ČESKÁ NORMA

ICS 33.160.50

Leden 1996

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 5: Reproduktory

ČSN
IEC 268-5
HD 483.5 S1

36 8305

 

 

 

Sound system equipment Part 5: Loudspeakers

Equipements pour systèmes électroacoustiques Cinquième partie: Haut-parleurs

Elektroakustische Geräte Teil 5: Lautsprecher

 

Tato norma obsahuje IEC 268-5:1989, Změnu 1:1993 a zavádí HD 483.5 S2:1993, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 268-5:1989 včetně Změny 1. Článek 18.4 obsahuje národní poznámku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(151):1978   dosud nezavedena

EN 60065:1993 zavedena v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektronických přístrojů napájených ze sítě pro domácí a podobné použití (36 7000)

IEC 225:1982 zavedena v ČSN IEC 225 Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové fitry pro analýzu zvuků a vibrací (35 6871)

IEC 263:1982 zavedena v ČSN IEC 263 Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů (36 8810)

IEC 268-1:1985 zavedena v ČSN IEC 268-1 Elektroakustická zařízení, Část 1: Všeobecně (36 8305)

IEC 268-2:1987 zavedena v ČSN IEC 268-2 Elektroakustická zařízení, Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod (36 8305)

IEC 268-11:1987 zavedena v ČSN IEC 268-11 Elektroakustická zařízení, Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému (36 8305)

IEC 268-12:1987 zavedena v ČSN IEC 268-12 Elektroakustická zařízení, Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely (36 8305)

IEC 268-14:1980   dosud nezavedena

EN 60651:1994 zavedena v ČSN IEC 651 Zvukoměry (včetně IEC 651/A1:1993) (36 8812)

 

Další citované normy

ISO 3741:1988 zavedena v ČSN EN 23741 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro širokopásmové zdroje v dozvukových místnostech. (01 1607)

ISO 3743:1976 zavedena v ČSN ISO 3743:1976 Akustika. Stanovení hladiny akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro speciální dozvukové místnosti (01 1605)

ISO 3744:1981   dosud nezavedena

ISO 3745:1977   dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18676


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 8261 z 1. 6. 1992. Tím pozbývá ČSN 36 8261 z 1. 6. 1992 platnosti v celém rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Idea NOVA, IČO 10137734, Ing. Josef Novák

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal


Strana 3

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ

IEC 268-5

Část 5: Reproduktory

Druhé vydání

1989


 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

 

 

 

Úvod

 

 

 

Oblast použití

1

 

 

 

Předmět normy

2

 

 

 

ODDÍL 1 - VŠEOBECNĚ

Podmínky

3

Všeobecné podmínky

3.1

Podmínky pro měření

3.2

Zkušební signály

4

Sinusový signál

4.1

Širokopásmový šumový signál

4.2

Úzkopásmový šumový signál

4.3

Impulsní signál

4.4

Akustické prostředí

5

Podmínky volného zvukového pole

5.1

Podmínky volného zvukového pole v poloprostoru

5.2

Podmínky difúzního zvukového pole

5.3

Simulované podmínky volného zvukového pole

5.4

Simulované podmínky volného zvukového pole v poloprostoru

5.5

Nežádoucí akustický a elektrický šum

6

Umístění reproduktoru a měřicího mikrofonu

7

Měřicí vzdálenost v podmínkách volného zvukového pole a volného zvukového pole v poloprostoru

7.1

Umístění reproduktoru v podmínkách difúzního pole

7.2

Umístění reproduktoru a mikrofonu v simulovaných podmínkách volného pole

7.3

Měřící zařízení

8

Přesnost akustického měření

9

Upevňování reproduktorů

10

Upevňování a akustické zatěžování měničů

10.1

Upevňování a akustické zatěžování reproduktorových soustav

10.2

Standardní ozvučnice

11

Příprava reproduktorů k měření

12

 

 

 

ODDÍL 2 - CHARAKTERISTIKY, KTERÉ MAJÍ BÝT SPECIFIKOVÁNY A PŘÍSLUŠNÉ MĚŘÍCÍ METODY

Popis typu reproduktoru

13

Reproduktorové měniče

13.1

Reproduktorová soustava

13.2

Značení svorek a ovládacích prvků

14

Referenční rovina, referenční bod a referenční osa

15

Referenční rovina

15.1

Referenční bod

15.2

Referenční osa

15.3

Impedance a odvozené charakteristiky

16

Jmenovitá impedance

16.1

Impedanční křivka

16.2

Celkový činitel Q (Qt)

16.3

Ekvivalentní objem poddajnosti měniče (Vas)

16.4

Vstupní napětí

17

Krátkodobé maximální vstupní napětí

17.1

Dlouhodobé maximální vstupní napětí

17.2

Jmenovité sinusové napětí

17.3

Jmenovité šumové napětí

17.4

Vstupní elektrický výkon

18

Krátkodobý maximální příkon

18.1

Dlouhodobý maximální příkon

18.2

Jmenovitý sinusový příkon

18.3


Strana 4

Jmenovitý šumový příkon

18.4

Kmitočtové charakteristiky

19

Jmenovitý kmitočtový rozsah

19.1

Rezonanční kmitočet

19.2

Kmitočet naladění basreflexu nebo pasivního zářiče reproduktorové soustavy

19.3

Akustický tlak v podmínkách volného zvukového pole a volného zvukového pole v poloprostoru

