ČESKÁ NORMA

ICS 29.140.20

Říjen 1996

Bezpečnostní požadavky pro žárovky
Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost
a obdobné účely

ČSN
EN 60 432-2

36 0131

 

 

mod IEC 432-2:1994

 

Safety specifications for incandescent lamps. Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar lighting general purposes

Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence. Partie 2: Lampes tungstène-halogène pour usage domestique et éclairage général similaire

Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 2: Halogen-Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungszwecke

 

Tato norma je identická s EN 60432-2:1994 včetně opravy z března 1995.

 

This standard is identical with EN 60432-2:1994 including its Corrigendum of March 1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60432-1:1994 zavedena v ČSN EN 60432-1 Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnosti a obdobné všeobecné osvětlovací účely (mod IEC 432-1:1993) (36 0131)

IEC 410:1973 nezavedena, používá se ČSN ISO 2859-1 Statistická přejímka srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

IEC 887:1988 dosud nezavedena

ISO 9001:1987 zavedena v ČSN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při konstrukci, výrobě, uvádění do provozu a servisu (idt ISO 9001:1987) (01 0321)

ISO 9002:1987 zavedena v ČSN ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (idt ISO 9002:1987) (01 0322)

ISO 9003:1987 zavedena v ČSN ISO 9003 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách (idt ISO 9003:1987) (01 0323)

 

Další souvisící normy

EN 60061-3:1993   zavedena v ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti Část 1: Kalibry (idt IEC 61-3)

IEC 64   zavedena v ČSN 36 0130 Žárovky s wolframovým vláknem pro všeobecné osvětlování. Požadavky na provedení (idt IEC 64)

EN 60360:1989 zavedena v ČSN EN 60360 Normalizovaná metoda měření oteplení patic zdrojů světla (idt IEC 360) (36 0019)

 

Porovnání s IEC 432-2:1994

Text mezinárodní normy byl schválen jako evropská norma s těmito změnami:

 

Evropská norma neobsahuje údaje o žárovkách s paticemi E12, E17, a E26, jelikož nesplňují evropské bezpečnostní požadavky

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20154


Strana 2

Informativní údaje z IEC 432-2:1994

Tato norma byla připravena subkomisí 34A: Zdroje světla při Technické komisi 34: Zdroje světla a jejich příslušenství.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60432-2

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORMA


 

Deskriptory: Lighting fitting, incandescent lamp, tungsten filament lamp, halogen lamp, safety, interchangeability, definition, protection against electric shocks, heating, resistance to torque, quality control, marking

 

Bezpečnostní požadavky pro žárovky

Část 2: Halogenové žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely (IEC 432-2:1994, modifikovaná)

 

Safety specifications for incandescent lamps.

Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes (IEC 432-2:1994, modified)

Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence Partie 2: Lampes tungstène-halogène pour usage domestique et éclairage général similaire (CEI 432-2:1994, modifiée)

Sicherheitsanforderungen an Glühlampen. Teil 2: Halogen-Glühlampen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Beleuchtungbwecke (IEC 432-2:1994, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 4. října 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brusels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 34A(CO)698, budoucí první vydání IEC 432-2 připravený subkomisí 34A: Zdroje světla při Technické komisi IEC 34: Zdroje světla a příslušenství byl schválen při paralelním hlasování a byl přijat CENELEC spolu se společnými modifikacemi připravenými CENELEC SR 34A jako EN 60432-2 dne 4. října 1994.

 

Byly stanoveny následující termíny:

-  nejzazší termín vydání identické národní normy (dop) 1995-10-01

-  nejzazší termín zrušení rozporné národní normy (dow) 1995-10-01

 

Pro výrobky, které vyhovovaly příslušné národní normě před datem 1995-10-01, podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, může tato předchozí norma platit pro výrobu až do 2000-10-01.

 

Tato část 2 má být používána spolu s EN 60432-1.

 

Přílohy označené jako „normativní" mají normativní obsah. Přílohy označené jako „informativní" slouží pouze pro informaci.

 

V této normě přílohy A a ZA jsou normativní a příloha B je informativní.

 

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text normy IEC 432-2:1994 byl přijat CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi uvedenými níže.


Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

Oddíl 1: Všeobecně

1.1

Předmět normy

5

1.2

Normativní odkazy

5

1.3

Definice

5

Oddíl 2: Požadavky

2.1

Všeobecně

6

2.2

Značení

6

2.3

Ochrana před náhodným dotykem u závitových objímek

6

2.4

Oteplení patice žárovky ( Dts)

6

2.5

Pevnost v krutu

6

2.6

Izolační odpor žárovek s paticemi B15d, B22d, E27/51x39 a ostatních žárovek s paticemi s izolovanými plášti

7

2.7

Náhodně živé části

7

2.8

Povrchová izolační vzdálenost u žárovek s paticemi B15d a B22d

7

2.9

Bezpečnost na konci života

7

2.10

Zaměnitelnost

7

2.11

UV záření

7

2.12

Informace pro konstrukci svítidla

7

Oddíl 3: Hodnocení

7

Přílohy

A Alternativní urychlená zkouška do poruchy

10

B Bibliografie

11

 

Úvod

Existuje rostoucí počet případů, kdy je technologie halogenových žárovek používána v aplikacích pro všeobecné osvětlování. Například žárovky v provedení PAR s halogenovou žárovkou jsou k dispozici pro použití jako náhrady stejných halogenových žárovek s lineárním vláknem. Základní záležitostí je, že stávající norma pro žárovky pro všeobecné osvětlování IEC 432 nedostatečně seznamuje s bezpečnostními požadavky halogenových žárovek. Rovněž se nepřipravuje předmět normy ke stávající normě IEC 357:1982 Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla), který by toto obsahoval.

 

Tato část 2 IEC 432 doplňuje a modifikuje IEC 432-1.


Strana 5

Oddíl 1: Všeobecně

 

1.1   Předmět normy

Tato norma IEC 432 uvádí požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost halogenových žárovek pro všeobecné osvětlování. Obsahuje ty halogenové žárovky, které se používají jako přímá náhrada konvenčních halogenových žárovek, jakož i nových halogenových žárovek, které neodpovídají IEC 432-1, ale pro které jsou požadavky bezpečnosti a zaměnitelnosti upraveny touto normou ve spojení s IEC 432-1. Tyto halogenové žárovky mají tyto parametry:

 

-  jmenovitý příkon až do 250 W včetně;

-  jmenovité napětí od 50 V do 250 V včetně;

-  vnější baňky s různými povrchy a tvary baněk, jak je uvedeno v IEC 887;

-  patice B15d, B22d, E14,  E27 nebo E27/51x39;

-  žárovky s paticí B15d bez vnější baňky.

 

POZNÁMKY

1   Toto není důsledek toho, že se halogenové žárovky používaly jako náhrada za žárovky, které měly stejný tvar baňky jako původní žárovky.

2  Jsou to dvě varianty patic E26, které nejsou zcela kompatibilní. Patice E26/24 se používájí v Severiní Americe a patice E26/25 se používají v Japonsku.

 

Tato norma je určena pro použití s těmi oddíly IEC 432-1, na kterou se odvolává.

 -- Vynechaný text --