ICS 33. 160. 30                                                   ČESKÁ NORMA                                                        Leden 1996

METODY MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ ZAŘÍZENÍ

PRO REPRODUKCI DIGITÁLNÍHO

ZÁZNAMU ZVUKU NA KOMPAKTNÍM DISKU

ČSN

EN 61096

36 8406

idt IEC 1096: 1992

Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for digital audio compact discs Méthodes de mesure des caractéristiques des appareils de lecture pour les disques compacts audionumériques Meßverfahren für die Eigenschaften von Wiedergabegeräten fur Digital-Audio-Compactplatten

Tato norma obsahuje EN 61096: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 38(mod): 1983 zavedena v ČSN IEC 38 Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 65(mod): 1985 zavedena v ČSN EN 60065 Požadavky na bezpečnost elektronických a podobných přístrojů napájených ze sítě, pro domácí a podobné použití (36 7000)

IEC 225: 1966 zavedena v ČSN IEC 225 Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové filtry pro analýzu zvuků a vibrací (35 6871)

IEC 268-1: 1985 zavedena v ČSN IEC 268-1 Elektroakustická zařízení, Část 1: Všeobecně (36 8305)

IEC 268-2: 1987 zavedena v ČSN IEC 268-2 Elektroakustická zařízení, Část 2: Vysvětlení všeobecných termínů a výpočetních metod (36 8305)

IEC 268-13: 1985 zavedena v ČSN IEC 268-13 Elektroakustická zařízení, Část 13: Poslechové testy reproduktorových soustav (36 8305)

IEC 268-15: 1987 zavedena v ČSN IEC 268-15 Elektroakustická zařízení, Část 15: Doporučené hodnoty přizpůsobení pro propojení částí zvukového systému (36 8305)

EN 60908: 1992 zavedena v ČSN EN 60908 Systém digitálního záznamu na kompaktní disk (CD-DA) (36 8405)

EN 60958: 1990 dosud nezavedena

ISO 266: 1975 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1995

18675


ČSN EN 61096

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61096

Leden 1993

MDT 621. 396. 7: 681. 85CD

Deskriptory: Disk readers, compact discs, characteristics, measurement

METODY MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ ZAŘÍZENÍ

PRO REPRODUKCI DIGITÁLNÍHO ZÁZNAMU ZVUKU

NA KOMPAKTNÍM DISKU

(IEC 1096: 1992)

Methods of measuring the characteristics of reproducing equipment for digital audio compact discs (IEC 1096: 1992)

Méthodes de mesure des caractéristiques des appareils de lecture pour les disques compacts audionumériques (CEI 1096: 1992)

Meßverfahren für die Eigenschaften von Wiedergabegeräten für Digital-Audio-Compactplatten (IEC 1096: 1992)

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 24. 3. 1992. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

CENELEC

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 61096

Předmluva

Text dokumentu 60A (CO. ) 141, jak byl připraven Subkomisí 60A Záznam zvuku, Technické komise 60 Záznam, byl předložen IEC/CENELEC к paralelnímu hlasování v červenci 1991. Referenční dokument byl CENELEC schválen jako EN 61096 dne 24. března 1992.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                (dop) 1993-08-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem         (dow) 1993-08-01

Oznámení o schválení

Text Mezinárodní normy IEC 1096: 1992 byl schválen v CENELEC jako Evropská norma bez jakékoliv změny.

Obsah

Článek Předmluva

Předmět normy a rozsah použití ........................................................................    1

Odkazy na normativní dokumenty ......................................................................    2

Názvosloví.........................................................................................    3

Informace požadované od výrobců CD přehrávačů .........................................................    4

Identifikace.................................................. ......................................    4. 1

Normální podmínky pro měření ........................................................................    4. 2

Provozní požadavky .................................................................................    4. 3

Doplňkové úvahy................... ............. ......................................................    4. 4

Měření elektrických, parametrů........ ....................................................................    5

Maximální příkon................................................................. ..................    5. 1

Referenční výstupní napětí ............................................................................    5. 2

Nevyváženost kanálů.................................................................................    5. 3

Celkový útlum přeslechu..............................................................................    5. 4

Kmitočtová charakteristika bez deemfáze..................................................................    5. 5

Kmitočtová charakteristika s deemfází............. ......................................................    5. 6

Signál-šum - volný kanál .............................................................................    5. 7

Dynamický rozsah (poměr signál- šum aktivního kanálu) ....................................................    5. 8

Zkreslení a šum.....................................................................................    5. 9

Modulační zkreslení .................................................................................    5. 10

Kmitočtová chyba...................................................................................    5. 11

Fázový rozdíl mezi kanály............................................................................    5. 12

Nelinearita úrovně...................................................................................    5. 13

Výstupní polarita....................................................................................    5. 14

Přístupová doba.....................................................................................    5. 15

Vlastnosti CD přehrávače v případě defektů a odchylek mechanických vlastností.................................    5. 16

Příloha A Příklady dostupných zkušebních disků Příloha В Tabulka měření - výsledky

Předmluva

1)    Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní používání a jsou v tomto smyslu přijaty národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty přijaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který jim národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEС a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

4


ČSN EN 61096

4) IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

Mezinárodní norma IEC 1096 byla vypracována Subkomisí 60A Záznam zvuku, Technické komise IEC 60: Záznam.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

60A (C. O. ) 141

60A (C. O. ) 149

Úplnou informaci o výsledku hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování citované ve výše uvedené tabulce.

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma se vztahuje na reprodukční zařízení pro digitální kompaktní disky, které odpovídají normě IEC 908.

POZNÁMKY

1 - Tato reprodukční zařízení jsou v této normě běžně označována jako "CD Přehrávače".

2 - Tato norma neobsahuje specifikace pro poslechové testy (viz IEC 268-13).

Předmětem této normy je vyjmenovat a definovat parametry, které ovlivňují vlastnosti CD přehrávačů a stanovit tak podmínky a metody měření těchto vlastností a normalizovat uvádění výsledků.

5