20

Akustický tlak v udaném kmitočtovém pásmu

20.1

Hladina akustického tlaku v udaném kmitočtovém pásmu

20.2

Charakteristická citlivost v udaném kmitočtovém pásmu

20.3

Hladina charakteristické citlivosti v udaném kmitočtovém pásmu

20.4

Střední akustický tlak v udaném kmitočtovém pásmu

20.5

Střední hladina akustického tlaku v udaném kmitočtovém pásmu

20.6

Odezva v podmínkách volného zvukového pole a volného zvukového pole v poloprostoru

21

Kmitočtová charakteristika

21.1

Efektivní kmitočtový rozsah

21.2

Přenosová funkce

21.3

Výstupní výkon (akustický výkon)

22

Akustický výkon v kmitočtovém pásmu

22.1

Střední akustický výkon v kmitočtovém pásmu

22.2

Účinnost v kmitočtovém pásmu

22.3

Střední účinnost v kmitočtovém pásmu

22.4

Směrové charakteristiky

23

Směrová charakteristika

23.1

Úhel vyzařování

23.2

Činitel směrovosti

23.3

Amplitudová nelinearita

24

 

 

 

Úvod

24.1

Celkové harmonické zkreslení

24.2

Harmonické zkreslení n-tého řádu

24.3

Charakteristické harmonické zkreslení

24.4

Celkové šumové zkreslení

24.5

Šumové zkreslení n-tého řádu

24.6

Charakteristické šumové zkreslení

24.7

Intermodulační zkreslení n-tého řádu

24.8

Charakteristické intermodulační zkreslení n-tého řádu

24.9

Zkreslení rozdílovým kmitočtem

24.10

Šumové intermodulační zkreslení

24.11

 

 

 

ODDÍL 3 - JINÉ VLASTNOSTI A KLASIFIKACE

Jmenovité podmínky prostředí

25

Rušivé rozptylové pole

26

Fyzikální vlastnosti

27

Rozměry

27.1

Hmotnost

27.2

Kabely

27.3

Údaje o návrhu

28

Klasifikace vlastností, které mají být specifikovány

29

 

 

 

Obrázky

 

 

 

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.


Strana 5

Úvod

 

Tato norma byla připravena Technickou komisí IEC 84.

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání publikace IEC 268-5 a jeho první doplněk 268-5A:1980.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo   Zpráva o hlasování

    84(CO)35                84(CO)46

 

Podrobnou informaci o hlasování o schválení této normy lze nalézt ve výše uvedené zprávě o hlasování.

 

Změna A1

Tato změna byla připravena Technickou komisí IEC 84.

Text této změny je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo   Zpráva o hlasování

   84(CO)106               84(CO)132A

   84(CO)133               84(CO)145

 

Podrobnou informaci o hlasování o schválení této normy lze nalézt ve výše uvedených zprávách o hlasování.

 

V této normě jsou citovány následující Publikace IEC:

IEC 50(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151 Elektrické a magnetické součástky

IEC 65:1985 Požadavky na bezpečnost elektronických a podobných přístrojů, napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití

IEC 225:1982 Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové fitry pro analýzu zvuků a vibrací

IEC 263:1982 Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

IEC 268-1:1985 Elektroakustická zařízení, Část 1: Všeobecně

IEC 268-2:1987 Část 2: Vysvětlení obecných termínů a výpočetních metod

IEC 268-11:1987 Elektroakustická zařízení, Část 11: Použití konektorů pro propojení zařízení uvnitř systému

IEC 268-12:1987 Elektroakustická zařízení, Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

IEC 268-14:1980 Elektroakustická zařízení, Část 14 Kruhové a eliptické reproduktory; vnější a montážní rozměry

IEC 651:1979   Zvukoměry

ISO 3741:1988 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro širokopásmové zdroje v dozvukových místnostech.

ISO 3743:1976 Akustika. Stanovení hladiny akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro speciální dozvukové místnosti

ISO 3744:1981 Akustika. Stanovení hladiny akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro podmínky volného pole přes odraznou desku

ISO 3745:1977 Akustika. Stanovení hladiny akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro bezdozvukové a polodozvukové místnosti

 

1   Oblast použití

 

Tato norma se vztahuje na reproduktory pro zvukové systémy, které pojednává jako zcela pasivní prvky. Reproduktory s vestavěnými zesilovači nejsou zahrnuty.

 

POZNÁMKA - Termín „reproduktor" používaný v této normě označuje samotné reproduktorové měniče a také reproduktorové soustavy, sestávající z jednoho nebo více reproduktorových měničů umístěných v ozvučnici, uzavřené skříni nebo zvukovodu a vybavené elektrickými výhybkami, transformátory a dalšími pasivními prvky.


Strana 6

2   Předmět normy

 

Účelem této normy je stanovit charakteristiky, které mají být specifikovány a příslušné měřicí metody pro měření reproduktorů pomocí sinusových a specifikovaných šumových signálů.

 

Metody měření dané v této normě přímo odpovídají charakteristikám.

 

POZNÁMKY

1 - Pokud lze dosáhnout ekvivalentních výsledků jinými měřicími metodami, detaily takové metody by měly být uvedeny spolu s výsledky měření

2 - Následující náměty se připravují:

-  reproduktory s vestavěnými zesilovači

-  měření v podmínkách odlišných od volného pole, volného pole v poloprostoru a difúzního pole

-  měření s jinými než sinusovými a šumovými signály

 -- Vynechaný text --