiky televizních systémů

Příloha A4 Filtry použité pro měření

Příloha A5 Gausův filtr pro měření výšky oka (kalibrační filtr)

Příloha В Zkušební signály

Příloha ZA Další mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na odpovídající evropské normy

6


ČSN EN 60244-5

1 Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma popisuje metody měření pro schvalování provozních vlastností televizních vysílačů. Pro schvalování všech ostatních vlastností je třeba tuto normu používat ve spojení s publikacemi citovanými v kapitole 2.

Tato norma je určena pro použití při typových zkouškách a přejímacích nebo výrobních zkouškách.

Není povinné měřit všechny popsané vlastnosti. Po dohodě mezi zákazníkem a výrobcem lze provádět i další měření.

Provozní vlastnosti měřené podle této normy umožňují srovnávat výsledky měření provedených různými uživateli.

Mezní hodnoty stanovených parametrů nejsou v této normě zahrnuty, avšak pro uvádění výsledků měření jednotlivých vlastností jsou zde к objasnění uvedeny některé údaje.

7