ČESKÁ NORMA

ICS 33.160.40

Únor 1996

Kazetový systém používající šikmý
záznam obrazu na pásek 12,65 mm
(0,5 palce), typ VHS
Část 3: S-VHS

ČSN
EN 60 774-3

36 8520

 

 

idt IEC 774-3:1993

 

Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0, 5 in) magnetic tape on type VHS. Part 3: S-VHS

Système de magnétoscope à cassette à balayage hélicoidal utilisant la bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) format VHS. Partie 3: S-VHS

Video-Bandkassettensystem mit Schrägspuraufzeichnung auf Magnetband 12,65 mm (0,5 in) VHS Format. Teil 3: S-VHS

 

Tato norma obsahuje EN 60774-3:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60756:1993 zavedena v ČSN EN 60756 Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely (36 8520)

IEC 774   řada se postupně zavádí

EN 60774-1 zavedena v ČSN EN 60774-1 Kazetový systém používají šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm, typ VHS, Část 1: Standardní a kompaktní VHS (36 8520)

IEC 774-2   dosud nezavedena

IEC 1041-1:1990 zavedena v ČSN IEC 1041-1 Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření, Část 1: Všeobecné obrazové a zvukové vlastnosti (NTSC / PAL) (36 8451)

IEC 1041-3:1990   dosud nezavedena

EN 61054:1993 zavedena v ČSN EN 61054 Kazetový systém záznamu používající pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS. Záznam zvuku s kmitočtovou modulací (36 8530)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing Milan Janata

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing Jiří Šplíchal

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18848


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60774-3

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Deskriptory: Video recording, electroacoustic equipment, video recorder, magnetic tapes, cassettes for magnetic tapes, recording characteristics

 

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12, 65 mm (0,5 palce), typ VHS. Část 3: S-VHS (IEC 774-3:1993)

 

Helical-scan video tape cassette system using 12,65 mm (0, 5 in) magnetic tape on type VHS. Part 3: S-VHS (IEC 774-3:1993)

Systčme de magnétoscope ŕ cassette ŕ balayage hélicoidal utilisant la bande magnétique de 12,65 mm (0,5 in) de format VHS. Partie 3: S-VHS (IEC 774-3:1993)

Video-Bandkassettensystem mit Schrägspuraufzeichnung auf Magnetband 12,65 mm (0,5 in) VHS Format. Teil 3: S-VHS (IEC 774-3:1993)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 22.9.1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 60B (CO) 143, jak byl připraven Subkomisí 60B Záznam obrazu, Technické komise 60 Záznam, byl předložen IEC/CENELEC k paralelnímu hlasování v říjnu 1993. Referenční dokument byl CENELEC schválen jako EN 60774-3 dne 22. září 1993.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy      (dop) 1994-10-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem  (dow) 1994-10-01

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako „informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě jsou Přílohy A a ZA normativní a Příloha B informativní.

 

Oznámení o schválení

Text Mezinárodní normy IEC 774-3:1993 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Oddíl 1 - Všeobecně

Předmět normy a oblast použití

1.1

Odkazy na normativní dokumenty

1.2

 

 

 

Oddíl 2 - Obrazové kazety S-VHS

Mechanické parametry

2.1

Označení

2.2

Oddíl 3 - Kompaktní kazety S-VHS

Mechanické parametry

3.1

Označení

3.2

 

 

 

Oddíl 4 - Vlastnosti pásku a kompaktní kazety S-VHS

Rozměry magnetického pásku

4.1

Vlastnosti magnetických pásků

4.2

Referenční pásek

4.3

Vlastnosti vf záznamového proudu

4.4

Vf výstup při reprodukci

4.5

Zaváděcí a koncový pásek

4.6

 

 

 

Oddíl 5 - Videomagnetofony na kazety S-VHS

Rychlost pásku

5.1

Jiné

5.2

Umístění a rozměry stop

5.3

 

 

 

Oddíl 6 - Charakteristiky záznamu

FM záznam jasové složky

6.1

Záznam barvonosného signálu 525 řádek/ 60 půlsnímků

6.2

Záznam barvonosného signálu 625 řádek/ 50 půlsnímků

6.3

Záznam zvukového signálu

6.4

FM záznam zvukového signálu

6.5

Záznam řídicího signálu

6.6

 

 

 

Příloha A Referenční pásek

Příloha B Informace pro objednávky


Strana 5

Předmluva

 

Mezinárodní norma IEC 774-3 byla vypracována Subkomisí 60B: Záznam obrazu, Technické komise IEC 60: Záznam.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

     DIS              Zpráva o hlasování

60B (C.O.) 143        60B (C.O.) 163

Úplnou informaci o výsledku hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

IEC 774 (druhé vydání) sestává z následujících částí vydaných pod společným názvem Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm, typ VHS:

-  Část 1 Standardní a kompaktní VHS;

-  Část 2 Záznam zvuku s kmitočtovou modulací (nahrazující IEC 1054);

-  Část 3 Systém S-VHS (připravuje se);

-  Část 4 Záznam zvuku s PCM (připravuje se).

Příloha A je nedílnou částí této normy.

Příloha B je pouze pro informaci.

 

Oddíl 1 - Všeobecně

 

1.1 Předmět normy a oblast použití

Tato část mezinárodní normy IEC 774 (druhé vydání) se vztahuje na systém magnetického záznamu obrazu VHS používající pásek o šířce 12,65 mm (0,5 palce). Jsou definovány kazety pro standardní S-VHS a kompaktní S-VHS a také nezbytné parametry a charakteristiky pro záznam. Požadavky se vztahují k televiznímu systému 525 řádek/60 půlsnímků a 625 řádek/50 půlsnímků. Zařízení vyráběná podle této části IEC 774 a pásky zaznamenané podle této části poskytují nezbytnou zaměnitelnost kazet se záznamem.

 -- Vynechaný text --