ICS 33. 160. 40                                                  ČESKÁ NORMA                                                  Únor 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12, 65 mm, typ VHS Část 1: Standardní a kompaktní VHS

ČSN

EN 60774-1

36 8520

idt IEC 774-1: 1994

Helical-scan video tape cassette system using 12, 65 mm (0, 5 in) magnetic tape on type VHS Part 1: VHS and compact VHS video cassette system

Système de magnétoscope à cassette à balayage hélicoidal utilisant la bande magnétique de 12, 65 mm (0, 5 in) de format VHS Partie 1: Système de cassette vidéo VHS et VHS compacte

Video-Bandkassettensystem mit Schrägspuraufzeichnung auf Magnetband 12, 65 mm (0, 5 in) VHS Format Teil 1: VHS- und Kompaktes VHS Video-Kassette System

Tato norma je identická s EN 60774-1: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

EN 60094-1: 1993 dosud nezavedena

EN 60756: 1993 zavedena v ČSN EN 60756 Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely (36 8520)

IEC 1041-1: 1990 zavedena v ČSN IEC 1041-1 Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření, Část 1 Všeobecné obrazové a zvukové vlastnosti (NTSC / PAL) (36 8451)

IEC 1041-3: 1990 dosud nezavedena

EN 61054: 1993 zavedena v ČSN EN 61054 Kazetový systém záznamu používající pásek 12, 65 mm (0, 5 palce), typ VHS. Záznam zvuku s kmitočtovou modulací (36 8530)

EN 61105: 1993 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

18741


ČSN EN 60774-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60774-1

Únor 1994

MDT 621. 397. 454

Deskriptory: Electroacoustics, electroacoustic equipment, video recording, magnetic recording, video tape recorders, magnetic tapes, cassettes for magnetic tapes, recording characteristics, mechanical properties, electrical properties, dimensions, interchangeability

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12, 65 mm, typ VHS

Část 1: Standardní a kompaktní VHS

(IEC 774-1: 1994)

Helical-scan video tape cassette system using

12, 65 mm (0, 5 in) magnetic tape on type VHS

Part 1: VHS and compact VHS video cassette

system

(IEC 774-1: 1994)

Système de magnétoscope à cassette à balayage

hélicoidal utilisant la bande magnétique de

12, 65 mm (0, 5 in) de format VHS

Partie 1: Système de cassette vidéo VHS et

VHS compacte

(CEI 774-1: 1994)

Video-Bandkassettensystem mit Schrägspuraufzeichnung auf Magnetband 12, 65 mm (0, 5 in) VHS Format

Teil 1: VHS- und Kompaktes VHS VideoKassette System (IEC 774-1: 1994)

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 8. 12. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels

3


CSN EN 60774-1

Předmluva

Text dokumentu 60B (CO. ) 150, jak byl připraven Subkomisí 60B Záznam obrazu, Technické komise 60 Záznam, byl předložen IEC/CENELEC к paralelnímu hlasování v dubnu 1993.

Referenční dokument byl CENELEC schválen jako EN 60774-1 dne 8. prosince 1993.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy            (dop) 1995-01-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-01-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy А, В, С a ZA normativní a přílohy D a E informativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 774-1: 1994 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny.

Obsah

Článek

ODDÍL 1 - VŠEOBECNĚ

Předmět normy a rozsah použití.................................................................................................................................................    1. 1

Odkazy na normativní dokumenty..............................................................................................................................................    1. 2

Okolní prostředí..........................................................................................................................................................................    1. 3

ODDÍL 2 - OBRAZOVÉ KAZETY VHS

Mechanické parametry................................................................................................................................................................ 2. 1

ODDÍL 3 - KOMPAKTNÍ KAZETY VHS

Mechanické parametry................................................................................................................................................................ 3. 1

ODDÍL 4 - VLASTNOSTI PÁSKU A KOMPAKTNÍ KAZETY VHS

Rozměry obrazového pásku........................................................................................................................................................    4. 1

Vlastnosti magnetických pásků ..................................................................................................................................................    4. 2

Referenční pásek.........................................................................................................................................................................    4. 3

