ČESKÁ NORMA

ICS 33.160.50

Únor 1996

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Mikrofony

ČSN
IEC 268-4

36 8305

 

 

 

Sound system equipment. Part 4: Microphones

Equipements pour systèmes électroacoustiques. Quatrième partie: Microphones

Elektroakustische Geräte. Teil 4: Mikrophonen

 

Tato norma je identická s IEC 268-4:1972.

This standard is identical with IEC 268-4:1972.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 8210 z 6. 1. 1969 včetně změny A z prosince

1971 a změny B z července 1974 a ČSN 36 8211 z října 1972 včetně změny

A z prosince 1972.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27-1  zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice, Část 1: Všeobecně (33 0100)

IEC 225  zavedena v ČSN IEC 225 Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové filtry pro analýzu zvuků a vibrací (35 6871)

IEC 268-1 zavedena v ČSN IEC 268-1 Elektroakustická zařízení, Část 1: Všeobecně (36 8305) ISO R 354  dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Janata, JANATA electronics, IČO 48571580

Technická normalizační komise: TNK 87 - Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18847


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 268-4

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ

První vydání

Část 4: Mikrofony

1972--


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Úvod

Článek

Rozsah platnosti

1

Předmět normy

2

 

 

 

ODDÍL 1 - PODMÍNKY PRO SPECIFIKACI A MĚŘENÍ

Všeobecné podmínky

3

Všeobecně

3.1

Jmenovité a normální pracovní podmínky

3.2

Zvláštní podmínky

4

Výchozí podmínky

4.1

Zdroj zvuku

4.2

Měrný mikrofon

4.3

Systém pro měření napětí

4.4

Akustické prostředí

4.5

Metody snímání kmitočtových charakteristik

4.6

Celková přesnost

4.7

 

 

 

ODDÍL 2 - VLASTNOSTI, KTERÉ JE TŘEBA SPECIFIKOVAT A DOPORUČENÉ METODY MĚŘENÍ

Popis typu (akustické chování)

5

Princip měniče

5.1

Typ mikrofonu

5.2

Typ směrové charakteristiky

5.3

Vývody a ovládací prvky

6

Značení

6.1

Referenční bod a osa

7

Referenční bod

7.1

Referenční osa

7.2

Napájení

8

Jmenovitý napájecí zdroj

8.1

Elektrická impedance

9

Vnitřní impedance

9.1

Jmenovitá impedance

9.2

Jmenovitá zatěžovací impedance

9.3

 

 

 

Citlivost

10

Všeobecně

10.1

Citlivosti ve vztahu k akustickému prostředí

10.2

Citlivosti ve vztahu k druhu signálu

10.3

Výstupní napětí

11

Všeobecně

11.1

Jmenovité výstupní napětí

11.2


Strana 4

Charakteristika

12

Kmitočtová charakteristika

12.1

Efektivní kmitočtový rozsah

12.2

 

 

 

Směrové charakteristiky

13

Směrový diagram

13.1

Činitel předonáhodné směrovosti

13.2

Činitel předozadní směrovosti

13.3

Činitel poměru předonáhodné k předozadní směrovosti

13.4

Činitel potlačení hluku

13.5

 

 

 

Mezní údaje

14

Maximální bezpečný špičkový akustický tlak

14.1

Akustický tlak způsobující přetížení

14.2

 

 

 

Šum

15

Jmenovitá ekvivalentní hladina akustického tlaku způsobená vlastním šumem

15.1

Okolní podmínky pro správnou činnost

16

Rozsah atmosférického tlaku

16.1

Rozsah okolních teplot

16.2

Rozsah relativní vlhkosti vzduchu

16.3

 

 

 

Vnější vlivy

17

Všeobecně

17.1

Ekvivalentní akustický tlak způsobený vnějším magnetickým polem síťového kmitočtu

17.2

Ekvivalentní akustický tlak způsobený mechanickými vibracemi

17.3

Ekvivalentní akustický tlak způsobený větrem

17.4

Rozptylové magnetické pole

18

Rušivé rozptylové magnetické pole

18.1

Fyzické charakteristiky

19

Rozměry

19.1

Hmotnost

19.2

Vybavení kabely

19.3

 

 

 

ODDÍL 3 - KLASIFIKACE

Klasifikace specifikovaných charakteristik

20

Všeobecně

20.1

Klasifikace

20.2

 

Předmluva

 

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

4)  IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.


Strana 5

Úvod

 

Toto doporučení bylo připraveno Subkomisí 29B Zvuková technika Technické komise IEC č. 29 Elektroakustika. Návrh byl projednáván na zasedání ve Stockholmu v roce 1964 a ve Vedbaeku v roce 1968. Jako výsledek tohoto pozdějšího zasedání byl předložen konečný návrh Národním komitétům ke schválení v šestiměsíčním termínu v únoru 1969.

Na zasedání, které se konalo v Stresa v roce 1969 bylo rozhodnuto, že do návrhu budou zahrnuty některé změny. Tyto změny byly Národním komitétům předloženy k hlasování ve dvouměsíčním termínu v září 1970.

Články 10.3.2 a 10.3.3 vztahující se na charakteristickou citlivost byly projednány odděleně na zasedání v Stresa v roce 1970 a výsledkem byl konečný návrh těchto článků, který byl předložen Národním komitétům k hlasování v šestiměsíčním termínu v listopadu 1970.

Pro přijetí výslovně hlasovaly následující země:

Austrálie, Belgie, Československo, Dánsko, Francie, Holandsko, Izrael, Itálie, Jižní Afrika, Kanada, (Republika) Korea, Maďarsko, Norsko, Německo, Rumunsko, Spojené státy americké, Spojené království, Svaz sovětských socialistických republik, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.


Strana 6

1  Rozsah platnosti

 

Tato doporučení se týkají mikrofonů používaných v aplikacích jak profesionálních tak i neprofesionálních aplikacích.

Mikrofony by měly být chápány jako celek obsahující součásti jako jsou transformátory, předzesilovače nebo další jiné prvky tvořící nedílnou součást mikrofonu až po výstupní svorky definované výrobcem.

Pro stereofonní mikrofony jsou uvedeny údaje pro oba systémy.

 

2  Předmět normy

 

Tato publikace obsahuje doporučení vztahující se na vlastnosti, které je třeba specifikovat a na metody měření mikrofonů, jako jsou širokopásmové mikrofony, mikrofony používané běžně pro řeč nebo pro mikrofony na blízko.

Obecně jsou doporučeny takové metody měření, které se přímo vztahují k uvažovaným charakteristikám.

Tím nejsou vyloučeny jiné metody, které budou dávat ekvivalentní výsledky.

Metody pro zajištění absolutní primární kalibrace se připravují.

 -- Vynechaný text --