Úvodní pásek..............................................................................................................................................................................    4. 4

Množství zbývajícího pásku.......................................................................................................................................................    4. 5

ODDÍL 5 - KAZETOVÉ VIDEOMAGNETOFONY

Rychlost pásku............................................................................................................................................................................    5. 1

Průměr bubínku s hlavami..........................................................................................................................................................    5. 2

Tah pásku....................................................................................................................................................................................    5. 3

Sklon úhlu štěrbiny hlavy...........................................................................................................................................................    5. 4

Umístění a rozměry stop.............................................................................................................................................................    5. 5

ODDÍL 6 - CHARAKTERISTIKY ZÁZNAMU

FM záznam jasové složky...........................................................................................................................................................    6. 1

Záznam barvonosného signálu NTSC ........................................................................................................................................    6. 2

Záznam barvonosného signálu PAL...........................................................................................................................................    6. 3

Záznam barvonosného signálu SECAM.....................................................................................................................................    6. 4

Záznam zvukového signálu ........................................................................................................................................................    6. 5

Příloha A Typ kazet VHS a jejich specifikace

Příloha В Název a specifikace kompaktních kazet VHS

Příloha С Referenční pásky

Příloha D Adaptor kompaktní obrazové kazety VHS

Příloha E Alternativní metoda záznamu barvonosného signálu SECAM

4


ČSN EN 60774-1

Mezinárodní norma IEC 774-1 byla vypracována Subkomisí 60B Záznam obrazu, Technické komise IEC 60: Záznam.

Toto první vydání nahrazuje první vydání IEC 774 publikované v roce 1983. Text této normy vychází z následujících dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

60B(C. O. ) 150

60B (C. O. ) 167

Úplnou informaci o výsledku hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

IEC 774 sestává z následujících částí vydaných pod společným názvem Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12, 65 mm, typ VHS:

-  Část 1 Standardní a kompaktní VHS;

-  Část 2 Záznam zvuku s kmitočtovou modulací (nahrazující IEC 1054);

-  Část 3 Systém S-VHS (připravuje se);

-  Část 4 Záznam zvuku s PCM (připravuje se). Přílohy A, B а С jsou nedílnou částí této normy. Příloha D je pouze pro informaci.

ODDÍL 1 - VŠEOBECNĚ

1. 1   Předmět normy a rozsah použití

Tato část IEC 774 se vztahuje na základní systém VHS a kompaktní VHS. V souhlase se systémem definovaným v této normě se pro záznam a/nebo reprodukci obrazového a zvukového signálu používá stejně jako standardní VHS také kompaktní VHS s kazetovým adaptorem (v Příloze D je uveden příklad takového adaptoru). Tato norma definuje elektrické a mechanické parametry a nezbytné vlastnosti systému VHS a kompaktního VHS. Požadavky se vztahují к televiznímu systému 525 řádek, 60 Hz a 625 řádek, 50 Hz. Zařízení vyrobená podle této normy a pásky zaznamenané podle této normy zajišťují nezbytnou zaměnitelnost obrazových kazet se záznamem.

1. 2   Odkazy na normativní dokumenty

Texty následujících norem obsahují ustanovení, která prostřednictvím odvolávek v tomto textu zpřesňují a doplňují ustanovení této mezinárodní normy. V době publikování platila níže uvedená vydání. Všechny normy jsou předmětem revize a doporučuje se používat nejnovější platná Vydání níže uvedených norem. Členské země IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 94-1: 1981 Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek, Část 1 Všeobecné podmínky a požadavky.

IEC 756 1991 Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely.

IEC 1041-1 1990 Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření, Část 1 Všeobecné obrazové a zvukové vlastnosti (NTSC / PAL).

IEC 1041-3: 199X Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření, Část 3 Zvukové vlastnosti FM záznamu (připravuje se).

IEC 1054: 1991 Kazetový systém záznamu obrazu používající magnetický pásek 12, 65 mm, typ VHS. Záznam zvuku s kmitočtovou modulací.

IEC 1105: 1991 Referenční pásky pro videomagnetofony

5